Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Paza, protectie, ordine si control in statiile CF: Craiova, Dr. Tr. Severin si Magazia Centrala de Materiale a Sucursalei CREIR CF Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 138543/31.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Teodor Voinea, Tel. +40 351403282, Email: [email protected], Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Paza, protectie, ordine si control in statiile CF: Craiova, Dr. Tr. Severin si Magazia Centrala de Materiale a Sucursalei CREIR CF Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: In spatiul subunitatii Sucursalei CREIR CF Craiova ( statiile CF Craiova , Dr. Tr. Severin si Magazia Centrala de Materiale din statia CF Craiova) conform prevederilor din Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 42, 500 si 170, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): durata primului contract subsecvent este de 3 luni cu o valoare maxima de 42.500 lei fara TVA, cuprinzand servicii de paza, protectie, ordine si control, iar urmatoarele contracte subsecvente se vor incheiape o perioada de 3 luni in functie de necesitatile beneficiarulului si de fondurile disponibile.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciulconsta in protejarea proprietatii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale in incinta obiectivelor vizate, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Dispozitivul de paza se compune din:
a) cate un post mobil cu un agent pe tura, permanent, 24 ore/zi, pentru:
1. Statia CF Craiova ? 730 ore/luna: sala de asteptare; holul caselor de bilete;zona comerciala; birourile statiei; subsolul + tunel pietonal; peroanele liniilor situate in grupa de calatori 1, 2, 3, 4, 26, 27, 28;incinta atelier auto.
2. Statia CF Dr. Tr. Severin ? 730 ore/luna: sala de asteptare; holul caselor de bilete; zona comerciala; peroanele liniilor situate in grupa de calatori ;birourile statiei si cladirile situate in perimetrul de paza al statiei CF; pasarelele pietonale care fac accesul calatorilor dinspre oras.
3. Magazia centrala de materiale? 730 ore/luna
Valoarea estimata fara TVA: intre 42, 500 si 170, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 3.400 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;
- se prezinta O.P. confirmat debanca emitenta - copia documentului, sau-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioaresau-prin depunerea la casieria Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova a sumei in numerarAutoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 si in conformitate cu prevederileart.2781 din OUG nr.34/2006.In cazul in care ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma, in conformitate cu art.2781 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, respectiv suma de 1.700 lei.Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie a contractului se poateconstitui astfel: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract.- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un contla dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinatorva depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune in original.
2.Declaratie privind neincadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune in original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a excludeoperatorii care se afla in una din situatiileprevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
3.Declaratie privind neincadrarea la art. 69 indice 1 din OUG 34/2006.Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinatorva depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune in original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti ? Suc. ?CREIR CF? Craiova urmatorii: Directorul ? Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef ? Constantin Mihart, Sef Divizia Patrimoniu ? Viorel Damian, Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-Marieta Andreescu, Sef Oficiu Juridic ? Marius Petrescu, Sef Serviciu BAI ? Petronela Hertzog, Sef Birou Achizitii Publice ? Teodor Voinea.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat).Ofertantul /ofertantul asociat/ va depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Formularul B6 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat)? se depune in original.
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Avand in vedere prevederileOrdinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independentain conformitate cu Formularul 14 ? se depune in original. Declaratia se completeaza dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
6.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci cand este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC -in original sau copie legalizata.
2. Licenta de functionare conform Legii nr. 333/2003.Pentru prestatia seviciului de paza , in conformitate cu prevederile art. 20 alin (2) din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, este necesara Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane sau echivalentul din tara ofertantului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta Licenta de functionare conform Legii nr. 333/2003 in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.a)Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului pe ultimii 3 ani, in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici , care trebuie sa fie in valoare de minim 85.000 lei.
b)Bilanturile contabile din ultimii trei ani.
Documentele care sustin criteriul de calificare:
a) Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul G- formularul se depune in original.
Conversia valorilor se va face la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2009:1 euro=4, 2372 lei; Anul 2010:1 euro=4, 2099 lei;Anul 2011:1 euro=4, 2379 lei
b) Bilanturile contabile din ultimii trei ani, vizate si inregistrate de organele competente ? sevor depune in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .
2.Angaj de sustinere financiara, daca este cazul.a) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la lit. a).
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in s
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Lista cu principaleleservicii prestate in ultimii 3 ani, care poate fi insotita de recomandari pentru cele mai importante servicii. Ofertantul va prezenta Formularul E-in original.
2) Exper. similara se demonstreaza prinprezentarea a maxim 3 contracte incheiatein ultimii 3 ani, de natura si complexitate similara a serviciilor ce fac obiectulcontractului a caror valoare cumulata sa fie de cel putin egala cu42.500 lei fara TVA.Valorile minime se refera numai la partea executata de catre operatorul economic ofertant, in cazul in care oferta depusa a fost alta decat oferta individuala.Aceasta lista va fi insotita de cel putin un document (contract, proces verbal de receptie, etc.) prin care sa se confirme ca serviciile au fost prestate si duse la bun sfarsit, demonstrandu-se in acelasi timp si indeplinirea pragului valoric de mai sus.Pentru fiecare contract care sustine experienta similara se vor prezenta recomandari sau certificari de buna executie (in copiesemnate de conducatorul unitatii).
Ofertantul va completa Formularul F -in original-fisa de experienta similara pentru fiecare contract a caror obiect a fost prestarea de
3)Informatii privind subcontractarea.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de recunoastere ale subcontractantilor).Ofertantul va completa Formularul D ?in original.
4)Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o presteze fiecare).
Acordurile / contractele de subcontractare pot fi incheiate sub conditia atribuirii contractului in procedura de fata, insa nu pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a documentatiei.
Ofertantul va prezenta acordul de asociere intocmit conform Formular 9?in original
5. Informatii privind capacitatea profesionala
Ofertantul va demonstra capacitatea profesionala a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de prestari servicii prinprezentarea urmatoarelor informatii/documente : informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani; studiile, pregatire profesionala , calificarea personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii.
Agentii de paza trebuie sa aiba atestat, sa aiba satisfacut stagiul militar, sa fie absolventi a minim 10 claseOfertantul va prezenta Formularul I- in original-Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere.
Declaratia va fi insotita de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului.
6)Informatii privind dotarea tehnica.
Ofertantul detine sau are drept de folosinta pentru dotari, utilaje, echipamente, mijloace de transport ce le va utiliza in indeplinirea contractului.
Ofertantul trebuie sa detina: echipaj mobil de interventie si de a se deplasa in max.5 minute de la avizarea agentului de paza.; un dispecerat dotat cu mijloace de comunicare radio si telefon, deservit de seful de obiectiv; statie radio de emisie-receptie pentru fiecare agent de paza.
Declaratie (FormularHin original) referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pe care ofertantulse angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
7)Angaj. de sustinere tehnica, daca este cazul.
a)In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.b)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la pct a).
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu treb
1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta , in termen de valabilitate (in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
2.Certificat de protectia mediului SR EN ISO 14001
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca are implementat si certificatul standard de management al mediului SR EN ISO 14001 sau echivalentul lui pe domeniul de activitate corespunzator obiectului contractului.Se va prezenta , in termen de valabilitate (in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA;b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ? ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie?.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore).Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0351/403282, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
52/6/ 634 /2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.09.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.09.2012 11:00
Locul: SCREIR CF Craiova, cam. 204
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Contr subsec se vor inch in fct de existenta fondurilor, aut contract. va atrib contr. subsec fara reluarea competitiei, prin utiliz metodei ?cascada?, care pres atrib contract subsec intotdeauna op.ec. clasat pe locul 1.Modul de departaj a ofertelor cu pret egal: In caz in care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departaj ofertelor, aut. contr. va sol op. ec. un document, in plic inchis, din care sa reiasa prop fin. imbunatat. Ofert cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci aut contr va solicita o noua oferta de pret pana departajarea va putea fi posibila.In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret pentru deparatajare, ofertantul clasat pe locul I nefiind afectat in nicio forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza, iar pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul I.In situatia in care ofertantii clasati pe locul III vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret, in plic inchis, pentru departajare, ofertantul clasat pe locul II nefiind afectat in nicio forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza, iar pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul II.Conf art. 148 ind 1 din OUG 34/2006 cu mod. si compl. ulterioare, in cazul in care nr. op. ec. care au indeplinit criter. de calif. si sel si care au prezentat oferte admisibile este mai mic de 3, aut. contr. va continua procedura de atribuire pentru incheierea ac. cadru numai cu acel/acei op ec care indeplineste/indeplinesc crit de calif si sel solicit si care au prezentat oferta admisibila.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: B-dul Decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2012 15:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer