Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIATRA BLOC (G>500KG)


Anunt de participare numarul 106227/17.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APASOMES TISA
Adresa postala:  Vanatorului nr. 17, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400213, Romania, Punct(e) de contact:  RODICA GLIGAN, Tel. 0264-433028, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0264-433026
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PIATRA BLOC (G>500KG)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea se va face la: SGA BN si SGA MM conform solicitarilor din Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PIATRA BLOC (G>500KG)conform solicitarilor din Caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14212300-3 - Piatra de cariera si concasata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Piatra bloc G>500 kg pentru SGA Bistrita tone 400
Piatra bloc G>500 kg pentru SGA Maramures tone 750
Valoarea estimata fara TVA: 52, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.09.2010 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare - 550 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata pretului contractului se va face prin contul: RO56 TREZ 2165 025X XX01 5748 deschis la Trezoreria Cluj-Napocain 60 zile de la data emiterii facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
operatori economici
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii privind eligibilitatea- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181
- Se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la Bugetul consolidat al Statului(original sau copie legalizata)
- Se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la Bugetul Local (original sau copie legalizata)
-- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata)
- Certificat de inregistrare la Oficiul RegistruluiComertului (copie)
- Formular de inaintare
- Formular informatii generale
- Formular de oferta financiara
- Formular de contract
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul economic aprobat si inregistrat la 31.12.2009. (copie semnata si stampilata pe fiecare pagina)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Oferta tehnica a produselor ofertate (aceasta trebuie sa cuprinda documente care sa ateste ca sunt respectate cerintele din caietul de sarcini).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.08.2010 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2010 10:00
Locul: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane imputernicite de catre ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care repartitia creditelor bugetare, alocata in acest sens pentru anul 2010, estediminuata, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea solicitata
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala:  Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL CLUJ
Adresa postala:  CALEA DOROBANTILOR NR.2-4, Localitatea:  CLUJ-NAPOCA, Cod postal:  400117, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ABA SOMES TISA
Adresa postala:  STR.VANATORULUI NR.17, Localitatea:  CLUJ-NAPOCA, Cod postal:  400213, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2010 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer