Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese de schimb pentru lucrari de nivel LN4 - sistem sub presiune cazan nr. 4 Termocentrala Rovinari


Anunt de participare (utilitati) numarul 138014/08.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Constantin Vaduva, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SC cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Piese de schimb pentru lucrari de nivel LN4 - sistem sub presiune cazan nr. 4 Termocentrala Rovinari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Rovinari, judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare supraincalzitor nr 1 perete, conducte de legatura, statii de injectie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31161700-9 - Piese pentru generatoare de aburi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 - Supraincalzitor nr. 1 perete
LOT 2 - Conducte de legatura, statii de injectie
Valoarea estimata fara TVA: 5, 661, 141.23RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: lot 1 - 51000lei, lot 2 - 6000 lei;Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;Constituita prin: a) scrisoare de garantie bancara, in favoarea autoritatii contractante, in original, cu valabilitate de 90 zile;b) ordin de plata depus in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO59RZBR0000060014652248, deschis la Raiffeisen Bank Tg-Jiu).c) alte forme legale de garantare emise de societati de asigurariIn situatia prevazuta la art. 278^1 din OUG nr. 34/2006, garantia de participare se va retine in cuantumurile prevazute la respectivul articol .Instrumentul de garantarese depune la sediu Achizitorului, Directia Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Turceni, str. Uzinei, nr. 1, pana la termen limita depunere oferta din anuntul de participare.IMM constituie GP in cuantum de 50% din valoare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: - Scrisoare de garantie bancara de buna executie / asigurare; sau- Retineri succesive in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de contractant in contul deschis la Trezoreria Statului sa nu fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului fara TVA. Autoritatea contractanta va alimenta acest cont pana la concurenta sumei cu cea prevazuta in documentatia de atribuire.- alte forme legale de garantare emise de societati de asigurariOfertantul va opta pentru una din modalitati in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.IMM constituie GBE in cuantum de 5% din pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse - fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
Declaratii privind eligibilitatea, Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta: completarea Formularului nr. 13;
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea Anexa 1 Formular nr. 5;
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1: completarea Formularu 12.
Persoane cu functie de decizie in cadrul procedurii: Constantin Balasoiu - Director General Executiv, Veronica Nica - Director Divizie Financiara.
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 69^1/180/181 OUG 34/2006;calitate participant procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM.
1) daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare.2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat sau autoritati competente.3)Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69^1, 180 OUG 34/2006 Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea pt. conformitate Certificat constator emis ONRC, original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta fisa de informatii generale a ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate sau alte documente emise de organisme competente care sa ateste conformitatea produselor.
Cerinta minima: Aprobari ale organismelor competente, conform HGR 584/2004, privind introducerea pe piata a echipamentelor sub presiune si Directiva 97/23/EC
Lista livrarilor de produse din ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatii contractante, respective clienti privati.
Nota: in cazul clientilor privati atunci cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o certificare/confirmare, va demonstra livrarea produselor printr-o declaratie.
Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant:
Cerinta minima: Ofertantul sa faca dovada ca detine personal tehnic de specialitate, calificat conform HGR584/2004 si Directiva 97/23/CE.
Declaratie privind echipamentele tehnice si la masurile aplicate pentru asigurarea calitatii:
Cerinta minima: Ofertentul sa detina echipamente, laboratoare, utilaje si instalatii necesare pentru efectuarea incercarilor si inspectiilor solicitate prin standardele, legislatia aplicata si documentatia de executie indicata in caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie sa aiba certificarea implementarii standardului de management a calitatii conform ISO 9001/2008 sau echivalent.
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa prezinte certificatul acordat de catre un organism de certificare acreditat, pentrucertificarea sistemului de asigurare a calitatii conform ISO9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.09.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.09.2012 10:00
Locul: SC Complexul Energetic Oltenia SA, Directia Comerciala, str. Uzinei, nr. 1, Turceni, jud Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care pe primul loc vor fi doua sau mai multe oferte cu preturi egale, se va proceda la o noua reofertare, in acest sens ofertantii vor transmite noile oferte financiare in plic inchis, pana la o data si ora care se va stabili ulterior de catre autoritataea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu urmatoarea zi de la luarea la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic
Adresa postala: str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2012 08:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer