Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - pantofi si bocanci din piele cu talpa antiderapanta


Anunt de participare (utilitati) numarul 139188/27.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Eugenia Bardan, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Eugenia Bardan, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-Directia Economica-Departament Achizitii Publice
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Eugenia Bardan, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-Secretariatul Directorului, etaj 1.
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Eugenia Bardan, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
pantofi si bocanci din piele cu talpa antiderapanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.- SUCURSALA DIVIZIA MINIERA -Baza de Aprovizionare
Rovinari, prin depozitele zonale Rovinari si Jilt.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie echipament individual de protectie-pantofi si bocanci cu talpa antiderapanta pentru personalul muncitor care deserveste exploatarile de lignit.
valoarea estimata de autoritatea contractanta pentru achizitia EIP pentru anul 2012 este de 264365 lei, iar pe fiecare lot in parte, dupa cum urmeaza:
-lot 1=90315 lei;
-lot 2=95805 lei;
-lot 3=78245 lei.
valoarea mare, 356892 lei, reprezinta posibilitatea suplimentarii, prin act aditional, pentru primele 4 luni 2013, in temeiul art.6, alin.3 din HG 925/2006, cu diferenta de 92527 lei.
valorile maxime sunt urmatoarele:
-lot 1=121925 lei;
-lot 2=129337 lei;
-lot 3=105630 lei.
cantitatile aferente anului 2012:
-lot 1=2007 perechi;
-lot 2=2129 perechi;
-lot 3=2275 perechi.
cantitatile maxime, in conformitate cu art.6, alin.3) din HG 925/2006, posibil a se achizitiona, sunt urmatoarele:
-lot 1=2709 perechi;
-lot 2=2874 perechi;
-lot 3=3071 perechi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18831000-3 - Incaltaminte cu varf de protectie de metal (Rev.2)
18830000-6-Incaltaminte de protectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lotul 1-pantofi de protectie din piele cu talpa antiderapanta si bombeu metalic-2007 perechi-livrare in depozitul zonal Jilt pana in data de 21-12-2012;
lotul 2-bocanci de protectie din piele cu talpa antiderapanta si bombeu metalic-2129 perechi-livrare in depozitul zonal Jilt pana in data de 21-12-2012;
lotul 3-bocanci de protectie din piele cu talpa antiderapanta-2275 perechi-livrare in depozitul zonal Rovinari pana in data de 21-12-2012;
valoarea estimata pentru anul 2012, pentru fiecare lot in parte, este urmatoarea:
-pentru lotul 1-90.315 lei / 2007 perechi = 45 lei/pereche;
-pentru lotul 2-95.805 lei / 2129 perechi = 45 lei/pereche;
-pentru lotul 3-78.245 lei / 2275 perechi = 34, 39 lei/pereche.
valoarea cu posibilitatea suplimentarii pentru primele 4 luni 2013, este urmatoarea:
-pentru lotul 1-121.925 lei
-pentru lotul 2-129.337 lei
-pentru lotul 3-105.630 lei.
aceste sume nu reprezinta valoarea estimata de autoritatea contractanta pentru achizitia produselor, ci posibilitatea suplimentarii, prin act aditional, a cantitatii de produse pentru primele patru luni ale anului 2013, in temeiul art. 6, alin.3 din HG 925/2006.
cantitatile maxime, cf. art.6, alin.3) din HG 925/2006, sunt urmatoarele:
-lotul 1-2709 perechi;
-lotul 2-2874 perechi;
-lotul 3-3071 perechi.
Valoarea estimata fara TVA: intre 264, 365 si 356, 892RON
II.2.2) Optiuni
Da
Val.estm.contine posib.suplimentarii cf.art.6), alin.(3) din HG 925/2006-ctr.cu car.de reg.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia este irevocabila si se constituie in lei, conform Anexei B.Valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei(90 zile de la data limita de primire a ofertelor).Modul de constituire: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta inoriginal, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 903 lei pentru lotul 1, 958 lei pentru lotul 2 si 782 lei pentru lotul 3, sume ce reprezinta valoarea calculata conform art. 278.1, alin.1) lit.a)din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre C.N.S.C.-formularul nr.12;b)virament bancar incontul autoritatii contractante (RO49RNCB0149034562550007, deschis la B.C.R. Targu Jiu);c)autoritatea contractanta este de acord si cu constituirea garantiei de participare prin depuneri la casieria unitatii: -a unui ordin de plata confirmat de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;
-numerar. Se va constitui de catre ofertantul declarat castigator in maximum 15 zile de la incheierea contractului de furnizare, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Modul de constituire: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului-formularul nr.13;
-prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (art. 90, alin.2) din HG nr. 925/2006);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art.90, alin.(3)din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la sediile de facturare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare-Formular nr.1;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Formular nr.2;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010-Formular nr.3;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Formular nr.4;
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: 1. Director: Vasile Ogarlaci
2. Director Economic: Nicolae Viasu
3. Director Tehnic : Gheorghe Davitoiu
4. Director Adjunct Achizitii Publice: Ion Rebedea
5. Sef Departament Legislatie: Dorina Jianu
6. Sef Departament Securitate, Sanatate in Munca si Protectia Mediului: Ion Popescu
7. Sef Birou Sanatate in Munca: Valerian Dirnu
8. Birou Sanatate in Munca: Laviniu Popescu
9. Birou Sanatate in Munca: Rodica Popescu
10. Sef Birou Legislatie Comerciala si Contencios: Mihaela Lazar-Andrei
11.Responsabil procedura: Eugenia Bardan.-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-Formular nr.5.
-Informatii generale-Formular nr.6. -DOCUMENTE CARE ATESTA CA OPERATORUL ECONOMIC ESTE UNITATE PROTEJATA, conform Legii nr.448/2006, (in acest sens se va prezenta o copie dupa Autorizatia de functionare ca unitate protejata, valabila la data limita de depunere a ofertelor, eliberata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, acord de parteneriat, precum si fisa postului pentru persoanele cu handicap angajate in cadrul programului);
Procedura se desfasoara pentru atelierele protejate care se incadreaza la art. 78, alin.(3), lit. b) din Legea nr. 448/2006-"produse sau servicii realizate prin propria activitate".Pentru persoane juridice/fizice romane:
-Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Acest certificat va fi prezentat fie in original, fie in copie legalizata sau in copie lizibila, cu mentiunea , ,conform cu originalul??.Pentru persoane juridice/fizice straine: -Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Pentru ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor, se va solicita prezentarea documentelor in original/copie legalizata pentru conformitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista a principalelor livrari de produse (produse ofertate sau similare)
efectuate in ultimii 3 ani ca unitate protejata, continand valori, perioade de
livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati;
Cerinta minima pentru calificare:
-Se solicita prezentarea cel putin a unui document/contract/proces verbal de
receptie/document (certificat) constatator in original sau copie lizibila, din
partea unor beneficiari/clienti, conform. art. 97ยน din HG.925/2006 sau oricare
alt document relevant, prin care sa confirme livrarea de produse a caror
valoare sa fie cel putin egala cu valoarea estimata de autoritatea
contractanta pentru anul 2012 pentru fiecare lot in parte, functie de loturile
pentru care se depune oferta, dupa cum urmeaza:
-lotul 1 = 90.315 lei
-lotul 2 = 95.805 lei
-lotul 3 = 78.245 lei.
Cerinta nr.2
Se solicita prezentarea de mostre de produs din fiecare lot ofertat.
III.2.4) Contracte rezervate
Da
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In faza finala de licitatie electronica, vor participa operatorii economici inregistrati in SEAP si ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006.Numarul de runde electronice: 1.Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul in lei/lot, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?.Daca doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret in urma desfasurarii licitatiei electronice, se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a transmite la sediul autoritatii contractante noua oferta financiara in lei/lot.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.10.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.10.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2012 10:00
Locul: sediul Sucursalei Divizia Miniera a CEO din Targu Jiu, str. T. Vladimirescu, nr.1-15
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
termen de livrare final: 21 decembrie 2012, esalonat, conform anexei B.valabilitate contract: 31.12.2012.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Complexul Energetic Oltenia s.a.-Sucursala Divizia Miniera-Departamentul Juridic
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2012 09:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer