Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE REFULARE TRIFAZICA


Anunt de participare (utilitati) numarul 149287/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Victor Dan Bleahu, Tel. +40 269805208, In atentia: VictorDan Bleahu, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE REFULARE TRIFAZICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ploiesti, str.Targovistei, nr.8., jud.Prahova
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 76, 860 si 205, 930RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa de intocmire a contractelor subsecvente este de1 la6 luni/ 2pean.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pieselesunt necesare pentru a putea fi utilizate la operatiile de revizie si mentenanta instalatiei de refulare trifazica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43612000-6 - Piese pentru utilaje de sonde de extractie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate minima 58 de bucati ? Cantitate maxima 258 de bucati.
Valoarea minim estimata 76860.00 si maxim de 205930.00 lei.
Cantitatea minima 29 buc. ? Cantitatea maxima 142buc. pentru un contract subsecvent
Valoarea minim estimata pentru un contract subsecvent este de 38.430 lei si maxim 102.965 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 76, 860 si 205, 930RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP: 4100 lei. Perioada de valabilitate: 90 de zile dela data limita stabilita pentru depunere aofertelor.Modalitatea de constituire: in conformitate cu reglementarileart. 86, din H.G. 925/2006.Echivalenta unei GP constituita in alta moneda decat, leul se va calcula la cursul lei/alta valuta comunicat de B.N.R. pentru data publicarii Anuntulde participare. Daca garantia se constituie prin instr. de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Form. 11, sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prev.art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contulRO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 al AC, deschisla BCR, Suc. Medias.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantie / instrumentul de garantare se prezinta in original.In orice situatie, dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data siora stabilita pentru deschiderea ofertelor.Ofertele care nu sunt insotite de GPin cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de participare vor fi respinse.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMMconf. Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) GP se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.In cazul depunerii de oferte in asociere, GPtrebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GPemisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Cuantumul care se va retine conf.art.2781 din OUG nr.34/2006 in cazul depunerii unei contestatii la CNSC este de 2059, 30 lei. Garantia de buna executie va fi de 7% din valoarea, fara TVA, a contractului subsecvent.Modalitatea de constituire: conform prev. art. 90 din H.G. 925/2006.Modalitatea de restituire: in cel mult 14 zile de la plata facturii finale, daca nu au fost ridicate panala aceea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse : surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal.
(Completare Formular nr.12A ).Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006.
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu vacalifica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat (indiferent de cuantumul acestora); Certificatul de atestare fiscalacare va fi prezentat trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in lunaanterioara celei in care este prevazut termenul limita dedepunere ofertele.Pentru persoanele juridice romane Certificatul de atestare fiscala se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentul se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si va fi insotit de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.12B).Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociatasociat, tertul sustinator (dupa caz).
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat .
Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?.Document de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere, (completareFormular13 B).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, (dupa caz).
Declaratie privind conflictul de interese(art.69^1).
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr. 13A)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Virgil Marius Metea , Director General SNGN ROMGAZ SA Medias;
Lucian Barsan, Director Tehnic Achizitii SNGN ROMGAZ S.A. Medias;
Ispasian Ioan Dinca, Director S.I.R.C.O.S.S.Medias;
Sorin Gheorghiu , Directortehnic S.I.R.C.O.S.S. Medias, presedinte comisie de evaluare
Angela Melinescu, Sef Serviciul Contracte, membru comisie de evaluare;
Victor Bleahu, Serviciul Contracte, membru comisie de evaluare;
Gabriel Catana, Sef Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare;
Aurelia Nicusan, Serviciul Contabilitate, membru comisie de evaluare
Aurica Catana, Sef Serviciul Protectia Mediului;
Ioana Finta, consilier juridic, Biroul juridic Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informa?iile cuprinse in acest document vor fi realela data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
Nota: Autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuireofertantului clasat pe primul loc pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata, daca la data limita stabilita pentru depunereaofertelor acesta a prezentatdocumenulin copie lizibila ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratieprivind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani .
Nu este solicitat indeplinirea unui prag valoric pentru indicatorul financiar ?cifra medie de afaceri globala in ultimii 3ani?.Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul V.4 cuprins in Sectiunea III .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind sustinerea ferma.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitiaofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Modalitatea de indeplinire
Se solicita completarea formularului 18 cuprins in Sectiunea III.Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d.
Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionate.
Informatii privind asocierea.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 14 C.
Lista principalelor livrari de produsein ultimii 3 ani.
Ofertantul va face dovada livrarii de unul sau mai multe contracte de ?Piese pentru instalatia de refulare trifazica?. Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de certificate/documenteemise sau contrasemnate de o autoritatesau de catre clientul privat beneficiar in valoare de minim 90.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completaFormularul 12Dcuprins in Sectiunea III.
Certificat ISO 9001:2008 care confirma sistemul de management al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantulva prezenta Certificatul conform cu cerintele standardului SR ENISO 9001:2008, sau echivalent, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Va avea loc numai dupa ev.initiala integrala a of. LE se va org.prin intermediul SEAP , intr-o singura runda , in termen de 2 zile lucr.dupa data la care au fost trimise inv.Durata unei runde este de 1 (una) zi. Pt. a putea participa la LE op.ec., trebuie sa detina certif.dig.la op.SEAP.(www.e-licitatie.ro).Refuzul unui op.ec. de a se inreg.in SEAP in scopul particip.la etapa finala de LE=cu retragerea of..Obiectul proc.repetitiv de ofertare , se refera numai la pretul total al produselor ofertate.Dupa incheierea rundei de LE, operatorii economici care si-au imbunatatit oferta au obligatia sa transmita AC, Form. de oferta nr. 10Asi centralizatorul de preturi 10A1 completate corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de LE la care au participat. Transmiterea formularelor se va face la sediul AC in cel mult 2 zile lucratoare de la ultima runda de licitatie, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal sau conventional al ofertantului sau de o persoana imputernicita expres; in cazul in care formularele vor fi semnate de catre reprezentantul conventional sau o alta persoana imputernicita in acest sens se va anexa si imputernicirea formulata in acest sens. LE se finalizeaza la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in anuntul de participare. La momentul finalizarii LE, sistemul informatic va pune la dispozitia AC clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.03.2014 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2014 10:00
Locul: Sediu SIRCOSS, str. Soseaua Sibiului, nr.5, Medias, jud.Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc dupa faza de LEau valori egale, modalitatea de departajare va fi pretul.Autoritatea contractanta va solicita reofertarea valorii in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic S.I.R.C.O.S.S.
Adresa postala: str. Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +4 0269805156, Email: [email protected], Fax: +4 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 12:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer