Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MS-TM-YB-01- Tirgu Mures - Reabilitarea statiei de epurare - linia namolului


Anunt de participare (utilitati) numarul 129131/24.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala:  str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540297, Romania, Punct(e) de contact:  Fekete Ferenc, Tel. 0265-208846, Email:  [email protected], Fax:  0265-208881, Adresa internet (URL):  www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
Adresa postala:  Str. Kos Karoly nr.1, Localitatea:  Tg Mures, Cod postal:  540297, Romania, Punct(e) de contact:  Sef Departament UIP, Tel. (+40)265-208 809, In atentia:  dl. Torzsok Sandor, Email:  [email protected], Fax:  (+40)265-208881
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator Regional Apa - Canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MS-TM-YB-01- Tirgu Mures - Reabilitarea statiei de epurare - linia namolului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Cristesti, Judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile vizeaza reabilitarea statiei de epurare din Cristesti constand in: proiectare, obtinere avize, reabilitarea structurilor existente sau construirea structurilor noi, instruirea personalului de exploatare si intretinere, testare si punere in functiune, conform cerintelor Beneficiarului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Principalele scopuri ale contractului sunt urmatoarele:
Lucrarile preconizate vizeaza reabilitarea liniei de namol a statiei de epurare a municipiului Tg Mures/comuna Cristesti constand in: proiectare, obtinere avize, reabilitarea structurilor existente sau construirea structurilor noi, instruirea personalului de exploatare si intretinere, testare si punere in functiune, conform cerintelor Beneficiarului.
Lucrarile de proiectare/reabilitare vizeaza urmatoarele elemente principale:
- Reabilitarea concentratoarelor gravitationale
- Reabilitarea concentratoarelor mecanice
- Imbunatatirea fermentarii namolului prin conditionarea prealabila a namolurilor introduse la fermentare, prin inlocuirea echipamentelor aferente fermentarii (amestecatoare noi in metantanc, inlocuire schimbatoare de caldura, inlocuire pompe recirculare namol la fermentare)
- Inlocuirea gazometrelor existente
- Reabilitarea deshidratarii namolurilor
- Uscarea namolului
- Reparatii la unitatea de cogenerare
- Reabilitarea statiei de pompare apa tehnologica si a instalatiilor hidraulice aferente.
Toate procesele vor fi monitorizate prin sistemul SCADA si vor fi conduse in mod automat. Parametrii procesului tehnologic vor fi monitorizati prin instrumentatia on-line specificata, respectiv prin teste de laborator.Personalul de exploatare si intretinere va fi instruit.
Testarea statiei reabilitate se va efectua in conformitate cu cerintele angajatorului.
Valoarea estimata fara TVA: 28, 598, 806RON
II.2.2) Optiuni
Da
Conform prevederilor art.252 lit.j) si din OUG 34/2006.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 570.000, 00 Lei; Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ? ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?. Fonduri de Coeziune-76, 23%, Co-finantare nationala-23, 77%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006 , Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art 69^1 din OUG nr.34/2006, Certificat de participare la licitatie cu candidatura/oferta independenta, Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, Certificat pentru plata CAS, Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificat de inregistrare emis de catre Oficiul registrului Comertului, Documente care dovedesc o forma de inregistrare-pentru persoane juridice straine,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile 2008-2010; Declaratie privind cifra de afaceri pe anii 2008-2010; Declaratie financiara recapitulativa; Identificare financiara, Declaratie privind informatii generale si situatia economico-financiara, Cifra medie anuala de afacei pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu 28.000.000, 00 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. Priv lista princ lucr exec in ultimii 5 ani. Exp ca antrepr intr-un contr de exec a unor lucr de nat si complex sim, cu o val de min 6, 5 mil euro, fin in ultimii 5 ani, avand ca ob reabilit/constr liniei de nam din cadrul STE cup oblig urm et: trat nam prin ingrosare, condit nam inainte de ferm, ferm nam deshidrat mec, captare de biogaz si uscare pana la min 65% subst uscata , SCADA, In cazul in care cand/of nu poate prez intr-un sing contr toate et enun in linia de nam resp trat nam prin ingrosare, condit nam inainte de ferm ferm nam deshidrat mec captare de biogaz si usc pana la min 65% subst uscata , SCADA, atunci el poate prez max 5 contr a caror val cum sa fie de min 6, 5 mil euro Exp ca si proiect de teh STE, care a coord act de proiect, in cel putin un contr de proiect, fin in ultimii 3 ani, avand ca obiect reabilit/constr unei STE a apelor reziduale orase cu min 200.000 l.e, incluzand urm et: trat nam prin ingrosare, condit nam inainte de ferm ferm nam deshidrat mec capt de biogaz si uscare pana la min 65% subst uscata, SCADA.In cazul in care cand/of nu poate prez intr-un sing contr toate et enunt in linia de nam, at el poate prez contr sep, doar pt urm et: condit nam inainte de ferm si uscare pana la min 65% subst uscata cu resp cap min a STE de 200.000 l.e. Efect med anual in ult 3 ani Pers cheie min solicit: Man de Proi Rep Antrep Calif si abilit Stud univ teh de lunga dur incl stud post-univ de man/man de proiect/master Exp in post/funct de cond min 5 ani.exp in cal de Man de Proi/Rep al Antrep in min 1 contr de lucr fin sub incid FIDIC Galb (proi si exe) in infrastruct de apa/canal de o val min de 6.5 mil euro pt care se va prez in mod oblig Proc Verb de Rec Fin a lucr exec in baza proi in cauza sau doc sim. Din cauza lipsei de spatiu experienta similara pentru restul expertilor se regaseste in FDA Coord proiec Ing de proc, Ing de struct/civ, Ing hidroteh, Ing mec, Ing electric, Ing autom SCADA, Sef de santier, Resp pentru asig cal.Sist asig calit ISO 9001 sau echiv Inf gen despre of, Date despre asoc, Decl priv lista asoc. si a subcontract precum si partea/partile din contr care sunt indeplin de ac, Acord de asoc prelim, Acord/scris prelim de subcontract
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
MS-TM-YB-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S20-032432 din 29.01.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.09.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2011 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2011 12:00
Locul: S.C. COMPANIA AQUASERV S.A, str.Kos Karoly nr.1, Targu Mures, judetul Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai candidatilor/ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ? ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
I.Autoritatea contractanta intentioneaza sa selecteze un numar maxim de 7 candidati. II.Criterii de selectie: Experienta ca antreprenor general -30 pct., Experienta ca Proiectant general -30 pct., Experienta expertilor ? 40 pct. din care Manager de proiect -13 pct., Cordonator proiectare -9 pct., Inginer de proces-9 pct., Sef de santier 9 pct, III.Autoritatea contractanta accepta prezentarea de catre ofertanti, pe langa oferta de baza, si a unei singure oferte alternative IV.Contractul se va semna numai dupa ce Autoritatea contractanta a incheiat contractul de ?Asistenta tehnica pentru pregatirea Documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari, publicitate si supervizarea lucrarilor?. Procedura de atribuire a contractului de Asistenta tehnica mentionat este in derulare si semnarea contractului se preconizeaza pentru luna august a acestui an. V.Raspunsul candidatilor /ofertantilor la clarificarile solicitate de catre Comisia de evaluare, pot fi transmise prin fax sau prin mijloace electronice, care vor fi confirmate in mod obligatoriu in termen de 2 zile prin scrisoare transmisa prin posta, respectand forma de prezentare(original, copie). VI. Durata Contractului: 36 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2014 (inclusiv perioada de notificare a defectiunilor de 12 luni)VII. Documentatia de atribuire poate fi descarcata direct si nerestrictionat, de catre operatorii economici interesati, din sectiunea "Documentatie si clarificari".
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+40) 21 310 46 42, Email:  [email protected], Fax:  (+40)21.210.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala:  str. Kos Karoly nr.1, Localitatea:  Tg Mures, Cod postal:  540297, Romania, Tel. (+40)265 208 851, Email:  [email protected], Fax:  (+40)265 208 881
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2011 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer