Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pasaj suprateran pe DJ 205 peste situl arheologic de la Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau


Anunt de participare numarul 106086/14.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala:  municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120260, Romania, Punct(e) de contact:  -, Tel. 0238/414112, In atentia:  Catalin Botezatu, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0238/725507, Adresa internet (URL):  http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Pasaj suprateran pe DJ 205 peste situl arheologic de la Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 205 sat Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de realizare a unui pasaj suprateran pe DJ 205 peste situl arheologic de la Pietroasele
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Ofertantii vor depune oferta pentru toate listele de cantitati exitente in caietul de sarcini al procedurii.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 966, 070RON
II.2.2) Optiuni
Da
Ne rezervam dreptul de a achizitiona lucrari similare conform art. 122 litera j) din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
180 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 59.000 lei. Garantie de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului de executie lucrari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Cofinantare POR 2007-2013, Axa prioritara 2, Domeniul de interventie 2.1 si Bugetul Propriu al judetului Buzau
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, din care sa reiasa ca ofertantul nu se afla in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006Declaratie in conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si catre bugetele locale, in original sau copie legalizataCertificat de atestare privind obligatiile la Fondul de mediu, in original sau copie legalizata.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizataAtestat de la Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania pentru executia de lucrari de poduri.
Codul unic de inregistrare in copie
Actul constitutiv (contract de societate sau statutul societatii).Cazierul fiscal al societatii ? in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cf. art 185/OUG 34: Formularul B2 - Informatii generaleBilant contabil la 31.12.2009.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi inregistrat in ultimii trei ani o cifra medie de afaceri de minim 5.900.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind proportia in care contractul de lucrari urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti.Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.Declaratie privind dotarile de natura tehnica de care dispune ofertantulDeclaratie privind asigurarea cu personal de specialitate.Dovada implementarii unui sistem de asigurare a calitatii compatibil cu standardele ISO 9001, 14001 si OHSAS 18001.Declaratie calitate participant la proceduraFormularul B8 - Contracte de referintaDeclaratie privind protectia muncii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi indeplinit in ultimii 5 ani cel putin un contract de executie lucrari similare avand valoare mai mare de 2.950.000 lei. Ofertantul trebuie sa asigure pentru realizarea contractului minimaldotarile din extrasul de utilaje aferent listelor de cantitati. Ofertantul trebuie sa asigure pentru realizarea contractului o echipa formata minim din: 1 ?ef de lucrare, 1 Responsabil tehnic cu executia in domeniul constructiilor de drumuri si poduri, 1 Responsabil cu asigurarea calitatii in domeniul constructiilor de drumuri si poduri, ?i 1 responsabil cu protectia muncii, sanatatea muncii si PSI cu calificarile si experienta specificate in Documementatia de Atribuire. Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemelor de management al calitatii compatibile cu standardele ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
95%
95
Descriere: Componenta financiara
2.
termen de executie
5%
5
Descriere: Durata de executie a lucrarilor
Punctaj maxim componenta tehnica: 5
Pondere componenta tehnica: 5 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.08.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.09.2010 18:00
Locul: SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2, Domeniul de interventie 2.1
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bcuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Buzau
Adresa postala:  B-dul Nicolae Balcescu nr. 8, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120420, Romania, Tel. 0238.717.960, Email:  [email protected], Fax:  0238.717.959, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit art. 255 si urmatoarele din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Buzau - Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala:  B-dul Nicolae Balcescu nr. 48, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120620, Romania, Tel. 0238/713010, Email:  [email protected], Fax:  0238/725507, Adresa internet (URL):  www.cjbuzau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2010 17:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer