Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - P 5.3-R: Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata ? UAT 4 Dobroesti


Anunt de participare (utilitati) numarul 146781/25.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
Adresa postala: Calea Grivitei, nr.359, sect 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010718, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment achizitii, Tel. +40 374205200, In atentia: Andrei Mateescu, Email: [email protected], Fax: +40 374205204, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional servicii de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
P 5.3-R: Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata ? UAT 4 Dobroesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Loc. Dobroesti
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile pentru executia de lucrari de constructii si instalatii includ:
a) Adaptare la teren si/sau detalii de executie acolo unde este cazul.
b) Lucrari de constructie si instalatii.
c) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.
d) Testare si punere in functiune.
e) Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor.
f) Remedierea defectelor aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni conform conditiilor generale de contract.g) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.
In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, informam operatorii economici interesati in valoarea estimata indicata la Sectiunea II.2.1) - Cantitatea sau domeniul global din prezenta este inclusa si suma de 1.153.427, 92 lei fara TVA reprezentand cota de cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 5% din valoarea lucrarilor.
Precizam ca aceasta suma va putea fi utilizata exclusiv in ipoteza in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu servicii/lucrari care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
P 5.3-R: Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata ?UAT 4 Dobroesti cuprinde toate constructiile necesare pentru extinderea retelei de distributie a apei potabile si pentru extinderea si reabilitarea retelei de canalizare menajera in orasul Dobroesti astfel:
Alimentare cu apa:
? reabilitarea conductelor de alimentare cu apa;
? extinderea sistemelor de alimentare cu apa, L = 19.688 m;
? contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa;? prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de alimentare cu apa;
? reabilitarea statiilor de pompare din cadrul sistemelor de alimentare cu apa;
? reabilitarea rezervoarelor pentru inmagazinarea apei;
? prevederea unor noi rezervoare pentru inmagazinarea apei;Canalizare:
? reabilitarea colectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferente;
? extinderea sistemelor de canalizare, L = 27.999 m;
? reabilitarea statiilor de pompare din cadrul sistemelor de canalizare, 3 buc;
? prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de canalizare, 10 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 24, 221, 986.26RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 450.000 lei.Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 9.866, 86 lei.Perioada de valabilitate a garantiei: 150 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau ordin de plata in contul RO15VBBU 2509 BU 08533 62701 deschis la Volksbank sucursala Premium Plaza, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor.In cazul garantiilor constituite intr-o alta moneda decat RON, se va lua in considerare cursul de schimb valutar stabilit de Banca Central Europeana pentru cea de-a treia zi lucratoare inainte de data de depunere a ofertelor.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) si in format electronic in S.E.A.P. pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Modelul garantiei de buna executie este prezentat in Formularul nr. 2.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene - Fondul de Coeziune - POS Mediu, Axa 1 - ?Extindere si reabilitarea intrastructurii de apa si apa uzata?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 -(Model orientativ ? Formular nr.3/3A)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Se vor prezenta:
- Declaratia de eligibilitate.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4) si Cazier judiciar si fiscal al operatorului economic si al administratorului sau dupa caz al administratorilor operatorului economic (pentru toate persoanele indicate cu calitatea de administrator in documentele constatatoare emise de organismele competente).
Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.
- Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4), Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor si Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor, cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006). Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la plata/esalonari/compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
- Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010.
Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa confirme ca oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia, ca nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri, ca oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite si ca detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 5).
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Catalin Marian Dragila, Adrian Victor Macarenco, Andrei Mateescu, Marius Mihai, Cristian Neagu, Gabriel Constantin Nastase, Melania Rusnac, Silviu Socol.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 6).
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia va fi depusa si de tertul sustinator si/sau subcontractantii nominalizati, daca este cazul. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Se vor prezenta:
- Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic.
Conditie de calificare: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului.
Modalitatea de indeplinire: Pentru persoanele fizice/juridice romane se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate iar pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document echivalent.
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru acele activitati asumate prin acordul de asociere.
- Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Conditie de calificare: persoanele juridice straine trebuie sa detina un certificat de rezidenta fiscal sau o declaratie valabila in acest sens.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate.
Nota: cerinta aplicabila numai persoanelor juridice straine.
- Atestate si certificari necesare pentru executia lucrarilor pentru lucrarile de devieri de retele de gaze naturale, devieri de retele electrice (linii de tensiune) si subtraversari cursuri de apa.
Conditie de calificare: ofertantii sau dupa caz ofertanti asociati sau subcontractantii de specialitate trebuie sa detina toate atestatele/certificatele/agrementele tehnice necesare pentru executia lucrarilor, conform reglementarilor legale in vigoare, respectiv Ordinul nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, Ordinul nr. 23/2013privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice si Ordinul nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate.Ofertantul sau dupa caz ofertantul asociat ori subcontractantul de specialitate care vor executa lucrarile specifice trebuie sa detina certificatul/agrementul mai sus indicat sauun document echivalent emise de institutiile/autoritatile relevante din tarile de origine sau un angajament ferm incheiat in forma autentica prin care se va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator acesta se obliga sa obtina pana la semnarea contractului toate certificatele/agrementelor necesare pentru proiectarea si executia lucrarilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 46.137.116, 70 lei.
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 7 ? Declaratie privind cifra de afaceri globala.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Modalitatea de indeplinire
Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Central Europeana pentru ultimii trei ani finalizati din punct de vedere contabil. Valorile de referinta sunt urmatoarele pentru anul 2012:1 EUR= 4, 4560, 1 USD = 3, 4682, pentru anul 2011:1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.
Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 2
Dovada princare se confirma ca ofertantul va avea acces la momentul semnarii contractului la disponibile resurse reale negrevate de datorii (cum ar fi o linie de credit sau alte mijloace financiare confirmate de banci) de cel putin 2.883.569, 79 lei suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de maxim 3 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 2.883.569, 79 leisi pentru o perioada de 3 luni.In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat un contract care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 20 km de retele de canalizaresi un contract care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 15 km de retele de apa si sau aductiuni de apa.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa cel putin informatii concludente si complete referitoare la: beneficiar, executant (asociati sau subcontractanti si cotele de executie ale acestora) cantitatea de lucrari (lungimea retelelor si diametrul min. - max, tipul, capacitatea si numarul statiilor de pompare), perioada de executie (incepere si finalizare, inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr. 8
Se vor prezenta documentele solicitate in coloana alaturata. Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului.
Documentele prezentate trebuie sa precizeze si cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente:
- modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
- daca pe parcursul prestarii serviciilor au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale a livrabilelor de contract, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile constructorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindeplinrii sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate.
Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B si Formular nr. 6.
Cerinta nr. 2:
Informatii privind subcontractantii.
Daca este cazul, se va prezenta Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte). Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
Se va prezenta si angajamentul de a nu sesubcontracta servicii sau lucrari ulterior emiterii ordinului de incepere a lucrarilor catre operatorii economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei.
Modalitatea de indeplinire
Mod de indeplinire cerinta nr. 2:
Se vor prezenta datele de identificare ale eventualilor subcontractanti.
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.
Cerinta nr. 1
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru activitati de executie lucrari de constructii.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1:
Se vor prezenta informatii privind sistemul de management al calitatii pentru activitati de executie lucrari de constructii prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Cerinta nr. 2:
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru activitati de executie lucrari de constructii.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2:
Se vor prezenta informatii privind sistemul de management de mediupentru activitati de executie lucrari de constructii prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management de mediu (cum ar fi ISO 14001 sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
60%
60
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a lucrarilor (DEL)
20%
20
Descriere: Componenta tehnica
3.
Perioada de garantie a lucrarilor executate (PG)
20%
20
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DB_IF
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
- In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autorit.contract.va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli.Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 in clasament.In situatia in care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate in continare, autoritatea contractanta va regurge la solicitarea de clarificari prin intermed.SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
Adresa postala: Calea Grivitei, nr.359, sect 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010714, Romania, Tel. +40 374205200, Email: [email protected], Fax: +40 374205204
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer