Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - paine cu sare si fara sare 400 gr/Legume


Anunt de participare numarul 148311/03.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA POENARU, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
paine cu sare si fara sare 400 gr/Legume
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: spitalul clinic de recuperare Iasi.str.p.halipa nr.14
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 394, 530RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: : Lunar, valoare a unui contract subseccvent.Lot nr.1 minima 18000.00lei-maxima 20000.00lei.Pentru lot.nr.2 minima-14877.50 si maxima-16000.00 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare paine cu sare si fara sare/Legume
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.2)
03221000-6-Legume (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Denumire produsUMCantitate minima Cantitate maximaLot nr.1CPV 115811100-7 Paine
1 Paine cu sare 400grbuc10000120000
2 Paine fra sare 400gr buc10000120000
Cantitatea minima si maxima la incheierea unui contract subsecvent/luna pentru lot nr.1;
1 Paine cu sare 400grbuc1000012000
2 Paine fra sare 400gr buc1000012000LOT nr.2CPV 03221000-6 Legume
1 Ceapa uscataKg 700 8400
2 Ceapa verdeKg 100 1200
3 MorcovKg 800 9600
4 MereKg 500 6000
5 ConopidaKg 50 600
6 Ciuperci proaspeteKg 40 480
7 UsturoiKg 15 180
8 VerdeataKg 50 600
9 Varza albaKg 1600 19200
10 Radacina patrunjelKg 200 2400
11 Radacina telinaKg 150 1800
12 Salata verdeKg 100 1200
13 CimbruKg 5 60
14 Sfecla rosieKg 300 3600
15 DovleceiKg 50 600
16 Ardei grasKg 200 2400
17 VineteKg 100 1200
18 CastravetiKg 200 2400
19 RosiiKg 60 720
20 RidichiKg 15 180
21 Spanac proaspatKg 30 360
22 Patlegele pentru muratKg 100 1200
Cantitatea minima si maxima la incheierea unui contract subsecvent/luna pentru lot nr.;
1 Ceapa uscataKg 700 750
2 Ceapa verdeKg 100 120
3 MorcovKg 800 960
4 MereKg 500 600
5 ConopidaKg 50 60
6 Ciuperci proaspeteKg 40 48
7 UsturoiKg 15 18
8 VerdeataKg 50 60
9 Varza albaKg 1600 1920
10 Radacina patrunjelKg 200 240
11 Radacina telinaKg 150 180
12 Salata verdeKg 100 120
13 CimbruKg 5 60
14 Sfecla rosieKg 300 360
15 DovleceiKg 50 60
16 Ardei grasKg 200 240
17 VineteKg 100 120
18 CastravetiKg 200 240
19 RosiiKg 60 72
20 RidichiKg 15 18
21 Spanac proaspatKg 30 36
22 Patlegele pentru muratKg 100 120
Valoarea estimata fara TVA: 394, 530RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participipare pentru lot 1? 4320.00 lei;lot 2?3570.60lei; -Formular nr 3, se constituie conf art.86 alin.1 din H.G.925/2006 cu modif si complet ulter.Perioada de valabilitate a garantiei de participare e de 180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Pentru IMM-uri garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%.Dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.Cu obligativitateamentionarii loturilor petru care este constituit. CONTUL AUTORIT CONTRACTANTE: RO04TREZ4065041XXX000709, Trezoreria Iasi, cod fiscal: 4541092.Garantia de participare aferenta fiecarui lot in parte se va mentiona in anexa B loturi din fisa de date.Lipsa garantiei de participare conduce la eliminarea ofertantului, respective respingerea ofertei.In cazul respingerii unei contest depuse la CNSC, in conform cuart.278^1lit.a) din OUG 34/2006, cu modificarile ulterioare, se va retine din garantia de particip: pentru lot nr.1-2160.00lei , pentru lot nr.2 1785.30 lei;Pentru cei care doresc sa depuna garantia de participare in valuta echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Dovada constitituirii garantiei de participare va fi insotita de o anexa care cuprinde denumirea lot pentru care s-a ofertat si valoarea garantiei de participare pt fiecare lot in parte si valoarea totala a garantiei de participare (anexa B).Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate de 180 de zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor, solicitata in AnexaB loturi din fisa de date.Garantia de participare se va posta obligatoriu in SEAP scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor si la sediul autoritatii contractante in original pana la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri propii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita :
prezentareformular B, Declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 OUG 34/2006, aprobata cu modificari sicompletariulterioare Se solicita: completare formular A , Certificat de atestare fiscala ( datorii la bugetul general consolidat), din care sareiasa situatia obligatiilor exigibile de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, Certificat fiscal privind impozitele si taxelelocale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele , C de participare la licitatie cuoferta independenta conform Ordin nr 314/2010. Se solicita: completare formular C , Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta laart.69^1 Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Subsemnata CUMPAT CARMEN MARINELA, in calitate de manager in cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, BALTAG DORU in calitate de director medicalCANILA VIOLETTA in calitate de director financiar-contabilHUTU DANIELA, in calitate de sef serviciu administrativADRIANA MUNTEANU-VSILIU, in calitate de juristdin OUG.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita: completare
formular D Declaratia pe propria raspundere privindincadrarea in categoria IMM -In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilormici si mijlocii, astfel cum acestea suntdefinite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici simijlocii, cu modificarile si completarileulterioare, ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte in original, la vedere Formularul nr 4. Certificat constator emis de Oficiul Registrului Comertului din subordinea Ministerului Justitiei, in copie lizibila ?conforma cu originalul? / copie
legalizata sau in original.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in oferta in
copie cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent care vizeaza activitatea pe
ultimii 3 ani Conform art.185, alin.1 , lit. c) din OUG 34 / 2006 cu modificarile
ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.Bilantul contabil afarent anului 2012 , sau dupa caz rapoarte anuale,
scrisori de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente
edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economicafinanciara.
Se va depune copie lizibila, conform cu originalul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULAR ESe va depune copie lizibila, conform cu originalul dupa Bilantulcontabil.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia dinurma sunt autoritati contractante sau clienti privati .Conform art.188, alin.1 , lit. a) din OUG 34 / 2006 cu modificarile ulterioare , aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarilesicompletarile ulterioare
Autorizatie sanitar veterinara pentru mijloace de transport, in termen de valabilitate raportat la data limita de depunere oferta (indicata in invitatia de participare), autorizatie eliberata in baza Ordinului nr, 111/16.12.2008 emis de ANSVSA. Mijloacele de transport vor fi autorizate de Directia Sanitara
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Judeteana.
Certificat SR EN ISO 22000 sau HACCP sau echivalent(Sistem deManagement al Sigurantei Alimentului, pentru a demonstra capacitatea .Pentru lot nr.1unitatii de a furniza produse cu o siguranta crescuta pentru consumatori, cf.HG 924/2005, actualizata;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULAR K +ANEXA FORMULAR Kcopie lizibila , conform cu originalul, semnaturacopie lizibila , conform cu originalul, semnatura
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementeleprevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU, cu respectareaprevederilor art. 202 din OUG 34/2006 c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice simomentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertareinformatii referitoare la: preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice precum si la numarul participantilor la licitatiaelectronica i. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. ii. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmitereainvitatiei. iii. Durata unei runde: 1 (una) zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie invederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din parteaacesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului subacest aspect.Nota : In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au acelasi pret, atunci, in vederea incheierii acordului cadru, la solicitareascrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca sementine pretul initial.Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul din clasament care coincide cu numarulmaxim al operatorilor cu care se va incheia acordul-cadru maxim 3 operatori . Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasatepe acelasi loc , in vederea departajarii lor se va solicita o noua oferta de pret depusa in SEAP, astfel incat valoarea ofertei sa nu afecteze loculsuperior.Daca ofertantii clasati pe locul 3 au preturi egale , acesta nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorulclasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 in clasament
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
oficiu juridic
Adresa postala: spitalul clinic de recuperare Iasi.str.p.halipa nr.14, Localitatea: iasi, Cod postal: 700661, Romania, Tel. +40 332410774, Email: [email protected], Fax: +40 332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer