Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Paza, protectie, ordine si control in statiile CF: Craiova, Dr. Tr. Severin si Magazia Centrala de Materiale a Sucursalei CREIR CF Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 147306/16.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, Bulevardul Decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Viorel Radut, Adriana Cioroianu, Tel. +40 351403282, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Paza, protectie, ordine si control in statiile CF: Craiova, Dr. Tr. Severin si Magazia Centrala de Materiale a Sucursalei CREIR CF Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: In spatiul subunitatii Sucursalei CREIR CF Craiova ( statiile CF Craiova , Dr. Tr. Severin si Magazia Centrala de Materiale din statia CF Craiova) conform prevederilor din Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciulconsta in protejarea proprietatii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale in incinta obiectivelor vizate, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Dispozitivul de paza se compune din:
a) cate un post mobil cu un agent pe tura, permanent, 24 ore/zi, pentru:
1. Statia CF Craiova ? 730 ore/luna: sala de asteptare; holul caselor de bilete;zona comerciala; birourile statiei; subsolul + tunel pietonal; peroanele liniilor situate in grupa de calatori 1, 2, 3, 4, 26, 27, 28;incinta atelier auto.
2. Statia CF Dr. Tr. Severin ? 730 ore/luna: sala de asteptare; holul caselor de bilete; zona comerciala; peroanele liniilor situate in grupa de calatori ;birourile statiei si cladirile situate in perimetrul de paza al statiei CF; pasarelele pietonale care fac accesul calatorilor dinspre oras.
3. Magazia centrala de materiale? 730 ore/luna
Valoarea estimata fara TVA: 185, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP este in cuantum de 3.700 lei.Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pentru situatia in care GP se constituie in alta moneda, se va avea in vedere cursulafisat de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Forma de constituire a GP: - virament bancar in contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;
- se prezinta O.P. confirmat debanca emitenta - copia documentului, sau-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioareAutoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 si in conformitate cu prevederileart.2781 din OUG nr.34/2006.In cazul in care ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge pe fondcontestatia, autoritatea contractanta va retine din GP o suma, in conformitate cu art.2781 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, respectiv suma de 1.850 lei.GP se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator;sau- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 1 % din pretul contractului.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (2) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune in original.
2.Declaratie privind neincadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune in original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a excludeoperatorii care se afla in una din situatiileprevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
3. Declaratie privind neincadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006.Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune in original.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti ? Suc. ?CREIR CF? Craiova urmatorii: Director ? Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef ? Florica Osain, Sef Divizia Patrimoniu ? Teodor Voinea , Sef Serviciu Administrare Patrimoniu ? Marieta Andreescu, Ing. Serviciu Administrare Patrimoniu ? Ileana Luta, Sef Oficiu Juridic ? Ilie Roman, Consilier juridic ? Cristiana-Vichi Vizitiu, Consilier juridic ? Irina Valentina Tudoran, Consilier juridic ? Cosmin-Laurentiu Neamtu, Consilier juridic ?Traian Barbut, Consilier juridic ?Iulia Isail;Sef Serviciu BAI ? Petronela-Laura Hertzog, Sef Serviciu Contabilitate ? Lidia Leoveanu, Sef Serviciu Financiar- Crina-Smaralda Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice ? Viorel Radut
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat).Ofertantul /ofertantul asociat va depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Formularul B6 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat)? se depune in original.
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Avand in vedere prevederileOrdinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independentain conformitate cu Formularul 14 ? se depune in original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC ?in original sau copie legalizata.
2. Licenta de functionare conform Legii nr. 333/2003. Pentru prestatia seviciului de paza , in conformitate cu prevederile art. 20 alin (2) din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, este necesara Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane sau echivalentul din tara ofertantului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta Licenta de functionare conform Legii nr. 333/2003 in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.
3.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci cand este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.a)Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului.b)Bilantulcontabil pe anul 2012.Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul G? formularul se depune in original si bilantulcontabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente ?copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista cu principaleleservicii prestate in ultimii 3 ani (impliniti la data limita de depunere a ofertei), care va contine valori, perioada de prestare, beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (Completare Formular E).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul E-in original.
2.Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima prestare amaxim 3 contractein ultimii 3 ani, de catre ofertant a unor servicii similare invaloare cumulata minima 185.000 lei fara TVA, Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin depunerea documentelor doveditoare (Formular F impreuna cu certificate/documente emise dsau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar), din care sa reiasa ca serviciile au fost duse la bun sfarsitIn cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Documentele doveditoare vor fi prezentate in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul F -in original-fisa de
experienta similara pentru fiecare contract al carui obiect a fost
prestarea de servicii similare.
3)Informatii privind subcontractarea.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de recunoastere ale subcontractantilor). Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul D ?in original.
4)Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta acordul de asociere intocmit conform Formular 9?in original.
5. Informatii privind capacitatea profesionala
Ofertantul va demonstra capacitatea profesionala a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de lucrari prin prezentarea urmatoarelor informatii/ documente: Declaratie ( Formularul I- in original) care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere in ultimii 3 ani. Declaratia va fi insotita de CV-uri ale persoanelor responsabile pentruindeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul I- in original.
6)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul.
a)In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.b)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la pct a).
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a), c1) si d) in original .
1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
2. CertificatStandardulde Manegement al Mediului-ISO 14001/2008.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 14001:2008, un sistem de management al protectiei mediului sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
CertificatStandardulde Manegement al Mediului-ISO 14001/2008.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 14001:2008, un sistem de management al protectiei mediului sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera la pretul total al listelor cu cantitatile de lucrari pe unitatea de masura, fara TVA;b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ? ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie?.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore).Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0351/403282, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
93/ 820/10.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.11.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2013 11:00
Locul: Sucursala CREIR CF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1, tel. 0351403282
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iarcontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun in original. Model de declaratie ? Formularul 15.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: Bulezardul Decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer