Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pavilion Multifunctional ? Obiect in cadrul proiectului ?Reabilitarea Muzeului Regiunii Portilor de Fier si valorificarea lui ca produs turistic?


Anunt de participare numarul 142061/18.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Adresa postala: str. traian, nr. 89, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 1500, Romania, Punct(e) de contact: Sediu, Tel. +40 372521151, In atentia: ION MANEA, Email: [email protected], Fax: +40 372521151, Adresa internet (URL): www.sejmh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Pavilion Multifunctional ? Obiect in cadrul proiectului ?Reabilitarea Muzeului Regiunii Portilor de Fier si valorificarea lui ca produs turistic?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Judetul Mehedinti ? Municipiul Drobeta Turnu Severin
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile aferente executiei cladirii Demisol+Parter+2Etaje, lucrari aferente proiectului ? Pavilion Multifunctional ? Obiect in cadrul proiectului ?Reabilitarea Muzeului Regiunii Portilor de Fier si valorificarea lui ca produs turistic? sunt: structura de rezistenta, inchideri exterioare, compartimentari interiore, hidroizolatii, finisaje interioare si exterioare, termoizolatii, bransare la utilitati, amenajari exterioare, alei pietonale si carosabile, platforme, rampe.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212313-3 - Lucrari de constructii de muzee (Rev.2)
45261310-0-Lucrari de hidroizolare (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
45321000-3-Lucrari de izolare termica (Rev.2)
45421140-7-Instalare de tamplarie metalica, cu exceptia usilor si a ferestrelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile aferente executiei cladirii Demisol+Parter+2Etaje, lucrari aferente proiectului ? Pavilion Multifunctional ? Obiect in cadrul proiectului ?Reabilitarea Muzeului Regiunii Portilor de Fier si valorificarea lui ca produs turistic? sunt: structura de rezistenta, inchideri exterioare, compartimentari interiore, hidroizolatii, finisaje interioare si exterioare, termoizolatii, bransare la utilitati, amenajari exterioare, alei pietonale si carosabile, platforme, rampe.Informatii privind cantitatilesiscopul contractului sunt prezentate detaliat in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a contractului fara TVA :6.188.637 lei.Pretul contractului nu include cheltuieli ? diverse si neprevazute ?, Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este 0 lei.Aceasta valoare reprezinta valoarea maxima a fondurilor disponibile pentru indeplinirea contractului.Ofertele care depasesc valoarea fondurilor disponibile pentru acest contract vor fi respinse ca fiind inacceptabile, conform art.36 alin. (1) lit e) din HGR nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, care mentioneaza ca din datele disponibile la ora actuala nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 188, 637RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 70.000 lei. Echivalenta leu/alta valuta se face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare va fi constituita in favoarea Autoritatii Contractante in conformitate cuprevederile art. 86 din H.G. 925/2006 prin instrument de garantare, in original, emis in conditiile legii, de o banca sau de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta sau ordin de plata, in cont CF: 4337344, RO15TREZ4615006XXX000112 deschis la Trezoreria municipiului Drobeta Turnu SeverinSuma ce se va retine, in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006, va fi de 8178, 86 leiPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in orginal si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.(Model orientativ: Formular nr.1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art.90 din HG 925/2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, precum si cuantumul acesteia: 10 % din pretul contractului, fara TVA.Se poate constitui sub urmatoarele forme: ordin de plata in contul autoritatii contractante ; scrisoare de garantie bancara de buna executie - original; instrument de garantare emis de o societate de asigurari - original; retinere succesiva din facturi. In cazul in care ofertantul alege de a constitui garantia de buna executie prin retineri succesive din facturile inaintate la plata executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA.(Model orientativ: Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR 2007-2013, Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabila sipromovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.1, Bugetul de stat, Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (model? Formular nr.4 ) si cazier judiciar al operatorului economicDocumentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (model? Formular nr.4 )
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator, care nu trebuie sa se incadreze in prevederile lit a), c) indice 1 si d) ale art. 181 din OUG 34/2006 daca este cazul.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" ? conform ORDIN ANRMAP 314/2010
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (model Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (model Formular nr.6)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Ioan Adrian Duicu ? presedinte, Aladin Georgescu ? vicepresedinte, Adriana Badanoiu ? vicepresedinte, Stefan Ladislau Mednyanszky ? secretarul judetului, Buzec Mihaela ?arhitect sef, Ciorangan Popescu Daniela ? director economic, Dana Chircu ? director tehnic, Ulmet Elena Daniela ? sef serviciu juridic, Chirila Virgil Alin ? Director executiv adjunct Directia cooperare, Trusca Aurel ? Director executiv Directia cooperare, Croitoru Valentin ? sef serviciu Directia Economica;Lucian Filip ? expert tehnic, Fota Dumitru ? responsabil juridic, Lucian Bosoanca ? responsabil achizitii, Ilina Catalin Gabriel ? manager de proiect, Budasca Mariana ? responsabil tehnic, Veverita Ionel Marinel ? responsabil financiar, Visan Amalia ? responabil monitorizare.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul, conform Ordin ANRMAP 170/2012.
5. Certificat de atestare fiscala privind plata contributiilor la bugetul general de stat eliberat de Ministerul Finantelor Publice, din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
6. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de Primarie, din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".Persoanele juridice straine vor prezenta in original, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul" sau copie legalizata orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, catre bugetul local si catre bugetul asigurarilor sociale, eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente). Documentele de vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta in acest sens o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente in acest sens.Nota: Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copii legalizate.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneCertificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte domeniul de activitate al ofertantului, care sa includa si obiectul prezentei achizitii, respectiv executie lucrari de constructie, codurile CAEN aferente acestora , numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Cerinte pentru ofertanti straini
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Cifra medie de afaceri globala a ofertantului ( individual sau asociere de operatori economici ) pe ultimii 3 (trei) ani financiari trebuie sa fie cel putin egala cu 12.000.000 lei, sau echivalentul acesteia
Cerinta nr. 2Ofertantul are, la momentul semnarii contractului, acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare in cuantum de 1.600.000 lei, pentru a realiza cash ? flow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 3 luni
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A /7B, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr.4.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Declaratie privind cifra de afaceri (model orientativ ? Formular nr. 7)2. Documente relevante: Conform art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta accepta orice documente edificatoare lasand la latitudinea operatorilor economici documentele ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anii respectivi.Documente care dovedesc ca ofertantul are acces la finantare in suma de 1.600.000 lei si pentru o perioada de 3 luni.-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani insotite de un numar maxim de 3certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari/documente/contracte/parti de contract/procese verbale de receptie/etc. prin care sa se confirme executarea de lucrari similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit a caror valoarea sa fie de cel putin 6.000.000 lei. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data semnarii contractului) inclusiv locul executiei acestora;
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 2
Personalul cheie propus pentru executia lucrarilor trebuie sa intruneasca cerintele minime privind experienta, dupa cum urmeaza: I. Personalul responsabil cu executia lucrarilor
1. Sef santier
Cerinte minime:
? absolvent studii superioare in domeniul constructii civile;;
?Experienta in derularea unui contract de lucrari similar
2. Responsabil tehnic cu executia (RTE)
? atestat MDRT sau echivalent indomeniulconstructiilor civile si industriale.
3. Personal desemnat pentru asigurarea calitatii?responsabil cu controlulcalitatii in constructii;
?responsabil cu asigurarea calitatii ;
Nu se poate nominaliza aceeasi persoana pentru ambele calificari.?se vor prezenta deciziile de numire.
4. Specialist /expert
?Pregatire universitara la nivel de diploma sau licenta in domeniul constructii civile sau arhitectura
?Atestat de Ministerul Culturii in domeniul restaurarii de monumente istorice ? E executare lucrari
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de lucrari
Ofertantul are obligatia de a prezenta informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Asocierea trebuie sa indeplineasca in mod cumultiv cerintele privind capacitatea tehnica si profesionala si situatia economica fi financiara conform criteriilor detaliate mai susSe va prezenta un acord de asociere si imputernicirea liderului de a reprezenta asocierea.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si categoriile de servicii/lucrari executate de acestia;
b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;
c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte;
d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (Liderului);
e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;
f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul executiei contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Nu se admit ofertanti in curs de certificare
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Nu se admit ofertanti in curs de certificare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta : Lista principalelorlucrari executate in ultimii 5 ani, (Formular nr.8, Formularu nr. 8.1)Se va prezenta Formularul nr.14si 14.1Se vor prezenta: 1. Lista personalului responsabil - personalul de specialitate utilizat direct responsabil de indeplinirea contractului Formularul nr. 14.Acare va fi angajat in cadrul contractului. Aceasta trebuie sa contina nominalizari cel putin pentru personalul responsabil cu executia lucrarilor. In cazul unei asocieri ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu lista comuna cu expertii propusi pentru implementarea proiectului, cu nominalizarea expresa a pozitiei pe care o ocupa fiecare in cadrul proiectului si firma de la care provin.2. Pentru personalul nominalizat in Formularul 14A se vor prezenta CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului - Formularul 14B - insotite de declaratiile de disponibilitate semnate in original de fiecare expert principal propus in oferta ? Formularul nr. 14C. Pentru persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului, daca ofertantul nu are angajate astfel de persoane se vor prezenta si angajamentele de participare.3. Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor/atestatelor/autorizatiilorprofesionale obtinute care sa dovedeasca experienta si calificarea mentionate in CV.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, inaintea comunicarii rezultatelor procedurii, doar in cazul ofertantului clasat pe primul loc, copii ale recomandarilor/referintelor emise de beneficiari si angajatori pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime solicitate.Lista cu utilajele, instalatiile echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de lucraritrebuie prezentata astfel incat sa fie corelata cu organizarea de proiect pe care ofertantul are obligatia sa o intocmeasca conform propunerii tehnice.Prezentarea Formularului nr.14 DIn cazul in care ofertantul este organizat in asociere, lista utilajelor, instalatiilor si al echipamentelor va fi completata de catre liderul asocierii si va cuprinde echipamentele tuturor partenerilor asociati, care vor fi alocate pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.-Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul executiei contractului ce urmeaza a fi atribuit.Modalitate de indeplinireOfertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.In cazul unei asocieri fiecare dintre asociati trebuie sa prezinte certificatul mai sus mentionat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.03.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.03.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.03.2013 10:00
Locul: www.e-licitatie.ro
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabila sipromovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul I cu preturi egale, pentru desemnarea ofertantului castigator autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, ca raspuns la solicitarea de clarificari a autoritatii contractante postata in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Valabilitatea ofertei este de :90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Operatorilor economici ofertanti li se reaminteste faptul ca orice informatie falsa furnizata de acestia in procedura de achizitie publica conduce la excluderea acestora de la participarea la proceduri de atribuire organizate de Autoritatea Contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile conform art 256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: str Traian nr 89, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220132, Romania, Tel. +40 0372521151, Fax: +40 0372521151
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2013 15:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer