Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Papuci electrici si bucse


Anunt de participare (utilitati) numarul 141454/11.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC Complexul Energetic Oltenia Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu
Adresa postala: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Sidonia Pasarin, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC Complexul Energetic Oltenia Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu
Adresa postala: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Sidonia Pasarin, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Papuci electrici si bucse
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC Complexul Energetic Oltenia Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu, Baza de Aprovizionare Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 71, 508 si 100, 111RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar, trimestrial, semestrial.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 71508 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Papuci electrici si bucse
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44322200-5 - Racorduri de cabluri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Papuci electrici si bucse, conform anexei la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 71, 508 si 100, 111RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este irevocabila si se constituie in lei.Cuantumul garantiei de participare este de 2002 lei.Data pentru care se determina echivalenta leu/euro(curs BNR): 5 zile calendaristice inainte de data deschiderii ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data limita de primire a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: conform art. 86 din HG 925/2006: a)instrument de garantare emis in conditiilelegii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pt.perioada prevazuta in documentatia de atribuire(care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului in conformitate cu art.278.1 din OUG 34/2006, in cazul incare ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC-formular nr.12.b)virament bancar in contul autoritatiicontractante RO49RNCB0149034562550007, deschis la BCR Targu-Jiu.c)autoritatea contractanta este de acord si cu o garantie de participare prin depuneri la casieria unitatii: -a unui ordin de plata confirmat de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;
-numerar.Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, conform art. 87 din HG 925/2006 si art. 278¹ din OG 34/2006. Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare se restituie de autoritatea contractanta conform art. 88 din HG 925/2006 cu modific.ulterioare.In cazul unei contestatii depuse si respinse de catre CNSC, in temeiul art.278.1 din OUG 34/2006, se va retine suma de 1001 lei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare produse reprezinta un procent de 10% din valoarea totala a contractului subsecvent sise va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 (Formular 11) .In situatia in care contractantul doreste sa constituie garantia de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturipartiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrareaacestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu hotararea nr. 1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizarea contractului (ultimul proces verbal de receptie a produselor), conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile ulterioare, art.9
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitati legale de plata, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor lasediile de facturare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaPrezentarea declaratiei conform Formular nr. 1(inclusiv tert sustinator, daca este cazul)
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Prezentarea declaratiei conform Formular nr. 2(declaratia tertului sustinator va face referire doar la literele a, c¹ si d, daca este cazul).
Incadrarea in una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/12.10.2010-Formularul nr.3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹.
Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG
34/2006 , conform Formular nr. 4 (inclusiv subcontractant si tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Lista persoanelor de decizie si a persoanelor care verifica si aproba prezenta documentatie din cadrul S.C.Complexul Energetic Rovinari
S.A., Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu
1. Director: Vasile Ogarlaci
2. Director Economic: Nicolae Viasu
3. Director Adjunct Achizitii Publice: Ion Rebedea
4. Director Tehnic: Ion Paraschivu
5. Inginer Sef Mentenanta Energetica: Vasile Simerea
6. Sef Birou Atribuire Contracte Produse: Ion Scurtu
7. Sef Birou Legislatie Comerciala si Contencios: Mihaela Lazar-Andrei
8. Responsabil procedura: Sidonia Pasarin
Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-Formularul nr. 5
Informatii generaleCompletare Fisa de informatii generale - Formularul 6 Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?cu
semnatura si stampila operatorului economic) emis de Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC) de pe langa Tribunalul Teritorial sau
alte organisme abilitate, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de incheierea Raportului privind rezultatul procedurii de atribuire, se poate solicita ofertantului clasat pe
primul loc sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea
ofertelor.
Persoane juridice/fizice straine- Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta
documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea listei principalelor livrari de produse (produse
ofertate sau similare) efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de
livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati; se va prezenta cel putin un
document/contract/proces verbal de receptie/document (certificat)
constatator in original sau copie lizibila, din partea unor beneficiari/clienti,
conform art. 97¹ din HG.925/2006, efectuate in ultimii 3 ani, sau oricare alt
document relevant, prin care sa confirme livrarea de produse ofertate sau
similare, a caror valoare sa fie cel putin egala cu valoarea estimata de
autoritatea contractanta pentru anul 2013:71508 lei.Pentru echivalenta se ia in considerare cursul mediu anual leu/euro
comunicat de BNR.
Se solicita mostre de produs
Se solicita prezentarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2008
sau echivalent, eliberat de un organism abilitat, pentru domeniul de
activitate din sfera produselor ofertate sau a produselor similare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
4986
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.01.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.01.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2013 10:30
Locul: Sediul CEO- Sucursala Divizia Miniera- Directia Economica, Departamentul Achizitii Pubilce
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofert.care fac dovada ca sunt intrepr. mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pt.criteriile legate de cifra de afaceri, de gar.pentru part.sigar.de buna executie, cf.Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2.Ofert.este obligat sa depuna amendamente la proiectul de contr.pana la data limita de depunere a ofertei, sau in oferta depusa.In situatia in care op.economic nu face amendamente la proiectul de contract pana la data limita de depunere a ofertei sau in oferta depusa, aut. contract.considera ca op.economic accepta proiectul de contract. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta amendamente asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea derespingere a ofertei sa incerce o negociere a amendamentelor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise.Pentru clarificari la doc.existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii. Insituatia in care clarific.nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse.Dupa efect.clasam, in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare;Daca a fost constituita gar.de participare. Vor fi deschise ofert.financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreagacantitate.Lista doc.depuse (veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cu privire la calificarea ofert.sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de ev.in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile prevazute la art.256² din OG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Legislatie, Biroul Legislatie Comerciala si Contencios
Adresa postala: Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr.1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2013 14:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer