Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PAZA OBIECTIVELOR, MONITORIZARE SISTEME DE ALARMARE IMPOTRIVA EFRACTIEI, PATRULARE SI PROTECTIE A INCARCATURII CONVOAIELOR DE VAGOANE


Anunt de participare (utilitati) numarul 96108/19.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str. Timisoara nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii Publice, Tel.0254506151, In atentia: ing. Mirea Dana, Email: [email protected], Fax: 0254506157, Adresa internet (URL): www.cnh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA A HUILIE SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr. 2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 223015, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii Publice, Tel.0254506151, In atentia: ing. Mirea Dana, Email: [email protected], Fax: 0254506157, Adresa internet (URL): www.cnh.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA A HUILIE SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr. 2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Registratura CNH SA, Tel.0254506100, In atentia: Directiei Comerciale, Serv. Achizitii Publice, Adresa internet (URL): www.cnh.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PAZA OBIECTIVELOR, MONITORIZARE SISTEME DE ALARMARE IMPOTRIVA EFRACTIEI, PATRULARE SI PROTECTIE A INCARCATURII CONVOAIELOR DE VAGOANE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: SUBUNITATILE MINIERE BENEFICIARE
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 30, 008, 880RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PAZA OBIECTIVELOR, MONITORIZARE SISTEME DE ALARMARE IMPOTRIVA EFRACTIEI, PATRULARE SI PROTECTIE A INCARCATURII CONVOAIELOR DE VAGOANE DE LA SUBUNITATILE MINIERE BENEFICIARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
79711000-1-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)
79715000-9-Servicii de patrulare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
se regasesc in Documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 30, 008, 880RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
sunt specificate la fiecare lot in parte
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fd. de prod. Plata se face prin OP, comp. cu en ell dupa 30 zile dar nu mai mult de 60 zile de la fact. Prest. are oblig. initierii lantului de compensare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, Declaratie de eligibilitate, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34 / 2006 , Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat constatator emis de Oficiul Comertului, valabil in original si in copie legalizata; Certificat de inregistrare fiscala, cu codul fiscal si numarul de la Registrul Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul exercitiu financiar vizat de Directia Generala a Finantelor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cuprinzand subcontract, Acord de asociere, Pentru lot 1 - Licenta de funct eliberata de IGPR cu Aviz SRI;Regulamentul de org si funct a societatii;Lista cu mijl materialele, tehnice, de transp, etc;Dovada de inreg cu denumirea societatii si a insemnelor distinctive inregistrate la OSIM;Notif prin care se aduce la cunostinta CJ Hunedoara ca soc are sediul social in zona de resp ac;Decl pe proprie raspundere, in forma autentica, ref la ef medii anuale a pers;Atestatele profesionale;Avizul IPJ Hunedoara pentru cond soc de paza ;Lista pricip prest de ser sim in ultimii 3 ani, Serv sim din anexa vor face referire strict la tipul de servicii aferente lotului. Anexa la formular va cuprinde un nr de max 3 contr de serv sim a caror valoare totala sa reprezinte 9.040.000 lei, fara TVA. Anexat copii dupa aceste contr si recom de la benef a contr B.Pentru lot 2.Licenta de funct a soc specializ in monitoriz si intret sist de alarmare impotriva efr elib de IGPR cu aviz SRI;Notif prin care se aduce la cunostinta CJ Hunedoara ca soc are sediul in zona de responsab a ac;Lista cu mijl mat, th, etc;Regulam de org si funct a dispecerat de monitoriz a sist de alarma impotriva efr, avizat de IGPR;Avizul IPJ Hunedoara si al SRI pentru cond soc specializ de paza;Atestate prof pentru pers tehnic;Lista pricip prest de serv sim in ultimii 3 ani - strict la tipul de serv af lotului.recomandari de la benef de contr; C Pentru lot 3 - Licenta de fct( valabila ) elib de IGPR cu avizul SRI;Regulam de org si funct a soc, Lista cu mijl mat, th, de etc; Dovada de inreg cu denumirea soc si a insemnelor distinctive inregistrate la OSIM;Notif prin care se aduce la cunostinta CJ Hunedoara ca soc are sediul soc in zona de responsab a ac;Atest prof pentru pers care exec activ de paza;Decl pe proprie raspundere, in forma autentica, ref la ef medii anuale a pers angajat si a cadrelor de cond;Avizul IPJ Hunedoara pentru cond soc de paza ;Aviz IPJ Hunedoara pentru prest serv de Patr si prot a incarcatconv de vag;Aviz SNCFR pentru efect serv de patr si prot a incarcat conv de vag;Lista pricip prest de serv sim in ultimii 3 ani- strict la tipul de serv aferente lotului.recomandari de la benef de contr.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S250-360621 din 29.12.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.04.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.04.2010 10:00
Locul: sediul CNH SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, persoane imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Conform art. 11 ( 4 ) din HG 925 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea criteriilor de calificare prevazute la cap. E, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sa legal, prin care confirma ca au fost indeplinite cerintele de calificare, asa cum au fost ele solicitate la cap. E din Documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de la cap. E ( formular E 4.4 si anexa la formular.1.)Ofertantul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunic cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Daca ofertantul nu uzeaza de dreptul prevazut de art. 11 ( 4 ) din HG 925 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atunci are obligatia de a prezenta documentele solicitate la cap. E ( E1, E2, E3, E4 ) in oferta depusa pentru sedinta de deschidere a ofertelor. Neprezentarea acestor documente de calificare duce la descalificarea ofertantului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 030048, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel.0254211574, Fax: 0254216333
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL LCJ CNH SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr. 2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Tel.0254506100, Adresa internet (URL): www.cnh.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.03.2010 08:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer