Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Paza, protectie, ordine si control la Statia CF Craiova si Magazia centrala de materiale a Sucursalei Regionala CF Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 124603/26.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Gherghina Tudor, Tel. 021/3192433, Email:  [email protected], Fax:  021/3192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA prin Sucursala Regionala CF Craiova
Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr. 1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Punct(e) de contact:  Teodor Voinea, Tel. 0351/403282, Email:  [email protected], Fax:  0351/403282, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA prin Sucursala Regionala CF Craiova
Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr. 1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Punct(e) de contact:  Teodor Voinea, Tel. 0351/403282, Email:  [email protected], Fax:  0351/403282, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA prin Sucursala Regionala CF Craiova
Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr. 1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Punct(e) de contact:  Teodor Voinea, Tel. 0351/403282, Email:  [email protected], Fax:  0351/403282, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Paza, protectie, ordine si controlla Statia CF Craiova si Magazia centrala de materiale a SucursaleiRegionala CF Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Prestatia de paza trebuie sa se execute in Statia CF Craiova si la Magazia Centrala de materiale(situata la nord de Statia CF Craiova)
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 991 si 83, 964RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte subsecvente de 3 luni, in functie de necesitati si posibilitatea de finantare
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul consta in prestarea de activitati de paza, ordine, control cu firme specializate in conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a Legii nr. 289/2005 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional in domeniul transportului pe calea ferata si avand in vederea gradul ridicat de infractionalitate pe raza Sucursalei Regionala CF Craiova.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Dispozitivul de paza se compune din:
a)1 post mobil cu un agent pe tura pentru Statia CF Craiova-365 ore/luna (zilnic de la ora 19.00 pana la ora 7.00):
-sala de asteptare;
-holul caselor de bilete;
-subsolul+tunel pietonal;
-peroanele liniilor situate in grupa de calatori 1, 2, 3, 4, 26, 27, 28;
-incinta atelier auto;
-birourile statiei;
b)1 post fix ? mobil cu un agent pe tura permanent 24/zi, pentru Magazia centrala de materiale -730 ore/luna.
Total: 1095 ore/luna.
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 991 si 83, 964RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 1679, 28lei; Garantia de buna executie a contractului: 5%;IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% a acestor valori
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea la art. 180 din OUG 34/2006;Declaratie privind neincadrarea la art. 181 din OUG 34/2006;Declaratie privind neincadrarea la art. 69 indice 1 din OUG 34/2006;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice;Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice;Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M., daca este cazul;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale;Bilantul contabil din anul 2010 vizat si inregistrat de organele competente;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani;
Informatii privind dotarile tehnice;Informatii privind numarul mediu anual pe ultimii trei ani privind personalul angajat si personalul de conducere.Certificate ISO 9001:2000/2008, SR EN ISO 14001, OH SAS 18001 sau orice alt document care sa confirme asigurarea calitatii, protectiei muncii si sanatatii si securitatii muncii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
52 / 6 / 345 / 2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2011 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.07.2011 11:00
Locul: Sucursala Regionala CF Craiova, Bulevardul Decebal nr.1, Craiova, Birou Achizitii Publice, cam.204
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata in intregime prezentului anunt de participare, la sectiunea Documentatie si clarificari.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic Craiova
Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr. 1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Tel. 0351403214, Fax:  0351403214
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2011 15:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer