Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIESE DE SCHIMB AUTO MARCA RABA-SAVIEM-AUTOBUZ


Anunt de participare numarul 83297/31.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Administratiei si Internelor- Directia Economico -Administrativa
Adresa postala: Str. Eforie nr. 3-5, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Punct(e) de contact: FRASINAR LIANA, Tel.021-303.70.80/10646, Fax: 021-3156468, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PIESE DE SCHIMB AUTO MARCA RABA-SAVIEM-AUTOBUZ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Baza pentru Asigurarea Tehnica a Misiunilor din bd. Timisoara nr. 10B sector 6
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 523, 700.91RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare piese de schimb auto marca Raba-Saviem-Autobuz
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34322100-1 - Echipamente de frana (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 31610000-5 Aeroterma incalzire cabinaBuc 0 3 0 2
Lot 2 31130000-6 Alternator 28V cu regulator inclus Buc 1 5 0 2
Lot 3 34326100-9 Ambreiaj420mmBuc 3 8 2 4
Lot 4 34326100-9 Ambreiaj electromotor Buc 0 20 0 10
Lot 5 34325000-1 Amortizor fataBuc 1 10 0 5
Lot 6 34322500-5 Ansamblu sabot spate RD 10215 Buc 2 10 1 5
Lot 7 31610000-5 Ansamblu stator electromotorBuc 3 10 2 5
Lot 8 42141110-3 Arbore cardan fata 8 gauriBuc 1 15 0 7
Lot 9 42141110-3 Arbore primar c.v. AK6Buc 0 10 0 5
Lot 10 44550000-0 Arc element ppa.inj.Buc 0 20 0 10
Lot 11 34320000-6 Aripa cabina mare dr. tip PSI Buc 0 2 0 1
Lot 12 34320000-6 Aripa cabina mare stg. tip PSI Buc 0 2 0 1
Lot 13 42142100-7 Articulatie cardanBuc 2 6 1 3
Lot 14 42142100-7 Articulatie cardanica ax volanBuc 0 8 0 4
Lot 15 34320000-6 Articulatie sferica c-dac.v.( se infileteaza in comanda de la podea) Buc 0 8 0 4
Lot 16 34320000-6 Articulatie sferica filet int.M8Buc 0 8 0 4
Lot 17 42142100-7 Ax comanda cv AK6Buc 1 8 0 4
Lot 18 34312000-7 Baterie filtre motorina mareBuc 0 8 0 4
Lot 19 31531000-7 Bec 24x4 W Buc 0 100 0 50
Lot 20 31531000-7 Bec far H4 24V Buc 0 10 0 5
Lot 21 31161000-2 Bendix electromotor 11 dinti Buc 4 30 2 15
Lot 22 34312000-7 Biela motorBuc 4 20 2 10
Lot 23 44531400-5 Bolt arc fataBuc 0 30 0 15
Lot 24 44531400-5 Bolt arc spateBuc 0 30 0 15
Lot 25 44531400-5 Bolt piston Buc 15 50 7 25
Lot 26 34320000-6 Brat oscilant tendon 6020buc 1 2 0 1
Lot 27 34320000-6 Brat stergatorBuc 0 20 0 10
Lot 28 34312200-9 Bujii incandescente BI 77/24V pt inst.incalzire cabina Buc 0 5 0
Valoarea estimata fara TVA: 523, 700.91RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-formular nr.12 A
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgentanr. 34/2006-formular nr.12 B
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale -Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instantacompetenta, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei, in original sau copie legalizata daca documentul prevede acest lucru.
In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevazut in anexa 1 din Legea 346/14.07.2004 cu modificarile si completarile ulterioare si va fi prezentata in original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatiiprivind situatia economico-financiara-Informatiigenerale privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani se completeaza Formularul nr. 2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza procedura de licitatie electronica, ca etapa finala, pentru fiecare lot in parte. Elementul de reofertare este pretul.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S16-022527 din 24.01.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.08.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 30.10.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.08.2009 11:00
Locul: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - DIRECTIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA Grupul Achizitii Publi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La deschiderea ofertelor vor fi prezenti reprezentanti autorizati ai operatorilor economici care doresc sa participe si care vor prezenta imputernicire in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
la anuntul de intentie nr. 14389/23.01.2009 a fost publicata erata nr. 14349/10.07.2009, cu privire la schimbarea denumirii in conformitate cu O.U.G. nr. 20/2009, privind organizarea si functionarea M.A.I. si pentru reorganizarea unor unitatii din subordinea M.A.I. si ale H.G.R. nr.266/2009, pentru modificarea H.G. 416/2007.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021.332.12.40, Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Servicul Juridic al DEA
Adresa postala: Str.Eforie nr. 3, sect.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Tel.021.315.70.80/10472, Fax: 021.315.64.68
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2009 08:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer