Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Paza specializata la obiective situate pe raza Sucursalei CREIR CF Constanta


Anunt de participare (utilitati) numarul 147753/06.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: [email protected], Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Paza specializata la obiective situatepe raza Sucursalei CREIR CF Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Obiective situate pe raza Sucursalei CREIR CF Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 802, 268RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cantitate minima contract subsecvent: paza asigurata la un numar de 2 obiective.Cantitate maxima contract subsecvent: paza asigurata la un numar de 12 obiective.Cantitate minima acord cadru: paza asigurata la un numar de 4 obiective.Cantitate maxima acord cadru: paza asigurata la un numar de 24 obiective.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Paza, protectie, ordine si control la obiective aflate pe raza Sucursalei CREIR CF Constanta, conform Legii nr. 333/2003.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate minima contract subsecvent: paza asigurata la un numar de 2 obiective.Cantitate maxima contract subsecvent: paza asigurata la un numar de 12 obiective.Cantitate minima acord cadru: paza asigurata la un numar de 4 obiective.Cantitate maxima acord cadru: paza asigurata la un numar de 24 obiective.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 802, 268RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este 36.045 lei si se constituie pentru perioada de cel putin 90 de zile egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a ofertelor.1)a)GP se constituie prin virament bancar, in contul Suc.CREIR CF CTA CUI 15855872, cont nr.RO64 BITR 0014 1006 2752 RO01 BANCA ITALO ROMENA SUC. CTA sau printr-un instr. de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o soc.asig., in original, in cuatumul si pt perioada prevazuta mai sus.IMM-urile reducere 50%. In orice sit.dovada constit.GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia privind statul de IMM. AC are dreptul de a retine GP in urmatoarele situatii: ofertantul isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contr.de achizitie in perioada de valabilitate a ofertei; in cazul in care ofertantul depune la CNSC o contestatie la procedura de atribuire si aceasta este respinsa ca nefondata sau isi retrage contestatia in conditiile prevazute de art. 278 indice 1 din OUG 34/2006, AC va retine din GP suma de 5.582, 26 lei.Data pentru care se determina echivalenta leu/valuta: data publicarii anuntului de participare la cursul comunicat de BNR. Garant.de buna executie va fi de 5% din pretul fiecarui contract subsecvent, fara TVA.IMM reducere cu 50%.Garantia de buna executie se constituie printr-un instr.de garantare emis in conditiile legii, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conf. art.90, alin.(3) din HG nr. 925/2006.Garantia sa fie irevocabila.Instr.de garant.sa prevada ca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contr.garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii CNCF CFR SA pentru anul 2013.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta acordul de asociere(Form.44), precizare lider de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea - Formular 12A din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat, tert sustinator) - in original.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 12B din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d)din OUG 34/2006, dupa caz) - in original3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.- conventia de esalonare (amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor (daca este cazul).In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii acestei cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual , atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 - Formularul 12B-2 din fisierul « Sectiunea formulare»(Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) (ofertant, asociat) - in original.6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 12 C din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat) - in original7.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 12 B-1 din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) - in original.Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti- Suc. ?CREIR CF ? Constanta urmatorii: Maer Dorin, Mega Joita, Lazar Camelia, Butoi Marcel, Daneci Patrau Denisa, Nacu Camelia, Simion Ioan, Magnea Maria, Sapera Mihai C-tin, Mazilu Violeta, Tocaci Georgeta, Petre Ioana, Belu Daniela, Toader Daniel Marius.NOTA: 1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertantdespre care are cunostinta ca: a)in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;c¹)in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d)a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: - ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau carese afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si prestarea unor servicii similare cu cele supuse achizitiei - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial (ofertant, asociat) din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care sa furnizeze informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate in original/copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ?Certificat constatator? in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document in original sau in copie legalizata. In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.2.Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel: - in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »)- in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Fisa de parteneriat?;??Intreprinderi partenere?- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Intreprinderi legate?;?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.Modelele formularelor enumerate se regasesc in fisierul « Sectiunea formulare ».3.Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor , valabila la data limita de depunere a ofertelor.
4.Licenta pentru instalare si service sisteme de alarma si supraveghere video, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, valabila la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul semnatar al acordului cadru cu care se va incheia primul contract subsecvent va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se va angaja la prelungirea valabilitatii acestor licente in caz ca acestea expira pe parcursul derularii contractului.Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o presteze fiecare operator economic din asociere.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca fiecare dintre asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine astfel de licente pentru partea de contract ce o va realiza.Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de licente, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (Formularul B3 din sectiunea modele de Formulare) din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, in ultimii 3 ani a ofertantului, care trebuie sa fie de minimum 1.802.268 lei. In vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente edificatoare din care sa reiasa cifra de afaceri. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv: 2010, 2011, 2012.
Modalitatea de indeplinire
-Formularul B3 din Sectiunea Formulare
Bilanturile contabile din anii 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente edificatoare din care sa reiasa cifra de afaceri pentru anul 2012, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
-Bilanturile contabile din anii 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente edificatoare care reflecta situatia economica si financiara.
Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Angaiamentul ferm va fi depus in original.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 12A in original, si a prevederilor art.181 lit a), c1), d) si art. 69 indice 1 din OUG 34/2006.si va depune in acest sens Formularele 12B si 12B1 in original.
Modalitatea de indeplinire
-Tert sustinator va prezenta: Anexa nr.19 -Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular 12A, Formular 12B;
-in original - Formularul 12B1-Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese (conf. art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006) din Sectiunea Formulare - in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3(trei) ani*, continand valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formular 12E din Sectiunea ?Modele de formulare?). Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea a unui, maxim 3 contracte de servicii in valoare cumulata de minimum 901.134 lei fara TVA, prin prezentarea certificatelor/documentelor emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa prestarea de servicii similare.Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 2010, 2011, 2012.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12E din Sectiunea ?Modele de formulare? in original insotit de documente justificative ce confirma prestarea de servicii similare.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Ofertantul va indica in oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora.Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentata initial.Subcontractantul raspunde pentru executarea/executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai in fata contractantului, iar acesta va raspunde in fata autoritatii contractante pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12G din Sectiunea Formulare in original.
Declaratie privind personalul minim de care dispune operatorul economic in vederea derularii contractului.Declaratia va contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat, in ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.Ofertantul va trebui sa faca dovada ca are personal de specialitate cu experienta profesionala in domeniu: agenti de paza calificati conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
Modalitatea de indeplinire
-Formularul 12I din Sectiunea Formulare, in original. - CV-uri (in original, semnate, datate) pentru personalul de conducere;
-pentru personalul responsabil cu derularea contractului declaratii de participare / disponibilitate, in original (semnate de titular), daca este cazul, copii conform cu originalul atestate, certificate.
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12H din Sectiunea Formulare in original; -Se vor prezenta documente ce atesta forma de proprietate sau contracte / precontracte de inchiriere sau angajament de punere la dispozitie.
Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, 1) - ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si a prevederilor art. 181 lit a), c1), d), art. 69 indice 1 din OG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
-Ofertantul va prezenta: - Anexa nr.20 ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; - Anexa nr.21 si Anexa nr.22 ? Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; - Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular 12A si Formular 12B; - Formularul 12B1 -Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.
STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru domeniul supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare. Ofertantul va prezenta cert.de calitate SREN ISO 9001 ?2008, in copie sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii. Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. In cazul asocierilor, cerinta va fi indeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura.
Modalitatea de indeplinire
-Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru domeniul supus achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Nr runde licitatie electronica: 1(una).Durata runda licitatie: 1zi(24ore).LE se va incheia dupa terminare runda licitare. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita explicatii ofertantului care prezinta un pret neobisnuit de scazut, in conf cu art. 202 din OUG34/2006;Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul LE sunt: ?ofertantii pot vedea cea mai buna oferta? si ?ofertantii pot vedea nr de participanti inscrisi la licitatie?.LE va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta electronica (e-mail) inreg in sistem ca adresa de contact. Dupa runda de LE, operatorii ec vor transmite AC, prin fax la nr. +40 241617402, in termen de 24 ore, formularul de oferta cu noile valori rezultate in urma licitatiei electronice in forma prevazuta la cap. IV.4.2 din prezenta sectiune
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
10/4/1068/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2013 11:30
Locul: Sediul SCREIR CF Constanta, aleea Albastrelelor, nr.10, et III, cam.327
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru a putea vizualiza fisierele atasate anuntului de participare va recomandam sa descarcati aplicatia shellSAFE VERIFY de la urmatoarea adresa web: http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download. Acordul cadru se va incheia cu un numar de maxim cinci operatori economici , daca numarul de oferte admisibile va permite acest lucru. In caz contrar, numarul operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru poate fi si mai mic decat cel precizat, respectiv mai mic de trei. Atribuirea contractelor subsecvente se va face fara reluarea competitiei, pe baza criteriului de atribuire stabilit, prin utilizarea metodei ?cascada?. Metoda ?cascada? presupune atribuirea contractelor subsecvente intotdeauna operatorului clasat pe locul 1. In cazul in care operatorul clasat pe locul 1 nu are capacitatea sa presteze serviciile in cauza, contractul subsecvent se va atribui urmatorului operator economic semnatar al acordului, si asa mai departe.Precizari suplimentare referitoare la modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul din primele 5 locuri ale clasamentului: daca doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis.Pretul va putea fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior (exceptie facand ofertele clasate pe locul 1).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241617402, Fax: +40 241617402
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer