Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - OXIGEN SI ACETILENA


Anunt de participare (utilitati) numarul 145895/20.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORE DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: DUMITRU MOCIOI, ION SCURTU, CERASELA SCURTU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE, Tel. +40 374171170, In atentia: SCURTU CERASELA, Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE, Tel. +40 374171170, In atentia: SCURTU CERASELA, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE, Tel. +40 374171170, In atentia: SCURTU CERASELA, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate de stat in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
OXIGEN SI ACETILENA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile miniere din cadrul Sucursalei Diviziei Miniere TG-JIU, conform anexelor caietelor de sarcini.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 347, 332 si 1, 736, 660RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial, lunar.Valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi : pt. lotul 1(oxigen tehnic) = 148960lei, pt.lotul2(acetilenatehnica)=198372lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aceste produse sunt consumabile importante pentru activitatile de intretinere a utilajelor de cariera si subteran.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24321115-9 - Acetilena (Rev.2)
24111900-4-Oxigen (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATILE MINIME SI MAXIME PREVIZIONATE A SE ACHIZITIONA SE REGASESC IN ANEXELE CAIETELOR DE SARCINI.
Valoarea estimata fara TVA: intre 347, 332 si 1, 736, 660RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este irevocabila si se constituie in lei.Cuantumul garantiei de participare este 26.049, 90lei.Pentru Lotul1(oxigen tehnic)GP = 11.172lei, pt.Lotul2(Acetilena tehnica)GP= 14.877, 90 lei. Data pt. care se determina echivalenta leu/alta valuta(curs BNR): 5 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.Valabilitatea garantiei de participare: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile).Modul de constituire: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire;b)virament bancar in contul autoritatii contractante (RO49RNCB0149034562550007, deschis la B.C.R. Targu Jiu);c)autoritateacontractanta este de acord si cu constituirea garantiei de participare prin depuneri la casieria unitatii: -a unui ordin de plata confirmat de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;
-numerar.Dovada constituirii garantiei de participare pt.oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu odata cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.GP se restituie de autoritatea contractanta cf.art.88 din HG925/2006 cu modificarile ulterioare.Autoritatea contractanta are dreptul sa vireze garantia de participare in bugetul propriu, conform art.87 din HG 925/2006 si art. 278.1 din OG34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare produse reprezinta un procent de 10% din valoarea toatala, fara TVA a contractului si se va constitui conform art.90 din HG925/2006(Formular 10). In situatia in care contractantul doreste sa constituie garantia de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pt. facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu hotararea nr.1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui conform art.92, alin.1 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata se face in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturii la registratura achizitorului.In cazul unei asocieri, plata se va efectua numai catre liderul de asociere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (privind neincadrarea in prevederile art.180)
Prezentarea declaratiei conform Formular nr.1(inclusiv tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181Prezentarea declaratiei conform Formular nr. 2(declaratia tertului sustinator va face referire doar la literele a, c¹ si d, daca este cazul).Incadrarea in una din situatiile prevazute de art.181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹.Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art.69¹din OUG34/2006 , conform Formular nr.3 (inclusiv subcontractant si tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Lista persoanelor de decizie si a persoanelor care verifica si aproba prezenta documentatie din cadrul Societatii Complexul EnergeticRovinari S.A., Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu:
-Director: Daniel Antonie
-Director Economic: Vasile Ghimis
-Director Tehnic: Alin Badescu
-Director Achizitii: Dumitru Mocioi;
-Serviciul Juridic: Cosmin Mihai Popescu
-Inginer Sef Mecanic: Radu Gugu
-Sef Serviciu Atribuire Contracte Produse: IonScurtu-Serviciul Atribuire Contracte Produse: Cerasela Scurtu;
-Sef Birou Mecanic: Tudor Angheloiu.Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta. Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta -Formularul 4. Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?cu semnatura si stampila operatorului economic) emis de Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC) de pe langa Tribunalul Teritorial sau alte organisme abilitate, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In etapa evaluarii ofertelor, inainte de incheierea Raportului privind rezultatul procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Persoane juridice/fizice straine- Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducerelegalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea unei liste cu principalele livrari de produse(produse
ofertate sau produse similare), efectuate in ultimii 3 ani, continand valori,
perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Cerinta minima pt.calificare:
- operatorii economici vor prezenta
documente/contracte/procese verbale de receptie/documente(certificate)
constatatoare(conf.art.97.1 din HG925/2006) in original sau copie lizibila,
sau oricare alte documente relevante, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar, prin care sa se confirme livrarea de produse solicitate sau similare.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de produse(produse ofertate sau produse similare)in ultimii 3 aniformularulnr.11; toate documentele prezentate in vederea indeplinirii cerintei vor fi consemnate in anexa din cadrul
formularului.
CertificareISO?sistemul de management al calitatii in conformitate cu SREN
ISO 9001/editia 2008 sau echivalent. Ofertantult rebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management alcalitatii in conformitate cu standardul SR-EN ISO 9001 /
editia 2008 sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in
tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produsului ofertat sau a produselor similare. In cazulofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia;standardele de asigurare a calitatii trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pt. partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2013 11:00
Locul: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Secretariat Dir.Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofert.care fac dovada ca sunt intrepr. mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50%pt.garantia de part.si gar.de buna executie, cf.Legii nr.346/2004, art.16, alin.2. Ofert.este obligat sa depuna amendamente la proiectul de contr.pana la data limita de depunere a ofertei, sau in oferta depusa.In situatia in care operatorul economic nu face amendamente la proiectul de contract pana la data limita de depunere a ofertei sau in oferta depusa, autoritatea contractanta considera ca op.economic accepta proiectul de contract. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta amendamente asupra clauzelor contractuale in proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inaintede a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a amendamentelor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise.Pentru clarificari la doc.existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii. In situatia in care clarific.nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse.Dupa efect.clasam, in cazul in care pe locul 1 sunt ofertecu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare; Daca a fost constituita gar.de participare. Vor fi deschise ofert.financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate.Lista doc.depuse (veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cu privire la calificarea ofert.sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de ev.in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256.2 din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer