Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Panouri parazapezi


Anunt de participare numarul 146338/07.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Iasi, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 0232214430, In atentia: ID, ODA, Email: [email protected], Fax: +40 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 0232214430, In atentia: ODA, Email: [email protected], Fax: +40 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 0232214430, In atentia: Registratura, Email: drdp[email protected], Fax: +40 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Panouri parazapezi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO2 - Macroregiunea doi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie panouri parazapezi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928340-3 - Panouri parazapada (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total=13100 buc. panouri parazapezi din care:
SDN Bacau ? District Bacau ? 2.000 buc / 4.000 ml
SDN Barlad ? District Barlad ? 1.000 buc / 2.000 ml
SDN Botosani ? District Botosani ? 1.200 buc/ 2.400 ml
SDN Focsani ? District Focsani ? 4.800 buc/ 9.600 ml
SDN Galati ? District Tecuci ? 1.100 buc/ 2.200 ml
SDN Iasi ? District Iasi ? 900 buc/ 1.800 ml
SDN Piatra Neamt ? District Piatra Neamt ? 800 buc/ 1.600 ml
SDN Suceava ? District Suceava ? 1.300 buc/ 2.600 ml
Valoarea estimata fara TVA: 2, 423, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 10.000, 00 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006(A). Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul 15 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO33RNCB0175008094080037 BCR Iasi al autoritatii contractante.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.Garantia de participare trebuie sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a plati din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art. 278^1 alin.(1) din OUG34/2006(A), in situatia in care ofertantul depune o contestatie ce va fi respinsa de catre CNSC - Formularul 15. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.*IMM beneficiaza de reducere 50%. 5% din valoarea de contract acceptata, fara TVA. Garantia se constituie: i) Fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract; ii) Fie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului. In acest caz executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, in termen de 7 zile lucratoare de la semnarea contract. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie safie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.*IMM beneficiaza de reducere 50%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii pentru intretinere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 10 Informatii despre Asociere + Formularul nr. 11 Acord de Asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.1.Declaratie privind neincadrarea (ofertantii/canditatii/ofertantii asociati/subcontractantii/tertii sustinatori) in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006(A) ? Formularul l.- Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General Executiv DRDP Iasi -ing.Ovidiu - Mugurel Laicu; Director Adjunct Investitii?ing. Vlad Constantin Cercel; Director Adjunct Intretinere ? ing. Stefan Ilie; Director Economic - ec. Vasile Popa; Sef Serviciu ID ? ing. Iulian - Catalin Dimache; Serviciul Recuperari Creante ? jr. Roxana Toma ; Compartiment CFP ? Nicolina Stanel ; Sef Serviciul ODA ?ing. Manuela Popa;
- Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 2;3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006(A) - Formularul nr. 3. Declaratia se va prezenta si pentru tertul sustinator (daca este cazul);4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006(A) - Formularul nr. 4 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 lit a, c^1 si d din OUG 34/2006(A) se va prezenta si pentru tertul sustinator (daca este cazul);5. Certificat de taxe si impozite locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat;
- Certificatele fiscale trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Acestea vor fi prezentate in original sau copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) din care sa reiasa situatia obligatiilor in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Acestea vor fi prezentate in original sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata.
ART. 69^1 din OUG 34/2006 - Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial care sa ateste obiectul de activitate (cod CAEN) in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din certificatului constatator emis de ORC.;
? Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Acestea vor fi prezentate in original sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata;
? In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare, iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza;
? Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului desemnat castigator, prezentarea, la semnarea contractului, a Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de cel putin de 1.000.000 lei. Se va prezenta: 1. Declaratia privind cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010) -formularul nr. 5 si 2. Documente care sa sustina indeplinirea cerintei de calificare, de exemplu: bilanturile contabile sau extrase de bilant din ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010) inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile in vigoare, rapoarte de audit sau orice alte documente echivalente. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreprul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare (balanta contabila, declaratii bancare corespunzatoare, etc.). Bilanturile contabile inregistrate la organele competente trebuie prezentate astfel: pentru persoane fizice/juridice romane-in copie; pentru persoane fizice/juridice straine ? in copie, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru calculul echivalentei se va avea in vedere in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul unei oferte comune (asociere), cerinta se considera indeplinita prin cumul.
Informatii sustinere capacitate economica si financiara.
Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, (a se vedea Formularul nr. 18 din Capitolul 4 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 5 din Capitolul 4 ?Formulare? din Documentatia de Atribuire ? Declaratia privind cifra de afaceri globala din ultimii trei ani.Formularul nr. 18.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.
1.Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3(trei) ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin 500.000 lei, fara TVA, din maxim 3 (trei) contracte de furnizare+cel putin un contract prin care sa confirme livrarea de produse in copie conform cu originalul. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptie/etc, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.2
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice, mijloacele de transport auto de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare.
Informatii sustinere capacitate tehnica si/sau profesionala Art. 190 - O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin.(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, (a se vedea Formularul nr. 19 si anexele 1 si 2 ale acestuia din Capitolul 4 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)din OUG 34/2006.(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Cerinta nr.3
Declaratie privind conformitatea produselor ? Formularul nr.8 din Capitolul ?Formulare?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 6 - ? Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani? + cel putin un contract prin care sa confirme livrarea de produse. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.Formularul nr. 7 - "Declaratie referitoare la echipamentele tehnice, mijloacele de transport auto de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare".Formularul nr. 19 + anexe.Declaratie privind conformitatea produselor ? Formularul nr. 8.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S120-205039 din 22.06.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2013 10:00
Locul: Sediul DRDP Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare + maxim doi membri din partea fiecarui ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratie privind indeplinirea cerintelor de calificare ? Formularul 20 , prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire.ATENTIE! *Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.*In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.***. In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, oferta individuala cu sustinere, oferta comuna cu sustinere, in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de calificare se va avea in vedere Anexa 2 la Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687/28.09.2011.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI ? Departamentul Juridic
Adresa postala: Ghe. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 232214430, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2013 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer