Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Paza si interventie pentru U.M 02547 Bucuresti


Anunt de participare numarul 26590/07.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI
Adresa postala: STR. SUBLOCOTENENT GODEANU CONSTANTIN NR. 2-4, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013045, Romania, Punct(e) de contact: CATALIN DRAGOI, Tel.6672098, Email: [email protected], Fax: 6672098
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Paza si interventie pentru U.M 02547 Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Sediul U.m 02547 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 857, 826RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 5 contracte incheiate pentru fiecare an bugetar, incepand cu anul 2007, pana in anul 2011
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza si interventie pentru U.M. 02547 Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74613000-9 - Servicii de paza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de paza si protectie
Valoarea estimata fara TVA: 857, 826RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.11.2007 pana la 31.10.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare = 12860 lei, garantia de buna executie = 10% din valoarea contractului fara T.V.A
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul depunerii de oferta comuna, inainte de semnarea contractului se va solicita legalizarea asocierii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.eligibilitatea;Certif.constatatoare priv.indepl.oblig.exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si cele locale;cazier judiciar, certif.de inregistrare emis de O.R.C.;licenta de functionare emisa de I.G.P, pentru domeniul de activitate al op. ec., aut. de funct. si licenta de emisie pe o anumita frecv. pusa la disp.de I.G.C.T.I pentru mijl. de comunicatii proprii, chestionarul de securitate, care se va depune in termen de max.3 zile de la ridicarea doc.de atrib.la sediul aut.contr.in vederea avizarii dpdv al securitatii op.ec.dovezi solic.pt.IMM (daca este cazul)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa inf.generale;Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani;Bilant contabil din 2006
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri cu o val.egala sau mai mare de 646065 lei reprez.205924 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
o lista in care sa se mentioneze ca a finalizat sau are in curs de derulare doua contracte de paza si interventie, sa prezinte recomandari din partea altor beneficiari.declaratie care contine informatii privind dotarile specifice(uniforma, mijl.de aparare a obiectivului si de interv.) echip. tehnic (mijl.de comunicare), mijl. de transport
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
contractele in curs de derulare trebuie sa fie cel putin doua si sa aiba durata de min. 1 an, se vor prezenta cel putin doua recomandari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 5200 din 31.07.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 5 RON
Conditii si modalitate de plata: Se solic.docum.prin tel/fax apoi se prez.la sediul unit.pt.plata acesteia
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2007 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentatii soc.comerciale care vor sa asiste la deschiderea ofertelor trebuie sa prez.imputernicire din partea soc.comerciale
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: str. Slt.Godeanu C-tin.nr.2-4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013045, Romania, Tel.021/667.20.98, Email: [email protected], Fax: 021/667.20.98
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.08.2007 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer