Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PACHET SISTEM COMPLET PENTRU MANOMETRIE ESOFAGIANA SI ANORECTALA, PH-METRIE FARA CATETER SI MASURARE DEBIT CARDIAC


Anunt de participare numarul 147661/02.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi
Adresa postala: Str. Vasile Lupu nr 62, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700309, Romania, Punct(e) de contact: birou achizitii publice, Tel. +40 0232264266, In atentia: Nicoleta Dogaru, Email: [email protected], Fax: +40 0232477309, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PACHET SISTEM COMPLET PENTRU MANOMETRIE ESOFAGIANA SI ANORECTALA, PH-METRIE FARA CATETER SI MASURARE DEBIT CARDIAC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. V. Lupu, nr. 62 Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 149, 510 si 1, 532, 680RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PACHET SISTEM COMPLET PENTRU MANOMETRIE ESOFAGIANA SI ANORECTALA, PH-METRIE FARA CATETER SI MASURARE DEBIT CARDIAC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33124110-9 - Sisteme de diagnosticare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PACHET SISTEM COMPLET PENTRU MANOMETRIE ESOFAGIANA SI ANORECTALA, PH-METRIE FARA CATETER SI MASURARE DEBIT CARDIACmin 3 pachete maxim 4 pachete
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 149, 510 si 1, 532, 680RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui in cuantum de 30.653, 60 lei, valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se poate constitui conform prevederilor art.86 alin.1 din HG 925/2006 in contul RO 43 TREZ 406 5006 XXX 015 628 TREZORERIA IASI sau prin depunere numerar la casieria unitatii noastre. Dovada constituirii garantiei de participare, se va prezenta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Instrumentul de garantare trebuie sa contina in mod explicit prevederile art. 278^1 alin. 1 si alin. 2 din OUG 34/2006 suma care va fi retinuta este de 4.311, 26 ron. Avand in vedere scopul declarat al Legii nr.346/2004, acela de a stimula infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, consideram ca reducerea de 50% pentru criteriile de calificare legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitii publice de produse, servicii si lucrari se aplica in cazul grupurilor de operatori economici care depun oferta comuna in cazul in care aceste grupuri sunt alcatuite exclusiv din intreprinderi mici si mijlocii, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice romane sau straine. GBE a contractului se va constitui in cuantum de 10% din pretul contractului ce urm. a fi atribuit, exclusiv TVA, conf. art. 90 alin. (1) si (2) din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o societate bancara sau de o soc.de asigurari (Formular).Daca partile convin, GBE se va putea constitui si conf. alin. 3 al art. 90/HG 925/2006. GBE a contr. trebuie constituita in termen de max. 5 zile de la data semnarii contr.de catre ambele parti, sub sanct. rezilierii acestuia. GBE se va elibera in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie finala, instalarii si punerii in functiune a produsului si instruirii personalului. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prev. legisl. in vig. (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului GBE (pt. a beneficia de aceasta reducere of. vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul unei asocieri, red.cu 50% se aplica daca toti asoc. sunt IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Ministerul Sanatatii si Consiliul Judetea Iasi
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea art. 180 din OUG 34/2006 - Completarea si prezentarea Formularului din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire ? in original cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - Completarea si prezentarea Formularului din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire? in original cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, precum si pentru tertul/tertii sustinatori daca este cazul se solicita Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, neincadrarea la pct.a, c*1, d
3. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat(sanatate, pensii, somaj) - Eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturile? in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul? cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei
4. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - Eliberat de Primaria locala? din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturile-in original /copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Completata in conformitate cu formularul corespunzator din Sectiunea III ??Formulare?. ? in original cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei
6. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1. Mentionam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Manager- Radu Terinte, Director financiar contabil- Alina Maria Vrabie, Director Medical- Murgu Alina Mariela, Director Ingrijiri- Cosmolesei Maria, Medic Primar Pediatru- Florea Maria, Medic Primar Pediatru- Lupu Vasile Valeriu, Bioinginer- Artin Geanina, Sef Birou Achizitii Publice ? Presedinte Comisie evaluare- Dogaru Alina Nicoleta, Inginer - membru Comisia de evaluare- Pinzaru Lacramioara, Economist- membru Comisia de evaluare- Alina Irod, Referent - membru supleant Comisia de evaluare- Nistor Cristina, Cs. Jr. - membru supleant Comisia de evaluare- Mihaela Sandu. - Completata in conformitate cu formularul corespunzator din Sectiunea III ? ?Formulare?. ? in original 1.Certificat constatator sau orice alt document care dovedeste personalitatea juridica a operatorului - Certificat constatator eliberat de OficiulRegistrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte:
- codurile CAEN, - adresa actuala, - obiectul de activitate al societatii,
- numele asociatilor,
(se va prezenta o copie a acestuia-semnata si stampilata avand mentiunea ?conform cu originalul? cu obligatia ca in etapa evaluarii ofertelor ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii , sa prezinte pentru conformitate documentul Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului in original /copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
2. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de depozitare, distributie si comercializare pentru categoria produselor ofertate - Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de depozitare, distributie si comercializare pentru categoria produselor ofertate, in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor, conform Legii 176/2000 - in original /copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2010-2012) in conformitate cu formularul Informatii Generale corespunzator din Sectiunea III ? ?Formulare?Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv .In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul. Ofertantul tip IMM care indeplineste prevederile legislative in vigoare (Legea 346/2004), beneficiaza de reducerea de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri (pt. a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul asocierilor, reducerea de 50% se aplica doar daca toti asociatii sunt IMM. Nota: In cazul unei asocieri, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
in conformitate cu formularul Informatii Generale corespunzator din Sectiunea III ? ?Formulare?Se va completa si depune, in original, in conformitate cu formularul Informatii Generale corespunzator din Sectiunea III ??Formulare? originalul din care sa reiasa cifra de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani calculata in lei si alta valuta, la cursul lei/alta valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. (Completare ? Formular din sectiunea formulare ? in original)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor furnizari in ultimii 3 ani ? din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire
2. O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;Documente care demonstreaza calificarea personalului pentru pozitia propusa in cadrul echipei, respectiv: diplome studii, certificarile/atestatele profesionale valabile la data limita a depunerii ofertelor, necesare dovedirii pregatirii profesionale conform rolului acordat in echipa si a experientei specific solicitate?pentru asigurarea controlului calitatii- in baza art.Art.188alin.(1)lit.c)/OUG34/2006
Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate conform cu Directiva 93/42/EEC - copie lizibila ?conform cu originalul?
1. Informatii privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii - ISO 9001/2008 sau echivalent in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea si prezentarea Formularului ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani? ? din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire in original /copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Pentru a face dovada indeplinirii livrarilor de produse similare se confirma prin ?prezentarea a cel putin un certificat/document(constatator/recomandare/proces verbal de receptie)prin care sa confirme livrarea de produse similare, continanad referiri la: beneficiarul contractului; tipul produselor livrate;perioada in cares-a realizatcontractul-in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalulconform Formularului? din Sectiunea III a prezentei documentatii deatribuire.-original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalulPentru a face dovada indeplinirii cerintei se vor prezenta Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat pentru produsul ofertat. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor? in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Mod de indeplinire: Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001 sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate - In original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15617/02.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.12.2013 00:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.12.2013 00:00
Locul: birou achizitii publice str. vasile lupu nr.62
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, reprezentanti UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare al ofertelor : avand in vedere ca se incheie un acord cadru cu un numar maxim de 5 operatori economici, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 4 locuri ale clasamentului va fi reofertarea. Pretul reofertat nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior Reofertarea se face in plic sigilat la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2013 12:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer