Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?PIESE DE SCHIMB PENTRU BULDOZERE CATERPILLAR??


Anunt de participare (utilitati) numarul 147940/14.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Hajni CRISAN, Tel. +40 269805131, In atentia: Serviciul Contracte, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?PIESE DE SCHIMB PENTRU BULDOZERE CATERPILLAR??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Medias, str.Garii Nr.7 ; Mures, str. Unirii nr. 101; Ploiesti, str. Targoviste nr. 8.
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 194, 423RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Un contract subsecvent la doua luni
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piesele se utilizeaza pentru efectuarea operatiilor de reparatii la buldozerele Caterpillardin dotare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43200000-5 - Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?PIESE DE SCHIMB PENTRU BULDOZERE CATERPILLAR?? 6 loturi
Lot 1: Piese pentru motor si transmisie
Lot 2: Sistemul de racire
Lot 3: Sistem alimentare
Lot 4: Role si anexe pentru senile
Lot 5: Sistem electric
Lot 6: Cutite lama cu sistemul de prindere si piese scarificator
Valoarea estimata fara TVA: 194, 423RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este Lot 1:1100 lei, Lot 2:450 lei; Lot 3:240 lei; Lot 4:610lei, Lot 5:1000 lei; Lot 6:350 lei; Per.de valabilitate: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Mod. de constituire: in conf.cu regl.art.86, din H.G.925/2006. Echiv. unei GP constituita in alta moneda decat in lei, se va calcula la cursul lei/alta valuta comunicat de B.N.R. pt.data publicarii Anuntului de participare.Daca garantia se constituie prin instr.de garantare emis in cond.legii de catre o soc.bancara sau de catre o soc.de asigurari, conform prevederilor art.86 alin.(2)?(4) din H.G. nr. 925/2006. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transf. va fi efectuat in contul RO14RNCB02310195 68860001 al AC, deschis la BCR, Suc.Medias.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantie / instr.de garantare se prezinta in originalcel mai tarziu la data si ora stabilita pt.deschiderea.ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de GP in cuantumul, forma si avand perioada de valabil.solicitata in doc.de participare vor fi respinse.In cazul of. care se regasesc in categ.IMM conf. Legii nr.346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru dep.of.)GP se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in doc. de atribuire.In cazul dep.de oferte in asoc., GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op.ec.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana Cuantumul garantiei de buna executieva fi 7% din valoarea contractului subsecvent , fara TVA. Modalitatea de constituire este conf. cu prev. art. 90, alin.(1).din H.G.925/2006. Autoritatea contractanta are oblig. de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la finalizarea contractului , daca nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadr. in disp. art. 180 din OUG 34/2006 (aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare), prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic nu a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru participare la activitati ale unei org. criminale, coruptie, frauda sau spalare de bani. Se va completa form. nr. 12A cuprins in Sectiunea III pentru a se demonstra eligib. of. Se va prez. in original. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prev. art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modif. si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modif. si completarile ulterioare Se va completa form. 12B cuprins in Sect. III.Se va prezenta Certificatul de Atestare Fiscala privind impozitele, taxele catre stat, precum si a contributiilor pentru asig. sociale de stat, emis de Dir. Gen. a Finantelor publice (pentru pers. fizice/jur. romane) din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturile.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/2011. Certificatul de Atestare Fiscala privind impozitele, taxele catre stat, precum si a contributiilor pentru asig. sociale de stat se va prezenta in original, copie leg. sau copie liz. cu mentiunea ?conform cu originalul?.Decl. pe propria raspundere, pentru pers. /jur. straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatul mentionat anterior. Cerintele referitoare la oblig. de plata a impozitelor, taxelor si contr. de asig.soc. catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care op.ec. prezinta inlesniri la plata aprobate de catre organele competente in domeniu, de genul esalonarilor sau compensarilor care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Ofertantii care prezinta certificatul fiscal cu datorii neesalonate sau fara compensari vor fi exclusi din procedura de atribuire a contractului de achizitie.Precizari: a). In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. b. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma au obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d.Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Se va completa formularul 13B cuprins in Sectiunea III referitor la participarea la procedura cu oferta independenta, prin care se certifica faptul ca participarea la procedura in cauza este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Precizari: a.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa formularul 13A cuprins in Sectiunea III referitor la evitarea conflictului de interese.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: Virgil Marius METEA, Director SNGN ROMGAZ SA, MediasLucian Barsan, Director Tehnic Achizitii SNGN ROMGAZ SA, MediasIspasian Ioan Dinca , avand functia de Director Sucursala
Sorin Gheorghiu , presedinte comisie de evaluare, avand functia de Director TehnicHajnalka Crisan , membru comisie de evaluare, serviciul ContracteAngela Melinescu, membru comisie de evaluare, Serviciul ContracteIulian ALEXE , membru comisie de evaluare, Serviciul Mecano-Energetic
Aurelian Prisca, membru comisie de evaluare, Serviciul Mecano Energetic
Aurelia NICUSAN, membru comisie de evaluare, Serviciul Contabilitate
Ioana Finta, consilier juridicAurica Catana, Serviciul Protectia Mediului Certificat constatator emis de ONRC (sau echivalent in cazul pers. juridice/fizice straine) informatiile care le contine sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul constatator se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu orig.?Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatul constatator emis de ONRC (de pe langa tribunalul din jud. pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social, principal sau secundar, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC. Persoanele fizice/jurid. straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu orig.? Precizari: a.Acest certificate constatator nu poate fi prezentat in favoarea ofertantului de eventualul subcontract.; b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, in functie de partea din contract pe care o realizeaza. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul Constatator ONRC in original/copie legalizata.Declaratie pe propria raspundere de la operatorii inreg. ca I.M.M.?uri- DACA ESTE CAZUL .Of. incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru crit. legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.Pentrua se dovedi statutul de IMM se va prezenta declaratia pe propria raspundere conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 In cazul asocierii dintre doi op.ec., fiecare din acestia incadrandu-se in categ.(IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerea prevazuta la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatiade a demonstra indeplinirea cerintei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Inf. privind Asocierea - DACA ESTE CAZUL.Mai multi operatori economiciau dreptul de a se asocia cu scopul de a depuneoferta comuna. In acest caz se va prez. obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma rasp. solidara pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si prof. se considera in ansamblu numai in cazul unei asocieri (unui grup de operatori economici care depun oferta comuna). Exceptie fac urmat. criterii de calificare si selectie care trebuie indeplinite de fiecare asociat in parte: Sectiunea III.2.1.a) Situatia pers. a candidatului/ ofertantului Sectiunea III.2.1.b) - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. In acest caz prezentarea documentelor este obligatorie pentru fiecare membru al asocierii in parte.In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute mai jos la informatii privind angajamentul ferm.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 14 C.
Inf. privind Angajamentul ferm - DACA ESTE CAZUL. In cazul in care pentru indepl. contractului ofertantulisi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unei alte persoane (indiferent de natura relatiei juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului respectiv resursele tehnice si profesionale invocate. In acest caz pers. care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determine excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta: declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 ;declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d.; decl. pe propr. rasp. privind neincadr. in prev. art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionate.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 18 cuprins in Sectiunea III).
Informatii privind cifra mediede afaceri globala pe ultimii 3 ani , 2010, 2011, 2012, raportata la cursul mediu BNR pt fiecare an etc, inclusiv contul soc. si banca la care este deschis.Precizari: a. In cazul dep. unei of. in asociere, fiecare asociat are obligatia de a prezenta fisa de informatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul V.4 cuprins in Sectiunea III.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari produse similare finalizate in ultimii 3 ani. Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia , demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr- o declaratie a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
Se va completeFormularul12D. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
Ofertantiivor prezenta certificatulde asigurarea calitatii ISO 9001/2008 valabil la data limita a depunerii ofertelor sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 in termen de valabilitate sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Va avea loc numai dupa evaluarea initiala integrala a ofertelor. LE se va org.prin intermediul SEAP , intr-o singura runda , in termen de 2 zile lucratoare dupa data la care au fost trimise inv.Durata unei runde este de 1 (una) zi. Pt. a putea participa la LE op.ec., trebuie sa detina certif.dig.la op.SEAP.(www.e-licitatie.ro). Refuzul unui op.ec. de a se inreg.in SEAP in scopul particip.la etapa finala de LE=cu retragerea of.Obiectul proc.repetitiv de ofertare , se refera la pretul maxim al acordului cadru, pentru fiecare lot ofertat.Dupa incheierea rundei de LE, operatorii economicicare si-au imbunatatit oferta au obligatia sa transmita autoritatii contractante Formularulde oferta nr. 10A si centralizatorul de preturi 10A1 completate corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de LE la care au participat. Transmiterea formularelor se va face la sediul Autoritatii contractante in cel mult doua zile lucratoare de la ultima runda de licitatie, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal sau conventional al ofertantului sau de o persoana imputernicita expres; in cazul in care formularele vor fi semnate de catre reprezentantul conventional sau o alta persoana imputernicita in acest sens se va anexa si imputernicirea formulata in acest sens. Licitatia electronica se finalizeaza la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare. La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire stabilit.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2013 10:00
Locul: SNGN ROMGAZ SA SIRCOSS - Soseaua Sibiului nr. 5, judet. Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate dupa LE pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. ? Birou Juridic
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +4 0269805156, Email: [email protected], Fax: +4 0269830283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer