Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PARCUL BALNEAR IN REGIUNEA DE NORD-VEST, LOCATIILE TASNAD, BELTIUG, MARGHITA


Anunt de participare numarul 45098/03.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Adresa postala: B-dul Libertatii Nr. 12, Etaj 4, Camera 409A, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Dolteanu, Tel.+40372111373, Email: [email protected], Fax: +40372111354, Adresa internet (URL): www.mdlpl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PARCUL BALNEAR IN REGIUNEA DE NORD-VEST, LOCATIILE TASNAD, BELTIUG, MARGHITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: jud. Satu Mare, jud. Bihor
Localitatile: Tasnad, Beltiug si Marghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate, bazin de racire, vestiar si grup sanitar, drum de acces, platforme de parcare, alei, trotuare, asigurarea sursei de apa potabila dintr-un put forat si retea apa, retele de canalizare ape menajere, ape termal uzate si ape meteorice, statie de epurare etc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 800, 000 si 4, 200, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia pentru participare se va constitui sub forma Scrisorii de garantie bancara in original, pentru suma de 35.000 EUR
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Lucrarea este finantata din fonduri comunitare prin Programul de Coeziune Economica si Sociala PHARE 2006, cu contributia Fondului National si a Bugetului Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Ofertantii se pot asocia in conditiile prevazute in Fisa de Date a Achizitiei
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Oferta este considerata inacceptabila atunci cand este depusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta. Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare dintre situatiile prevazute la Art 180 si Art 181 din OUG 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2005, 2006, 2007)Acces la o linie de credit dedicata
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Minim 3.500.000 EUR.Minim 600.000 EUR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita indeplinirea si finalizarea cu succes in ultimii 5 ani a unuia sau a doua contracte de lucrari de natura si complexitate similara, cu o valoare cumulata a contractelor de minim valoarea estimata. In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoare cumulata a contractelor de minim valoarea estimata a viitorului contract
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
phare 2006
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.03.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: RO 49 ABNA 4100 251.10.00.01.850, deschis la ABN AMRO Bank Bucuresti, cod SWIFT ABNAROBUin numele MDLPL si se trimite la fax: nr+40213114195 conf platii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.04.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.04.2008 14:00
Locul: sediul MDLPL din Bd. Libertatii 12, et 4 cam 409A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire si copie dupa un act de identitate al persoanei imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul PHARE 2006 pentru Romania, conform Memorandumului de Finantare Phare 2006 semnat la 14 Decembrie 2006.Program numarul RO 2006/018-147.04.01
VI.3) Alte informatii
Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si risc, datele necesare pentru a pregati oferta. Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti se va face individual in perioada 11/03/2008 14/03/2008. Ofertantii vor anunta in scris Autoritatea Contractanta si vor contacta Beneficiarul Local cu privire la aceasta vizita.Solicitarile de clarificari se vor inainta prin fax sau posta la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, B-dul Libertatii nr. 12, Et. 4, Camera 409A, Sector 5, Bucuresti, fax +40 (0)372111354, cu pana la 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, ora 16:00 ora locala.Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari va fi de pana la 7 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Toate clarificarile transmise vor fi semnate si anexate la oferta
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40213104641, Email: [email protected], Fax: +4021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Adresa postala: Strada Apolodor, nr. 17, latura Nord, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel.+40 (0)372 111 669, Email: [email protected], Fax: +40 (0)372 111 649, Adresa internet (URL): www.mdlpl.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.02.2008 11:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer