Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Oxigen medicinal lichid


Anunt de participare numarul 147860/12.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu, nr 88, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010825, Romania, Punct(e) de contact: Str. Mircea Vulcanescu, nr 88, sector 1, Bucuresti, Tel. +40 213193072, Email: [email protected], Fax: +40 213193072, Adresa internet (URL): Str. Mircea Vulcanescu, nr 88, sector 1, Bucuresti, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Oxigen medicinal lichid
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central ?Dr. Carol Davila?
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 985, 500 si 3, 942, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractelesubsecvente vor fi incheiateanualin functie de punerea la dispozitie a fondurilor bugetare .
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Oxigen medicinal lichid
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24111500-0 - Gaze medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea de oxigen medicinal lichid
cantitate ctr. subsecvent - min 182.500 nmc/ max 365.000 nmc
cantitate acord cadru - min 365.000 nmc/ max 1.460.000 nmc
Valoarea estimata fara TVA: intre 985, 500 si 3, 942, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este 78.840 lei si se constit cf art 86 alin 1 din HG 925/2006.Pt IMM, garantia se poate constitui in cuantum de 50%.Dovada constituirii garantiei participare va fi insotita obligatoriu de Declaratia pe propr rasp privind incadrarea in IMM(Formularul F0c sectiunea?Formulare?).Gar part sa fie irevocabila si emisa in fav SUUMC.Valabilitatea garantiei de part va fi cel putin egala cu perioada min de valab a ofertei, calculatade la data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia participare in cond art 87 din HG 925/2006. In situatia respingerii de catre CNSC ca nefondata sau in caz in care contestatorul renunta la contestatie, in masura in care renuntarea nu este ca urmare a adoptarii de masuri de remediere necesare, autoritatea contractanta va retine contestatorului sumele aferente in cond art 2781 alin 1. Viramentul bancar se poate realiza in urm contul SUUMC RO77TREZ7015005XXX000171 deschis la Trez sect 1.Ordinde plata reprez constit gar part va fi depus, cu conditia confirm acestuia de banca emitenta, pana la data deschid ofertelor.Dovada constit garantiei participare va fi prezentata in original, la vedere, in oricare forma prevazuta de legislatia in vigoare.Aceste dovezi se prezinta pana cel tarziu la data si ora stabililite pt deschid ofertelor.Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de garantia de participare in cuantum sivalabilitatea stabilita in documentatia de atribuire.Pt constituirea garantiei in alte valute, se va utiliza cursul de schimb BNR din data publicarii anuntului. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie este de 5% din pretul contractului subsecventfara T.V.A. Ofertantul castigator, care a facut dovada incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, poate constitui garantia de buna executie in cuantumul de 2.5% din pretul contractului subsecventfara T.V.A.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: in conformitate cu art. 90 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile art. 90 alin. (2)din H.G. 925/2006 se aplica numai in situatia in carea valoarea garantiei de buna executie este mai mica sau egala cu 500 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse bugetare ? asigurari sociale de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
-Declaratie privind eligibilitatea-Prezentarea Formularului F.1. din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-Completarea Formularului F. 2. din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire.
Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.
ATENTIE: daca ofertantul a fost in relatie contractuala cu autoritatea contractanta in ultimii 2 ani, si din motive imputabile acestuia, autoritatea contractanta a fost pusa in situatia de a rezilia contractul, depunerea acestei declaratii de catre ofertantul respectiv, poate da dreptul autoritatii contractante de a incadra acest aspect la ?fals in declaratii? si atrage descalificarea ofertei.
-Certificatul de participare la procedura de licitatie deschisa cu oferta independenta Conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/20.10.2010-Prezentarea Formularului F.4. din Anexa ?Formulare? la prezenta Fisa de date a achizitiei este obligatorie
-Declaratia privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006-Prezentarea Formularului F.3. din Anexa ?Formulare? la Fisa de date a achizitiei este obligatorie. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69ยน din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului.
Reprezentantul A.C. este domnulMariana Jinga
Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Mitrica Marian, Dumitrescu Gheorghe, Boboc Daniela, Marinescu Cosmin, Petre Digulescu, Nica Georgeta, Ciocirlan Mihaela, Popa Cornelia, Preda Luminita, Anghelescu Andreea
-Declaratia de participare la procedura-Prezentarea Formularului F.0b. din Anexa ?Formulare? la prezenta Fisa de date a achizitiei este obligatorie
-Informatii privind asocierea-Operatorii economici au dreptul de a asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele:
-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;
Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economica-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei.
Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.
-Acord de subcontractare- Prezentarea Formularului F.6. din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire
Ofertantul declarat castigator, care declara ca subcontracteaza parti din contract, va prezenta inainte de semnarea contractului, formularul intocmit si semnat cu fiecare subcontractant declarat in oferta.
Nota:
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.
Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului.
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri, daca este cazul.Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura are obligatia de a prezenta declaratie privind eligibilitatea , declaratie privind neincadrarea in sitiatia prevazuta la art. 691 din OUG 34 /2006 si declaratie privind neicadrarea in prevederile art 181 litera a, c1si d din OUG 34/2006 modificata cu Legea 279/2011. Documentele intocmite/emise de catre ofertanti se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).
-Certificat de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate, care au calitatea de creditor bugetar.
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie (Consiliul Local)-
Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic.
Se va prezenta situatia obligatiilor scadente la nivelul luniianterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nupermite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art 11 alin (4) din HG nr 925/2006
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care ofertantul este rezident
Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?
Incadrarea ofertantului in conditiile prevazute de catre art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006atrage excluderea acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului. -Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrul Comertului-Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertuluide pe langa instanta competenta.
Vor fi calificati doar operatorii economici care au in domeniu de activitate .furnizarea produselor fac obiectul procedurii de achizitie
-Cerinta obligatorie: Pentru operatorii economici straini, documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit-Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit
Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.
Ofertantul castigator va prezentapentru conformitate, la solicitarea autoritatii contractante, inainte detrasmiterea comunicarii rezultatului procedurii, certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului in original sau copie legalizata.Imposibilitatea demonstrarii inregistrarii ofertantului ca persoana juridica/fizice avand inobiectul de activitate furnizarea produselorcare sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Cerinta obligatorie: Autorizatie de punere pe piata a produselor eliberata de Agentia Nationala a Medicamentului, conform Legii 95/2006.
-Lista privind statiile de incarcare/furnizare oxigen medicinal, utilizate in derularea contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Se va prezenta in copie certificata/autentificata si va fi valabila la data limita de depunere a ofertei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 100
Toti candidatii care indeplinesc cerintele de calificare si selectie prezentate la nivelul fisei de date vor fi preselectati.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A2 4093/ 30.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.12.2013 12:00
Locul: La sediul autoritatii contractante Amfiteatrul din ambulatoriul de specialitate
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si persoane imputernicite ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarulminim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura sau de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.In cazul in care, in urma derularii rundelor de negocieri, pe locul I se afla doua sau mai multe oferte care contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza sa prezinte o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.In cazul mentinerii egalitatii de pret, procedura se va relua pana la departajare.Noua propunere financiara se va depune laCompartimentul Documente Clasificate (registratura unitatii), cladirea Comandamentului, etaj 1. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sediul autoritatii contractante ? Oficiul Contencios (Consilier juridic Boboc Daniela)
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010825, Romania, Tel. +40 213195839, Fax: +40 213193072
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2013 15:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer