Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piatra sparta dublu concasata, piatra sparta calcar


Anunt de participare (utilitati) numarul 138504/30.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Buda Elena, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr 1-15, ,Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171170, In atentia: Buda Elena, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr 1-15, la Secretariatul Directorului General, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171170, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Piatra sparta dublu concasata, piatra sparta calcar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ELCFU MOTRU-Sectia Motru si Sectia Rovinari.
Cariera Jilt Sud si Carira Jilt Nord.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de Piatra sparta dublu concasata 31, 5-63 mm si transportul la ELCFU MOTRU-Sectia Motru si Sectia Rovinari, in termen de 30 de zile de la semnarea contractului.
Furnizarea de Piatra sparta calcar si transportul la Cariera Jilt Sud si Carira Jilt Nord, in termen de 45 de zile de la semnarea contractului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14212300-3 - Piatra de cariera si concasata (Rev.2)
44921300-5-Piatra calcaroasa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1 - 5000 tone - Piatra sparta dublu concasata 31, 5-63 mm,
LOTUL 2 - 21750 mc - Piatra sparta calcar.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 163, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
LOTUL 1 - 5860 lei, LOTUL 2 - 17400 lei, cu perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de participare pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat, conform Legii nr. 346/2004. Modalitati de constituire a garantiei de participare conform art. 86 alin (1) din HG 925/2006 , si 1.Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante? CONFORM FORMULAR ANEXAT, 2.Ordin de plata in contul autoritatii contractante: RO49RNCB0149034562550007 BCR TG-JIU;; 3.Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante. Garantia de participare se va prezenta atasata pe plicul exterior. Garantia de participare se restituie de catre autoritatea contractanta conform art.88 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare.Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia de participare in bugetul propriu, conform art. 87 din Hg 925/2006. In cazul respingerii contestatiei de catre CNSC potrivit art. 278 indice 1 din OUG 34/2006, se vor retine sumele specificate in ANEXA B. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA; pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat , cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004 Modul de constituire a garantiei de buna executie conform art. 90 alin (1) din HG 925/2006 si a)Scrisoare de garantie bancara, care devine anexa la contract ? formular model b)In cazul in care valoare garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar; c)Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive dini sumele datorate pentru facturi partiale, conform Art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/27.10.2011. Eliberarea garantiei de buna executie: in conformitate cu art. 92 aliniat (1) HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii, modalitati legale de plata la 60 de zile/ultima factura.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioareDeclaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioareCertificat de participare la licitatii cu oferta independenta conform ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG 34/200.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Director General Sucursala Divizia Miniera Dr.Ing.Ogarlaci Vasile, Director Economic Sucursala Divizia Miniera EC.Viasu Nicolae, Director Tehnic Sucursala Divizia Miniera Ing.Davitoiu Gheorghe, Director Adjunct Achizitii Publice Sucursala Divizia Miniera Ing. Rebedea Ion, Director Personal Sucursala Divizia Miniera EC.Tanasoiu Aristica, Director ELCFU Motru Ing. Tatomir Valentin, Ing. Baloniu Silviu-ELCFU Motru, Director EMC JILT ? Ion Paraschivu, Director Strategie Miniera- Dumitru Ungureanu, Sef Birou Planif. Si Urmarire Productie- Nicolae Doru Vacaru, Sef Cariera JILT SUD- Ion Racovita, Sef Cariera JILT NORD- Laurentiu Alesu, Responsabil procedura - Ing. Buda Elena, Fisa de informatii generale, conform formular. Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (emis cu maxim 30 de zile inainte de data licitatiei), Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului comertului in copie lizibila conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului .Pentru persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica feroviara sau agrement tehnic feroviar, dupa caz, valabile la data deschiderii ofertelor, eliberate de AFER conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, pentru produsele ce fac obiectul achizitiei (clasa de risc 2B).Ca urmare, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: a) Ofertantii care detin autorizari/agremente AFER valabile vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vize.b) Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).c) Autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica feroviara sau agrement tehnic feroviar, dupa caz, valabile la data deschiderii ofertelor, eliberate de AFER conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, pentru produsele ce fac obiectul achizitiei (clasa de risc 2B).Ca urmare, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: a) Ofertantii care detin autorizari/agremente AFER valabile vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vize.b) Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).c) Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.Se recomanda consultarea site-ului www.afer.roNota: In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta este considerata indeplinita, daca fiecare din asociati - respectiv subcontractantul , daca este cazul - detine autorizatia solicitata pentru partea de contract ce o va realiza.Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, un operator economic ofertant, din considerentul ca acestea constituie o resursa netransferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta copii de pe procesul verbal/procesele-verbale de receptie partiala/finala de la beneficiar din care sa reiasa ca au fost furnizate pana la data depunerii ofertelor, produse similar (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte). Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractantilor insotita de acordurile de asociere si subcontractare- Formular nr.14, In cazul in care nu exista asociati si subcontractanti, ofertantul va prezenta o declaratie, pe proprie raspundere, in acest sens; Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Declaratie privind dotarea tehnica a ofertantului din care sa rezulte capacitatea de a prelucra toata gama de repere ofertate si intreaga cantitate la termenele solicitate- Formular nr. 10. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat care este strict necesare pentru indeplinirea contractului de furnizare - Formularul nr. 11
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
NUMARUL DE RUNDE ELECTRONICE: 1 RUNDA DURATA RUNDEI: 1 ZI In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut pe lot?.Daca doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret in urma desfasurarii licitatiei electronice se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a depune la autoritatea contractanta noua oferta financiara
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
23962
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.09.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2012 12:00
Locul: sala de licitatii, etajul 3, Strada Tudor Vladimirescu nr. 1-15, Tg-Jiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele nominalizate prin dispozitia autoritatii contractante, persoanele imputernicite de poeratorii economici participanti la procedura de achizitie publica.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Legislatie, Biroul Legislatie Comerciala si Contencios
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171118, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2012 14:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer