Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Parc de afaceri Simeria


Anunt de participare numarul 118621/05.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Adresa postala:  Deva, str. 1Decembrie 1918, nr.28, jud.Hunedoara, Localitatea:  Deva, Cod postal:  330005, Romania, Punct(e) de contact:  VIOREL ROTAR, Tel. 0254/213383, Email:  [email protected], Fax:  0254/230030, Adresa internet (URL):  www.cjhunedoara.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Parc de afaceri Simeria
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Parc de afacer Simeria, loc. Simeria, jud. Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor ?la cheie?, conform documentatiei de atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
39150000-8-Diverse tipuri de mobilier si de echipament (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform documentatiei de atribuire. Autoritatea va pune la dispozitie documntatia de atribuire, conform prevderilor art. 40, alin 1 si art. 77, alin 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Valoarea estimata fara TVA: 14, 892, 836.69RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 297850 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri structurale POR 2007-2013, Axa prioritara 4, Domeniul de interven?ie 4.1.si buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic, Certificat de participare la licita?ie cu oferta independenta, Certificate constatatoare privind indeplinireaobligatiilor exigibile deplatacatre bugetul de stat si catre bugetul local, Certificat de Inregistrare Fiscala emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara
Informa?ii generale
Declararea cifrei de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
valoarea cifrei de afaceri mai mare de 29785000 leiBilan? contabil la data de 31.12.2009Media neta profit net/pierdere - pozitiva pe anul 2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara executie lucrari
Declaratie privind utilajele, instalatiile, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
Declaratieprivind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Acord de subcontractare
Standarde: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
unul sau maxim 2 contracte de lucraria carui/caror valoare cumulata sa fiemai mare de 14892000 lei-statii de betoane, cilindru compactor, excavator, miniexcavator, multifunctional tip Bocat sau similar, macara 18 to, laborator de gradul II, set de panouri cofraj modulare, set de schela metalica tubulara, statie pentru executarea ridicarilor topografice?ef de santier, ?ef ?antier adjunct, ?ef de ?antier instalatii, responsabil tehnic cu executiaresponsabil atestat ca Manager pentru asigurarea calitatii, responsabil atestat ca Manager al sistemului privind managementul sanatatii si securitatii ocupationale, responsabil atestat ca Manager al sistemului privind managementul mediului, topometrist.dulgheri, zugravi, instalatori apa, electriceni autorizati, fierari betonisti, betonisti, lacatusi, sudori OL/PE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.04.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.04.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.04.2011 11:00
Locul: Consiliul Judetean Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, loc. Deva
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai opratorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): fonduri structurale POR 2007-2013, Axa prioritara 4, Domeniul de interven?ie 4.1.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucureti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic - contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Localitatea:  Deva, Cod postal:  330005, Romania, Tel. 0254226200, Email:  [email protected], Fax:  0254226200, Adresa internet (URL):  www.cjhunedoara.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2011 13:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer