Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese de schimb si reparatii autoturisme


Anunt de participare numarul 147276/15.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 0213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Adresa postala: str. Prel Traian, FN, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900716, Romania, Punct(e) de contact: Serv. organizare si derulare achizitii, Tel. +40 241581147, In atentia: Teodora Chirica, Email: [email protected], Fax: +40 241584371, Adresa internet (URL): www.drdpct.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Adresa postala: str. Prel Traian, FN, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900716, Romania, Punct(e) de contact: Serv. organizare si derulare achizitii, Tel. +40 241581147, In atentia: Teodora Chirica, Email: [email protected], Fax: +40 241584371, Adresa internet (URL): www.drdpct.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Adresa postala: str. Prel Traian, FN, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900716, Romania, Punct(e) de contact: Serv. organizare si derulare achizitii, Tel. +40 241581147, In atentia: Teodora Chirica, Email: [email protected], Fax: +40 241584371, Adresa internet (URL): www.drdpct.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Piese de schimb si reparatii autoturisme
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - sediu DRDP Constanta- sediu SDN Constanta- sediu S.D.N. Fetesti- sediu S.D.N. Calarasi- sediu S.D.N. Slobozia- sediu S.D.N. Braila- sediu S.D.N. Tulcea
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
piese de schimb si reparatii autoturisme
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 298, 921RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare ? 1, 5% din valoarea estimata a achizitiei ? 4.484 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a oferteiGarantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Se vor completa Formularele A sau B. In conformitate cu art. 86, alin. (1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare se poate constitui prin: -Virament bancar - cod IBAN RO54 RNCB 0114 0320 4585 0001, deschis la BCR Sucursala Constanta; -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR lei/valuta, cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu art.2781 din OUG 34/2006 actualizata, autoritatea contractanta urmeaza a retine din garantia de participare urmatoarea suma: 2.989, 21 lei. Nota 1: Ofertantii care opteaza pentru constituirea garantiei de participare sub forma de polita emisa de o societate de asigurare-reasigurare, vor prezenta dovada platii primei de asigurare inscrisa in polita. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea achizitiei fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu cerintele articolului 90 din HG 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
contractul este finantat de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateSe vor prezenta urmatoarele documente: -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 semnata de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: a.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006b.Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor localesi alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de AdministrareFiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Din certificatele /documentele edificatoare trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 semnata de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai literele a), c indice 1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/ documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica conform prevederilor art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al ANRMAPc. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, care atesta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.-Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaSe va completa de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant.-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006, actualizataSe va completa de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Director Regional: Ing. Dima MarinDirector Economic: Ec. Vulpoi CorneliaDirector Adj. Intretinere Drumuri: Ing. Tudor GabrielaDirector adj. Investitii : ing. Hodorca NeculaiDirector Adj Exploatare auto si utilaje: ing. Andrei Victoras
Inginer Serv exploatare auto si utilaje: ing. Ibram Aila
Sef Departament Juridic: Cons. Jur. Tisa AdrianSef Serviciu Org. Si Derulare Achizitii: Ing. Chirica Teodora Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, , in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru verificarea existentei unui posibil conflict de interese, subcontractantii/tertii sustinatori vor prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: Persoanele juridice straine vor prezenta documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 3: In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Justificare: Aceasta cerinta a fost stabilita pentru ca Autoritatea Contractanta sa se asigure ca la sfarsitul achizitiei va avea un partener cu care poate semna un contract de achizitie publica, care nu isi exercita activitatea in mod clandestin/ilegal si care isi exercita activitatea conform prevederilor legale in vigoare.Motivele pentru care s-a solicitat ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator al ofertantului sunt: - evitarea oricarei confuzii cu privire la lucrarile solicitate;
- evitarea realizarii de cheltuieli pentru intocmirea ofertei de catre operatorii economici care nu au indreptatirea legala de a efectua anumite activitati ecomonice, intrucat nu au prevazut in actele de constituire a societatii acest tip de activitati;
-evitarea consecintelor legale/litigiilor ce pot aparea in situatia in care lucrarile sunt executate de companii care nu au in obiectul lor de activitate astfel de activitati sau de companii care practica in mod fraudulos astfel de activitati.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, (2010, 2011 si 2012) trebuie sa fie in valoare de minim :567.950 lei fara TVA.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor declara cifrele de afaceri pe ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012), si se vor prezenta bilanturile contabile pentruanii 2010, 2011 si 2012, inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2010, 2011 si 2012 ( 2010 1 euro=4.2099 lei; 20111euro=4.2379 lei ;2012euro=4.4560 lei).Daca din motive obiective justificate corespunzator operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 3 ani (septembrie 2010-pana la data depunerii ofertelor)maxim3(trei) contracte de furnizare produse similare cu cel supus prezentei achizitii, in valoare cumulata de 194.299 lei fara TVA.
Pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2010, 2011, 2012 si pentru lunile aferente anului 2013.
Cerinta nr. 2 - Ofertantul va prezenta: - Autorizatie tehnica de functionare emisa de Registrul Auto Roman, clasa I si II, conform OG 82/24.08.200, aprobata prin Legea nr. 222/2003 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 367/29.05.2003 cu modificarile si completarile ulterioare sau contract de coloborare cu firme autorizate RAR sa execute interventii la acestea.
Cerinta nr. 3 - Se vor prezenta informatiiprivind echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Cerinta nr.4 Declaratie privind personalul responsabil cu indeplinirea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In acest sens ofertantul va prezenta urmatoarele : a) pentru contractul prezentat ca experienta similara se va prezenta Formularul ?Fisa de experienta similara din Documentatia de atribuire -sectiunea Formulare- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse similare.b) Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 aniOfertantii vor prezenta copii conforme dupa autorizatiasolicitata/ contract de coloborare cu firme autorizate RAR sa execute interventii la acesteaOfertantii vor prezenta o declaratie privind echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Ofertantii vor prezenta o declaratieprivind personalul responsabil cu indeplinirea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In conformitate cu prevederile art.73 alin(2) din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica ca etapa finala a licitatiei deschise. Repetarea pretului ofertat se va realiza intr-o singura runda cu ofertantii declarati admisibili, pornindu-se de la pretul ofertat in propunerea financiara; Durata runda: 1 zi. In conformitate cu art. 164 din OUG 34/2006 actualizata, autoritatea contractanta face urmatoarele precizari: - elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare va fi pretul contractului;
-nu exista limite ale valorilor pana la care poate fi imbunatatit pretul contractului;
-inainte de inceperea licitatiei electronice, ofertantii vor primi detalii cu privire la faptul ca in timpul rundei de licitatie electronica pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica;
-pentru a participa la licitatia electronica ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2013 11:00
Locul: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, str. Traian, FN
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care procedura de atribuire este offline(cu sau fara etapa finala de licitatie electronica)si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DRDP Constanta - Serv. Juridic
Adresa postala: Str. Traian FN, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900716, Romania, Tel. +40 241581147, Fax: +40 241584371
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 09:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer