Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese de schimb pentru utilaje forestiere si autovehicule


Anunt de participare numarul 148411/06.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Str.General Grigore Balan nr.21, jud.BN, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Mecanizare, Tel. +40 263232743, In atentia: Turcu Marius, Email: [email protected], Fax: +40 263231343, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Str.General Grigore Balan nr.21, jud.BN, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Mecanizare, Tel. +40 263232743, In atentia: Turcu Marius, Email: [email protected], Fax: +40 263231343, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Str.General Grigore Balan nr.21, jud.BN, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Achizitii publice, Tel. +40 263232743, In atentia: Rus Adrian Vasile, Email: [email protected], Fax: +40 263231343, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Piese de schimb pentru utilaje forestiere si autovehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Atelierul mecanic din str.Calea Moldovei, nr. 13, mun. Bistrita, jud.BN, iar prestarea serviciilor se va face la sediul prestatorului din raza mun.Bistrita
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 543, 963RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritate contractanta intentioneaza sa incheie anual un contract subsecvent. Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 100000 lei. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt prevazute in Caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Directia Silvica Bistrita-Nasaud, doreste sa faca urmatoarele achizitii de produse/servicii impartite pe doua loturi. Prin lotul nr.1se doreste incheierea unui cotract de furnizare in vederea achizitiei de piese de schimbpentru utilajele si mijloacele auto proprii specificate in caietul de sarcini , iar prin Lotul nr. 2 se doreste incheierea unui cotract de furnizare in vederea achizitiei de piese de schimbsi servicii de intretinere si reparatii pentru mijloacele auto proprii specificate in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16800000-3 - Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru si ale unui contract subsecvent sunt conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 125, 177 si 543, 963RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in cuantum cuantum fix de 6420 RON daca oferta se depune pentru lotul nr.1 si in cuantum fix de 4450 RON daca oferta se depune pentru lotul nr.2, cu o perioada de valabilitate de 60 zile, calculata de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Garantia de participare se constitui in conformitate cu prevederile art. 86 alin.(1) din HG nr.925/2006.Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a) a unui ordin de plata sau a unei file cec, in contul D.S.Bistrita-Nasaud deschis la Banca Transilvania Bistrita: Cod IBAN RO 60 BTRL 0060 1202 2543 63XX, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;b) a sumei in numerar.Pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Sunt aplicabile prevederile art.278^1 din OUG 34/2006. Suma pe care o va retine (din garantia de participare) autoritatea contractanta operatorului economic caruia i-a fost respinsa contestatia de CNSC este de: 3212 RON pentru lotul nr.1 si 2227 RON pentru lotul nr.2 .Garantia de participare se va restitui in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3 si 4 din H.G. nr. 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie :5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de 1 zi de la notificare.Modul de constituire a garantiei de buna executie : -Garantia de buna executie va fi constituita in conformitate cu prevederile art.90 , alin.1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigursri care va fi prezentat autoritatii contractante in original.-prin retineri succesive de 10% din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria statului din cadrul organului fiscal competent, in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului. In contul deschis se va depune o suma initiala de 0, 5% din valoarea contractului.-Numerar la caseria Directiei Silvice Bistrita-Nasaud
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii de productie ale RNP-Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale, din Sectiunea Formulare, in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic (adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare la Of. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e-mail, principala piata a afacerilor). In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare operator economic din cadrul asocierii va completa acest formular.2.Declaratie privind eligibilitatea, din Sectiunea Formulare, in care operatorul economic declara ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareNota: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica). In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, din Sectiunea Formulare, in care operatorul economic declara in ce calitate participa si depune oferta si daca face parte din grupuri sau retele de operatori economici.4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, din Sectiunea Formulare, in care operatorul economic declara ca nu se afla intruna din situatiile prevazute de art 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prezentate la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de achizitie publica).5.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor - in conf. cu preved. art. 9 din ordinul ANRMAP nr. 509/ 2011. Certificatele fiscale pot fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - in conf. cu preved. art. 5 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011.6. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - in conf. cu preved. art. 9 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011. Certificatele fiscale pot fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - in conf. cu preved. art.
5 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011.7. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care semneaza, aproba documentele aferente procedurii sunt: ing. Ivan Gheorghe, ec. Lombrea Adriana, jur.Timoce Grigore Vasile, ing.Trisca Valentin, ing. Ferent Gheorghe, ing. Turcu Marius, ing. Alboi Sandru Vasile, ing. Bartha Adriana si dr.ing. Rus Adrian Vasile.8. Certificat de participare cu oferta independenta, din Sectiunea Formulare, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - in conf. cu preved. art. 5 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011, care sa cuprinda informatii actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC pentru operatorul economic.2. Autorizatie emisa de RAR valabila, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - in conf. cu preved. art. 5 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011, care confirma autorizarea pentru: - prestare de servicii de reparatii autovehicule, conform Ordinului nr.2135/2005 al Ministerului Transportului si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare.- activitati de reparatii, reglare, modificari constructive si de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (ateliere de service auto), in conformitate cu reglementarile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului RNTR-9 - aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2131 din 8 decembrie 2005.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
?Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani? ?pentru lotul nr. 1, 2si ?Lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii trei ani? ? doar pentru lotul nr. 2, din Sectiunea Formulare, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Toate piesele, accesoriile si subansamblele necesare efectuarii reparatiilor sa fie certificate UE sau RAR asa cum acest lucru este reglementat de Ordinul 2135/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora - RNTR 4 si a Ordonantei 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Ofertantul va face dovada cu certificate de provenienta.
Pentru montarea pieselor operatorul economic trebuie sa dispuna de cel putin o unitate service in raza orasului Bistrita din judetul Bistrita-Nasaud.
Fisa de informatii privind ?.Experienta similara?. Utilaje-dotari : Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii in proprietate/lesing/ contract de inchiriere/comodat sau alte forme de punere la dispozitie a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Utilaje necesare: - standuri/aparate pentru verificare geometrie roti; - elevator cu 2 sau 4 coloane; - stand de verificare sistem de franare; - sistem de testare a injectoarelor; - tester diagnoza auto cu soft specializat pentru toate marcile autorizate; - alte instalatii, echipamente tehnice si scule.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal tehnic calificat specializat pentru fiecare marca si tip constructiv de autoturism in parte si pentru fiecare din cele 4 categorii de atestare ( ingineri auto, mecanici auto, electricieni, tinichigii).
"Certificat ISO 9001? sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa detina certificatul privind certificarea sistemului de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea de documente, declaratii, autorizatii, contracte care sa certifice cerinta.Se va completa formularul si se vor prezenta certificate/documente edmise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Ofertantul va prezenta Declaratie pe propria raspundere ca detine utilajele/instalatiile mentionate, lista de inventar pe care vor fi marcate utilajele necesare, in original sau copie lizibila conform cu originalul, contracte de inchiriere/liesing/comodatOfertantul va prezenta in copie lizibila conform cu originalul: diplome de studii, autorizatii, certificate de atestare, specializari, alte documente relevante pentru contract.Se va prezenta ?Certificat ISO 9001? sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa detinacertificatul privind certificarea sistemului de management al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 12:00
Locul: Sediul D.S. Bistrita - Nasaud din str.General Grigore Balan nr.21, mun. Bistrita, jud.BN, et.I
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si persoanele imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succinct, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf.art.11, alin.4 din HG 925 / 2006). Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare (cf.art.11, alin.5 din HG 925 / 2006). Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original, copie legalizata si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Ofertantii au obligatia de a depune oferta pentru intreaga cantitate maxima estimata de produse specificata in Anexa la Formularul de oferta, dar separat pentru fiecare lot in cazul in care se depune oferta pentru ambele loturi.Va fi desemnata castigatoare oferta a carei pret total este cel mai scazut.Daca doua sau mai multe oferte admisibile au preturi egale si sunt clasate pe primul loc, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi, ca la o data si ora ce vor fi stabilite ulterior, o noua propunere de pret (in plic inchis), in care pretul nu poate fi mai mare decat cel initial. Va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM - urilor (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004), garantia de participare se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat la Cap. III.1.1.a)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bistrita-Nasaud ? Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.General Grigore Balan nr.21, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Tel. +40 263232743, Email: [email protected], Fax: +40 263231343, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 12:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer