Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Operatii de sondaje magnetotelurice, prospectiuni gravimetrice, magnetice??T?? insotite de studii geologice??


Anunt de participare (utilitati) numarul 131728/25.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul licitatii, Tel. 0269201949, In atentia: Laura Tatar, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, ,Operatii de sondaje magnetotelurice, prospectiuni gravimetrice, magnetice??T?? insotite de studii geologice??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Perimetrul Moldova
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
, ,Operatii de sondaje magnetotelurice, prospectiuni gravimetrice, magnetice??T?? insotite de studii geologice??
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71351000-3 - Servicii de prospectare geologica si geofizica si alte tipuri de prospectare stiintifica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
, ,Operatii de sondaje magnetotelurice, prospectiuni gravimetrice, magnetice??T?? insotite de studii geologice??
Valoarea estimata fara TVA: 6, 093, 550RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 120.000 lei.Garantia de buna executie :5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 zile de la data primirii lor de catre achizitor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006;Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1din OUG34/2006;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conf. Ordinului ANRMAP nr.314/2010;Certificat de inregistrare(copie conform cu originalul);Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional;Declaratie pe propia raspundere completata conform Anexei 1 din OG27/2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2010;Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 12.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale;Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani - ofertantul va prezenta cel putin un document/proces verbal de receptie care sa confirme prestareade operatii de sondaje magnetotelurice, prospectiuni gravimetrice, magnetice ``T`` insotite de studii geologice in valoare de 6.000.000 lei, ;Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cdrelor de conducere in ultimii 3 ani;declaratie referitoare la utilaje;Lista cuprinzand subcontractantii;ISO 9001/2008 si ISO 14001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofert.treb.sa fie inrg.in SEAP.Invit.la lic.elec.se trim.SEAP cu 2 z.lucr.inain.delic.elec.care se desf.intr-o runda de 1z.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.01.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.01.2012 12:00
Locul: SNGN Romgaz SA Medias- Serviciul Licitatii-Sala Licitatii P14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, dupa etapa finala de licitatie electronica, exista oferte financiare cupreturi egale, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte financiarein plic inchis.Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: cu 9 zile inainte de data deschideriiofertelor/ora limita 15.00/adresa: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias, Serviciul Licitatii.Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: cu 6 zile inainte de datadeschiderii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr 6, Sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pt depunerea contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziuaurmatoare luarii la cunostinta despre un act de catre contestator al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN Romgaz SA Medias , Serviciul Licitatii
Adresa postala: Piata Constantin Motas, nr. 4 , ,Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. 0269201940, Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2011 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer