Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese de schimb tramvai Tatra


Anunt de participare (utilitati) numarul 148224/27.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO010861, Romania, Punct(e) de contact: Serv.Derulare Contracte si Achizitii Publice, Tel. +40 0213074120/+40 0213074138, In atentia: Lucian Caraman, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213074555, Adresa internet (URL): www.ratb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Piese de schimb tramvai Tatra
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Serv.Derulare Contracte si Achizitii Publice, Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 152, 096.81EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia estimativ un numar de 4 contracte subsecvente. Estimari ale cant.min.si max.care ar putea face obiectul unui singur contr.subsecv.dintre cele care urm.sa fie atrib.pe durata acordului-cadru sunt conform ANEXA B din prezenta fisa de date.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piese de schimb tramvai TATRA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31210000-1 - Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)
31161000-2-Piese pentru motoare si generatoare electrice (Rev.2)
31214100-0-Intrerupatoare (Rev.2)
31220000-4-Componente de circuite electrice (Rev.2)
31711131-0-Rezistente electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea estimata totala: 5805 buc. si 6592 buc., conform Anexa 1 din model acord cadru.
Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de produse.
Valoarea estimata fara TVA: 152, 096.81EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP pentru fiecare lot este mentionata in ANEXA B din prezenta fisa de date. In cazul ofertarii mai multor loturi GP prezentata trebuie sa fie egala cu suma GP aferente acestora. Perioada de valab.a gar: 90 zile de la term limita de primire a ofertelor, cu posib.de prel.la cererea autorit.contract.Mod de constituire: instrument de garantare, irevocabil, emis in cond. legii de o soc.bancara ori de o soc de asigurari-Formular 3;acesta se prez.in original, in cuantumul si pt perioada prev in doc.de atrib;lichiditati depuse la casieria autorit contract, doar pt sume pana la 5.000 lei;OP, cu cond. confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data si ora lim.stab.pt deschid ofertelor.Plata se va face in contul autorit contract RO50BRDE410SV84247194100/lei-RO61BRDE410SV84247944100/euro, deschis la BRD Ag.Stirbei Voda?Buc.Autorit contract are dreptul de a retine gar de part, ofertantul pierzand suma const, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmat.sit.: ofertantul si-a retras oferta, in perioada de valab.a acesteia;oferta sa fiind stab castigat., refuza sa semneze acordul cadru in perioada de valab.a ofertei;ofertantul a depus la CNSC o contestatie in leg.cu proced.de atrib mai sus mentionata, iar CNSC a respins contestatia respectiva in conf. cu preved art. 278 din OUG34/2006. In acest caz, autorit. contract va retine contestatorului din gar. de part. o suma raportata la val. estimata a contr., in conf. cu prev.art.278^1, alin.(1) din OUG nr.34/2006. Gar.de participare se elib.conf.art.88/HG 925/2006. Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este data anterioara cu 5 zile fata de termenul limita de depunere a ofertei, la curs BNR. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA si se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria RATB. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 7 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata cu OP la 60 de zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006- Formularului 4; Declaratia va fi completata de catre ofertant si dupa caz de asociat/tert sustinator.
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006-Formularului 5; Declaratia va fi completata de catre ofertant si dupa caz de asociat/tert sustinator.
3.Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 69^1 din OUG nr 34/2006: se va completa Formularul 11. Declaratia va fi completata de catre ofertant si dupa caz de asociat/subcontractant/tert sustinator(acesta nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.181, lit.a), c1) si d) din OUG 34/2006).
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Radu Dumitru- Presedintele Consiliului de Administratie, Tudorache Florentin -Gabriel-Membru Consiliul de Administratie, Teodorescu Theodor-Razvan?Emil-Membru Consiliul de Administratie, Florea Daniela-Membru Consiliul de Administratie, Macovei Dorel-Membru Consiliul de Administratie, Pirvut Ovidiu-Membru Consiliul de Administratie, Bunea Valeriu -Director General, Adrian Mihai Campurean-Ex Director General, Mihail Adrian Sorin-Director Programare si Siguranta Circulatiei, Duta Mariana-Director Financiar Contabilitate, Virgil Chiru-ExDirector Economic, Dragnea Adrian-Director Mentenanta si Administrare Sisteme, Teodorescu Adrian Mircea-Director Achizitii si Marketing, Osman Deniz-ExDirector Comercial, Jianu Radu Viorel-ExSef Departament Marketing Achizitii Publice, Letea Dorin Ilian-ExSef Serviciu Achizitii Publice, Gheorghe Cazan-Director UR, Gheorghe Parvulescu-Sef Serv. Tehnic UR, Catalina Toma-Sef Birou Tehnologii UR, Marin Stefan-inginer UR, Catrinel Ionescu Tautu-inginer UR, Voinea Nicu-Inginer SefDESC, Ivan Sorin-sef birou B.T.S.C.T.E., Strehaianu Gabriel-Subinginer-DESC-B.T.S.C.T.E., Popescu Cornel-Inginer?DESC-B.T.S.C.T.E., Scurtu Ioan Alexandru-Inginer-DESC-B.T.S.C.T.E., Iancu Florentina Adina-Sef Serviciu Derulare Contracte si Achizitii Publice, Cristina Elena Oprea-Sef Serviciu Juridic Contencios, GheorgheMariana Daniela-SefBirou Contracte si Avize de Legalitate, Pompiliu Marin-Sef Serviciu Tehnic, Amalia Andrei- Sef Birou Infrastructura Parc Vehicule - ST, Bratu Lidia Cristina-inginer Serv.Tehnic, Stefan Gheorghe-inginer Serv.Tehnic, George Mandrila-Sef Birou Plan Analiza, Lucian Caraman-economist Serviciul Derulare Contracte si Achizitii Publice, Ileana Rusu-economist Serviciul Derulare Contracte si Achizitii Publice, Gheorghe Sarman-inginer Birou Plan Analiza, Viorel Antonescu-CJ, Marius Isac-CJ, Maria Jacota-CJ, Florea Silviu Constantin-CJ, membrii comisiei de evaluare. Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt Bunea Valeriu -Director General si Duta Mariana-Director Financiar Contabilitate.
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/2010-se va completa si prezenta Formularul 8. Persoane juridice/fizice romane - Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza de activitate isi are sediul ofertantul, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, sa prezinte documentul in original sau copie legalizata, in situatia in care acesta a fost prezentat in forma?copie conform cu originalul?.Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formularul 6 ? informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Standarde de asigurare a calitatii bazate pe seria de standarde europene relevante - ISO 9001
Modalitatea de indeplinire
-Ofertantul va face dovada, prin documente eliberate de organisme acreditate(traduse in limba romana daca este cazul), ca produsele ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie sunt realizate sub un sistem de management al calitatii bazat pe seria de standarde europene relevante - ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2024
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.12.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.12.2013 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.12.2013 09:00
Locul: RATB- Serviciul Derulare Contracte si Achizitii Publice, Bdul Dinicu Golescu nr.1, etaj 6, sector 1,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Va fi considerata cea mai buna oferta cea care prezinta pretul total fara TVA cel mai scazut. In cazul in care se constata ca exista doua sau mai multe oferte care au preturi egale si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz contractul se va atribui ofertantului a carui ultima propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2/OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RATB ? Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010861, Romania, Tel. +40 213074000
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 07:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer