Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pelleti de fag


Anunt de participare numarul 142692/26.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Adresa postala: STR. REPUBLICII NR. 37, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410159, Romania, Punct(e) de contact: BOGDANNICOLAE IURCOV, Tel. +40 259434406, Email: [email protected], Fax: +40 259417169, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara cu paturi , de utilitate publica , cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Pelleti de fag
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Stationar I-str.Gheorghe Doja 65-67, Oradea;
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 10, 800 si 648, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite in functie de necesitatile unitatii sifondurile disponibile, aprox. trimestrial. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se anticipeaza ca va fii atribuit este de minim 10800.00 lei respectiv maxim de 324000.00 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
pelleti de fag
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09111400-4 - Combustibili pe baza de lemn (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pelleti de fag - Stationar I
Cantitate minima- 15 tone
Cantitate maxima- 900 tone
Valoarea estimata fara TVA: intre 10, 800 si 648, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de: 6480 leiModul de constituire a garantiei de participare: Curs de referinta BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de participare.Garantia de participare la procedura de achizitie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in lei, in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006, in cuantumul mentionatsi cu o perioada de valabilitate egala cuperioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de primire a ofertei.- Pentru plata prin numerar, aceasta se poate achita la casieria autoritatii contractante, intre orele 7.00-11.00.sau 12.00-15.00.- In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, contul deschis de autoritatea contractanta este urmatorul: RO72TREZ0765006XXX009861 deschis la Trezoreria Oradea, cod fiscal 4208498, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor in favoarea autoritatii contractante.In cazul in care ofertantul declarat castigator se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse in conditiile de baza impuse prin documentatia de atribuire, in termenul prevazut, la pretul de atribuire, de neconstituirea garantiei de buna executie in conditiile din contract, acesta va pierde garantia de participare depusa si va decade din drepturile castigate in urma atribuirii contractului de achizitie.Valoarea garantiei de participare care se va retine conf. art. 278^1 alin. (1), lit. b) din OUG 34/2006 este de :4428 lei .Dovada constituirii garantiei de participare se posteaza in SEAP(scanata)si transmisa in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVAGarantia de buna executie se constiuie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asiguraricare devine anexa la contract., in conformitate cu prevederile art.90 alin (1) din H.G.925/2006. Prevederile art.86 alin.(2)-(4) se aplica in mod corespunzator.In cazul in care contractantul beneficiaza de prevederile Legii346/2004 cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prezentand pana cel tarziu la data semnarii contractului ?declaratia privind incadrarea in categoria IMM?, va beneficia de o reducere de 50% a garantiei de buna executie.Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget spital 2013-2014
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (formular 12A)
Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (formular 12B)
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formular 1)
Document emis de catre directia de impozite si taxe locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local care sa faca dovada platii obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Document emis de catre Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat care sa faca dovada platii obligatiilor scadente in luna anterioara celei care se depun ofertele.
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006. (formular 12C)
Persoanele cu functie de decizie sant:
-Manager , Dr.Carp Gheorghe
-Director Medical ?Dr.Daina Lucia
-Director Financiar-Contabil-Ec.Maghiar Marcel
Comisia de evaluare:
-Ing.Rotaru Marcel
-Ec.Iurcov Bogdan
-Ec.Popovici Florin
-Ec.Silaghi Ioan
-Ec.Dragan Doru
-Ing.Rosca Cornel
-Ing.Marzac Marian Certificat constatator eliberat de ORC in original /copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul. (valabil la data depunerii ofertei). Pentru ofertantul clasat pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , prezentarea pentru conformitate a documentului in original / copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale (formularul 2) din care sa rezulte cifra de afaceri pe ultimi 3 ani.(2010, 2011 si 2012)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Fisa de informatii generale (formularul 2) din care sa rezulte cifra de afaceri pe ultimi 3 ani.(2010, 2011 si 2012)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani (calculat pana la data limita de depunere a ofertei ), care sa contina un contract maxim 3(trei) similare, (acelasi volum si aceiasi natura), din care sa reiasa ca ofertantul a furnizat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei procedurii a caror valoare cumulata sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea maxima estimata unui contract subsecvent 324000.00 lei (se va complecta si formularulnr.3)
Certificate care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sauechivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor in care sa se regaseasca obiectul contractului .
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de
organisme independente, prin care se atesta respectarea de
catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru
furnizarea produselor, conform ISO 9001/2008 SAU echivalent, se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din care sa reiasa ca vor primi certificarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani (calculat pana la data limita de depunere a ofertei ), care sa contina un contract maxim 3(trei) similare, (acelasi volum si aceiasi natura), din care sa reiasa ca ofertantul a furnizat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei procedurii a caror valoare cumulata sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea maxima estimata unui contract subsecvent 324000.00 lei (se va complecta si formularulnr.3)Certificate care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sauechivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor in care sa se regaseasca obiectul contractului .Ofertantul va prezenta documente/certificate emise deorganisme independente, prin care se atesta respectarea decatre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentrufurnizarea produselor, conform ISO 9001/2008 SAU echivalent, se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din care sa reiasa ca vor primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertelor clasate pe primul loc ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare depusa in SEAP, iar ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari formulate de autoritatea contractanta in SEAP(Operatorul SEAP permite aceasta facilitate).In cazul in care ofertantul declarat castigator nu isi onoreaza comenzile, in termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art.213 lit p)din OUG34/2006, documentul constatator pe care il vom trimite la ANRMAP, prin care vom mentiona ca nu v-ati indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra si pe viitor nu vi se va permite de a participa la nici o procedura de achizitie organizata de catre unitatea noastra.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 ZILE , conform art.256^2, alin.1, lit.a) din OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA, COMP. JURIDIC
Adresa postala: Str.Republiciin nr.37, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410475, Romania, Tel. +40 259437750, Email: [email protected], Fax: +40 259417169
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2013 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer