Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese de schimb utilizate pentru autobuzele si troleibuzele R.A.T.T. - 4 loturi


Anunt de participare (utilitati) numarul 148266/28.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA
Adresa postala: STR.TAKE IONESCU, NR.56, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300074, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIU BELU-RED, Tel. +40 356803703, Email: [email protected], Fax: +40 356803703, Adresa internet (URL): www.ratt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Piese de schimb utilizate pentru autobuzele si troleibuzele R.A.T.T. - 4 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Timisoara, Bd. Dambovita nr.1-3
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piese de schimb utilizate pentru autobuzele si troleibuzele R.A.T.T.- Lot 1- Piese de schimbmecanice, altele decat motoare si piese de motoare pentru autobuzele urbane Mercedes Benz Coneto O345, dotate cu motoare avand nivelul de poluare Euro 3 ale R.A.T.T. cod CPV34320000-6
- Lot 2 - Piese de schimb pentru ansamblul collector Lekov TSS 2.5 al troleibuzelor Skoda 24TR Irisbus- CPV34913000-0;
- Lot 3 - Ventilatoare pentru troleibuzele Skoda 24TR Irisbus - CPV42522000-1;
- Lot 4 - Piese de schimb la instalatia de aer a troleibuzelor Skoda 24TR Irisbus - CPV34913000-0;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34320000-6 - Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate totala ? 1.781 buc defalcate:
- Lot 1- 1.017 buc defalcate- Lot 2 ? 151 bucati defalcate- Lot 3 ? 235 bucati defalcate- Lot 4 ? 378 bucati defalcate
Valoarea estimata fara TVA: 1, 133, 484RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1 - valoare ? 6.780 leiLot 2 - valoare ? 4.435 leiLot 3 - valoare ? 4.085 leiLot 4 - valoare ? 1.710 leiValoare totala? 17.010 leiRed. 50% pt IMM-uri.Garantia se poate constitui conf. prev. art.43 ?1 din OUG nr.34/2006 si a art.86 din HG nr.925/2006.(1) GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.(2) Garantia trebuie sa fie irevocabila. GP se poate constitui si prin depunere: a) a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;(3) Cod IBAN RO38 RNCB 0249 0492 9594 0001 pentru Banca Comerciala Romana ? Sucursala Timisoara(4) In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.(5) Termen valabilitate 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor ofertelor(6) GP poate fi retinuta in urmatoarele conditii: 1.Ofertantul si-a retras oferta pe perioada valabilitatii acesteia care a fost stabilita conform Documentatiei de atribuire. Sau2. Ofertantul, fiind instiintat de acceptarea Ofertei lui, in cadrul perioadei de valabilitate a Ofertei, a) nu semneaza sau refuza sa semneze contractulb) nu prezinta sau refuza sa prezinte garantia de buna executie, in conformitate cuinstructiunile procedurii, sau3.In conditiile prevazute de art. 278ยน din OUG nr.34/2006 privind atribuireacontractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.(7) Cursul de schimb utilizatpentru determinarea echivalentei leu/valuta este cel comunicat de BNR cu 7 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor. 5 % din valoarea contractului rezultata in urma aplicarii procedurii de licitatie deschisa. Reducere 50% pentru IMM-uri.Constituirea Garantiei de buna executie se poate realiza prin: ? instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine Anexa la contract? prin virari succesive din facturile partiale de plata in contul de garantii deschis de Furnizor, la dispozitia Achizitorului la Trezoreria Timisoara. Suma initiala care se vireaza de contractant in contul astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Declaratie privind eligibilitateaCompletarea si prezentarea Formularului 12 ACerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2066Completarea si prezentarea : - Formularului 12 B- Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- Certificat de taxe si impozite locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelorCerinta nr.3 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Completarea si prezentarea Formularului 4
Cerinta nr.4 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010Completarea si prezentarea Formularului 5Cerinta nr.5 ? Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69 1(evitarea conflictului de interese)Prezentarea si completarea Formularului 20 Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 (evitarea conflictului de interese din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr.337/2006)Persoane cu functii de decizie din cadrul RATT: Director General ? dr.ing. Ioan Goia;Contabil Sef-ec.Felicia Lascut; Director Tehnic - ing. Marcel Nicola; Sef Serviciul Tehnic ? ing. Lazar Laura; Inginer Serviciul Tehnic- ing. Mihai Illes; Sef Sectie Transport Auto - ing.Cosmin Nicolici Stoian; Inginer Atelier Autobuze ? ing.Adrian Dan Belanco; Sef Atelier Troleibuze - ing.Radulescu Ovidiu; Sef Serviciu Achizitii Publice Depozite? ec. Georgeta Craciunescu; Expert Achizitii Serviciu Achizitii Publice Depozite ?Jur. Claudiu Red Belu; Expert Achizitii Serviciu Achizitii Publice Depozite ? ing. Bugarin Elena; Inginer Serviciu Achizitii Publice Depozite ? ing. Marca Liliana; Consilier Juridic Cabinet Director General ?Cons.Jur. Cretu Lucia; Membru in Consiliul de Administratie al R.A.T. Timisoara - Chis Culita; Membru in Consiliul de Administratie al R.A.T. Timisoara ? Cianca Daniel; Membru in Consiliul de Administratie al R.A.T. Timisoara ? Karagena Sorin; Membru in Consiliul de Administratie al R.A.T. Timisoara ? Popovici Dumitru; Membru in Consiliul de Administratie al R.A.T. Timisoara ? Avram Stanusoiu Constantin. Cerinta nr.1Persoane fizice/juridice romanePrezentarea Certificatului constatator emis de ONRC, Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor .In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, acesta va fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata pentru conformitate.Cerinta nr.2Persoane fizice/juridice strainePrezentarea documentelor care dovedesc o forma de inregistrare, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Cifra de afaceri
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea si completarea Formularului 1 (Informatii generale) din care sa rezulte media cifra de afaceri globale pe ultimi 3 ani sa fie de minimum: Lot 1 - 813.425, 28 leiLot 2 - 531.901, 80 leiLot 3 - 489.771, 00 leiLot 4 - 205.173, 00 lei, Reducere 50% pentru IMM-uri definite conform legii nr.346/2004, actualizata. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR Se va completa de fiecare membru al asocierii.Cifra medie de afaceri , in cazul asocierii se va calcula prin cumulul cifrei medii corespunzatoare fiecarui membru al asocierii
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 ? Declaratie privind lista principalelor livrari de produse pe ultimii 3 ani; Cerinta 2 ?Certificat de omologare emis de Registrul Auto Roman sau certificat de omologare emis de autoritati competente (similare Registrului Auto Roman) din statele UE, in cazul pieselor interschimbabile, conform: Legii 218 din 02 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 80 /2000; Ordin OMT 1022 din 08.08.2013 (RNTR - 9);Cerinta 3 ? Informatii privind asociatiii (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Cerinta 1 ? Completarea si prezentarea Formularului 12 D privind lista principalelor livrari de produse pe ultimii 3 ani din care sa rezulte experienta similara continand valori, perioade de livrare, beneficiar indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, respectiv faptul ca ofertantul a furnizat produse in valoare cumulata de minimum:
Lot 1 = 406.712, 64 leiLot 2 = 265.950, 90 leiLot 3 = 244.885, 50 leiLot 4 = 102.586, 50 leiPentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Cerinta 2 ?Certificat de omologare emis de Registrul Auto Roman sau certificat de omologare emis de autoritati competente (similare Registrului Auto Roman) din statele UE, in cazul pieselor interschimbabile, conform: Legii 218 din 02 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 80 /2000; Ordin OMT 1022 din 08.08.2013 (RNTR - 9) - Completarea si prezentarea Certificatului de omologare emis de Registrul Auto Roman sau certificat de omologare emis de autoritati competente (similare Registrului Auto Roman) din statele UE, in cazul pieselor interschimbabile, conform: Legii 218 din 02 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 80 /2000; Ordin OMT 1022 din 08.08.2013 (RNTR - 9;
Cerinta 3 ? Informatii privind asociatiii (daca este cazul) - In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea economico ? financiara si capacitatea tehnica si / sau profesionala si standardele de asigurare a calitatii si protectiei mediului. Informatii privind asocierea In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare membru al asocierii; Mai multi operatori economici se pot asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara sa fie obligati sa isi autentifice din punct de vedere formal asocierea Se va completa Formularul 3. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie autentificata numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Oferta este semnata in mod egal de toti membrii asocierii. Unul din membrii asocierii trebuie numit ca lider- responsabil de contract si aceasta trebuie confirmata in scris , printr-o imputerncire semnata de fiecare partener in parte ?Formularul 2. Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana sub aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile /formularele solicitate nu este reprezentant legal al operatorului economic (lider) se va atasa o imputernicire?Formularul 2
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Dupa deschiderea si evaluarea ofertelor, cele admise se vor introduce in SEAP pentru continuarea LE motiv pentru care ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.AC nu are dreptul de a incepe LE mai devreme de doua zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile, conform art.165 alin.4 din OUG nr.34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul. Obs: Pretul comparat pe SEAP este pretul total /lot. b) Valori limita pana la care pretul poate fi imbunatatit, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: nu exista valori limita, cu respectarea prevederilor art 202 din OUG nr 34/2006.c) Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la preturi sau valori noi prezentate in cadrul LE. d) Informatiile relevante privind procesul LE: Inainte de lansarea LE, AC va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.AC va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Notificarile de incepere a LE vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari de sistem?. In vederea realizarii acestei etape, AC va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. e) Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: ofertele depuse in cadrul LE de catre ofertantii participanti, nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de LE elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa anterior acestei faze, respectiv cea introdusa in prealabil in SEAP de catre AC. Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de LE este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a). din HG. Nr.925/2006.f) Alte precizari: ?? Numarul de runde ale LE: 1 ?? LE va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei ?? Durata unei runde: 1 (una) zi (24 ore, AC va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art 200 din OUG nr 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii LE asa cum prevede art 169 alin (2) din OUG nr 34/2006. Dupa runda de ofertare electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita AC, prin fax la nr 0356/003 901, in termen de 24 de ore, formularul de oferta cu noile valori rezultate in urma procesului de ofertare electronica.Dupa runda de ofertare electronica, se solicita operatorului economic sa transmita AC, in original, in termen de 48 de ore, formularul de oferta si anexa centralizator de preturi. In situatia in care 2 operatori oferteaza acelasi pret cel mai scazut, contractul se va atribui ofertantului care are valoarea initiala mai buna.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
16.993 / 13.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 12:00
Locul: RATT - TIMISOARA, BD. TAKE IONESCU NR. 56, SERVICIUL APD, SALA SEDINTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Alte fonduri = surse propriiObs. Oferta castigatoare va fi desemnata oferta cu pretul cel mai scazut pe fiecare lot in parte dintre ofertele calificate si admisibile in urma participarii la etapa finala a licitatiei electronice.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii considerat a fi nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii publice si depozite din cadrul RATT
Adresa postala: B-DUL Take ionescu Nr. 56, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300074, Romania, Tel. +40 356803703, Email: [email protected], Fax: +40 356803703, Adresa internet (URL): www.ratt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer