Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese de schimbatori pentru lucrari de verificare a partilor ascunse la aparatele de cale


Anunt de participare (utilitati) numarul 95507/05.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Regionala CF Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel.021/319.9539-133.204, In atentia: Liliana Lospa, Email: [email protected], Fax: 021/318.2381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Piese de schimbatori pentru lucrari de verificare a partilor ascunse la aparatele de cale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sectia L1 Bucuresti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piese de schimbatori pentru lucrari de verificare a partilor ascunse la aparatele de cale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946000-0 - Materiale si articole de constructii feroviare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr crt. Denumire produsCantitateabuc.
1 Surub C2 49 echipat 1.100
2 Surub C2 60 echipat160
3 Surub C2 65 echipat500
4 Suruburi C3 echipat120
5 Suruburi C4 echipat120
6 Suruburi C5 echipat550
7 Bucse excentrice1.300
8 Bucse centrice1.100
9 Sigurante H1.000
10 Splint1.000
11 Pivoti tip 49 calcai ac140
12 Eclise pistol200
13 Limitatori cursa450
14 Culisa bronz200
15 Suruburi casete M 22x65400
16 Set buloaneinimi 190-49-1/9 20
17 Set buloaneinimi 300-49-1/9 21
18 Set buloaneinimi 300-60-1/95
19 Set buloaneinimi 760-60-1/9 Coridor IV 1
20 Set buloaneinimi 760-60-1/9 Coridor IV 1
Valoarea estimata fara TVA: 247, 842RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 2.480 lei, Se solicita garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.Plata pe baza facturilor insusite de beneficiar
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire: Declaratie pe propria raspunere privind situatia personala - eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareCertificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si sanatate, Certificat de plata a taxelor si impozitelor locale eliberat de primarie, Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat)Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, Certificat constatator, care sa cuprinda domeniul de activitate al ofertantului conform cu procedura, emis cu cel mult 30 de zile inaintea deschiderii ofertelor, de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul TeritorialAutorizatie de Furnizor Feroviar insotita de Agrementul Tehnic, eliberate de AFER sau Omologare Tehnica pentru produsele furnizare conform procedurii
Documente care dovedesc calitatea de IMM
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2009, cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 495.685 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform cu documentatia de atribuire: Recomandari din partea altor beneficiari-minimum 2 recomandari, decl ref la efectivele medii anuale ale pers angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, declaratie referitoare la utilaje si echipamente tehnice, lista princ. servicii similare prestate din ultimii 3 ani, experienta similara 247.842, 69 lei prin cumularea valorii a cel putin unui contract, ISO 9001/2001, pentru produsele ce urmeaza a fi achizitionate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2010 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2010 11:00
Locul: Suc. Reg. CF Buc., Piata Garii de Nord, nr. 1-3, cam. 56, Serv. Comercial, Biroul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial in fata comisiei de evaluare de o singura persoana care va putea avea un singur insotitor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se afla atasata la prezentul anunt de participare, rubrica Documentatie si Clarificari. Documentatia de atribuire contine: Fisa de date a achizitiei, Formulare si Modelul de contract 2. Numarul minim al candidatilor, preselectati trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3. In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim de 3, autoritatea contractanta are dreptul: a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021.319.51.83, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Autoritatii Contractante- Sucursala Regionala CF Bucuresti
Adresa postala: Piata Garii de Nord, nr. 1- 3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel.021.319.95.39-133.323, Fax: 021.318.2381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2010 09:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer