Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese pentru bransamente retea apa potabila


Anunt de participare (utilitati) numarul 147494/25.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Str. Aristide Demetriade nr 2 Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010136, Romania, Punct(e) de contact: Cezarina Cristea, Tel. +40 374398579, Email: [email protected], Fax: +40 213143095, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Piese pentru bransamente retea apa potabila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozite Apa Nova Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 300, 000 si 8, 859, 240RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Numarul de contracte subsecvente estimate este intre 1 si 4.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piese pentru bransamente retea apa potabila, in urmatoarele variante constructive: LOT 1 - Coliere de bransament cu chinga si robinet de prizaLOT 2 - Cutii pentru robineti de priza-Robineti pentru bransamente-Clapeta de sens
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163210-5 - Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)
31219000-4-Cutii de protectie (Rev.2)
42131146-1-Clapete de retinere (Rev.2)
44411100-5-Robinete (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Piese pentru bransamente retea apa potabila, in urmatoarele variante:
LOT 1: Coliere de bransament cu chinga si robinet de priza
Cantitatea totala de piese este de 17.733 bucati.
Cantitatea estimata de piese pentru acordul cadru este cuprinsa intre minim 4.400 buc si maxim 17.733 bucCantitatea estimata depiese pentru contractul subsecvent este intre minim 1.000 bucati si maxim 2.500 buc.
Valoarea estimata a acordului cadru, fara TVA, este intre 800.000 lei si 3.109.640 lei;
Valoarea estimata a contractului subsecvent, fara TVA, este intre400.000 lei si 600.000 lei;
Numarul de contracte subsecvente estimat este intre 1 si 4.LOT 2: Cutii pentru robineti de priza, Robineti pentru bransamente si Clapeta de sens
Cantitatea totala de piese este de 112.163 bucati.
Cantitatea estimata de piese pentru acordul cadru este cuprinsa intre minim50.000 buc si maxim 112.163 buc.
Cantitatea estimata depiese pentru contractul subsecvent este intre minim 15.000 bucati si maxim 30.000 bucati.
Valoarea estimata a acordului cadru, fara TVA, este intre 1.500.000 lei si 5.749.600 lei
Valoarea estimata, fara TVA, a contractului subsecvent este intre 500.000 lei si 1.000.000 lei;Numarul de contracte subsecvente estimate este intre 1 si 4.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 300, 000 si 8, 859, 240RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
LOT1: Gar de part: 62.192lei, fara TVA;LOT2: Gar de part: 114.992lei, fara TVA;Per de valab?100 zile de la term lim de dep a of.Gar de part se const prin virament banc sau prin instr de garantare emis in cond legii de o soc banc sau de o soc de asig, care se prez in orig, in cuantum si per prev in doc de atrib, in cont RO89BRDE450SV15572604500?BRD SMCC.Daca gar de part este const in alta valuta, val gar de particip, fara TVA, se va calc la curs de schimb BNR ptr moneda resp, din data de 30.10.2013.Ret gar de part se va face in conf cu prev leg in dom ach pub. In caz in care of dep contes cu priv la proc de ach si ac este resp ca nefond de catre CNSC, se vor apl prev art.2781 alin(1)din OUG 34/2006, cu modif.si compl.ult, aut contr va retine contestsuma de 6889 lei din gar de particip(ptr Lot 1)si suma de 8134 lei(ptr Lot 2.Scris de gar de part se prez in original.Neprez ac in cuantum si per de valab sol atrage resping of.Gar este irevoc.Ac.va insoti of impreuna cu scris de inaintare.In caz unei asoc, Scris de gar banc va fi emisa integ pentru Liderul Asocierii sau ptr unul din membrii asoc in numele asocierii. Prel per de valab a garan de particip, precum si a per de valab a of se poate soli de catre aut contr numai in sit excep care impun o astfel de prel.In caz refuz extinderii per de valab a gar of va fi decl inaccept.In caz in care ofer se incadr in categ intrepr mici si mijl, astfel cum ac sunt def prin Legnr346/2004 priv stim infiin si dezv intrep mici si mijl, cu modif si compl ult, acesta benef de red cu 50% a cerin priv cifra min de afac, a gar de part, resp a gar de buna exec.In ac sit, of treb sa compl si sa atas la of Decl pe propr rasp priv incadr in categ IMM.In caz in care of este o asoc red cu 50% a crit priv cif de af si gar de partic, resp gar de buna ex se va aplica numai daca toti asoc se incadr in mod indiv in categ IMM.NOTA: Gar de partic se va prez in etapa a doua a proc de catre cand calif in etapa 1. Garantia de buna executie este de 5% dinvaloarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis de catre acesta, la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti si va fi de minim 0, 5% din pretul contractului, iar diferenta prin retineri succesive de 4, 5 % din valoarea facturilor emise, pana ce aceasta va atinge 5% din pretul Contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finatare ? surse proprii S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificat de participare la procedura cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) - se completeaza Formularul 1 .Formularul se completeaza in original de catre candidat si fiecare membru al asocierii.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - se completeaza Formularul 2. Formularul se completeaza in original de catre candidat, fiecare membru al asocierii, subcontractant si fiecare tert sustinator.
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Laurent LALAGUE
Irina MUNTEANU
Petru TOMA
Mihai SAVIN
George GEALATU
Daniel Petrica BAIATU
Andi Bogdan MORARU3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura? Formular 3. Formularul se completeaza in original de catre candidat si fiecare membru al asocierii.4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? se completeaza Formularul 4. Formularul se completeaza in original de catre candidat, fiecare membru al asocierii precum si tert sustinator.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? se completeaza Formularul 5. Formularul se completeaza in original de catre candidat si fiecare membru al asocierii.6. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere afertelor/candidaturilor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de statin conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta).Documentele vor fi prezentate in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana.
7. Certificat fiscal cu privire la plata taxelorsiimpozitelor la bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere afertelor/candidaturilor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Documentele vor fi prezentate in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca operatorul economic desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta activitatile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Un operator economic participa pentru acelasi contract cu o singura oferta fie in mod individual, fie ca membru al unui asocieri, in caz contrar ofertele respective vor fi respinse. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare membru din cadrul asocierii precum si partea de contract executata de acestia. Oferta trebuie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membrii trebuie numit ca lider responsabil de contract, iar aceasta numire trebuie sa fie prezentata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte. Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului). In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, standardele de asigurare a calitatii si de protectie a mediului vor fi indeplinite in mod obligatoriu de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si profesionala vor fi indeplinite prin cumul.
In situatiile in care candidatii beneficiaza de sustinerea unor terti, aceasta sustinere se va dovedi prin prezentarea unor angajamente ferme incheiate in forma autentica, semnate de tertul sustinator. Angajamentul ferm trebuie sa prevada care sunt resursele pentru care se acorda sustinerea si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea indeplinirii contractului - se va completa, dupa caz, formularul nr. 6 si/sau formularul nr. 7. In cazul in care candidatul beneficiaza de sustinere in vederea indeplinirii cerintelor de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, este suficient ca operatorul economic sa prezinte angajamentul ferm din partea persoanei care sustine, astfel cum este prevazut la art. 111 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006. Totodata, angajamentul trebuie insotit de documente care sa dovedeasca ca persoana sustinatoare indeplineste cerintele de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara. Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lot 1: Candidatul trebuie sa prezinte cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent prezentului contract, in ultimii 3 ani, nu mai mica decat de 1.2000.000 lei(fara TVA)
Lot 2: Candidatul trebuie sa prezinte cifra de afaceriin domeniul de activitate aferent prezentului contract, in ultimii 3 ani, nu mai mica decat de 2.000.000 lei(fara TVA)
Se va completa Fisa de informatii generale ? Formular 8.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Lot 1: Candidatul trebuie sa prezinte cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent prezentului contract, in ultimii 3 ani, nu mai mica decat de 1.2000.000 lei(fara TVA)
Lot 2: Candidatul trebuie sa prezinte cifra de afaceriin domeniul de activitate aferent prezentului contract, in ultimii 3 ani, nu mai mica decat de 2.000.000 lei(fara TVA)
Se va completa Fisa de informatii generale ? Formular 8.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lot 1: Candidatultrebuie sa faca dovada derularii a minim 1 contract de complexitate similara, efectuat in ultimii 3 ani, a carui valoare sa fie de 600.000 lei, fara TVA.
Lot 2: Candidatultrebuie sa faca dovada derularii a minim 1 contract de complexitate similara, efectuat in ultimii 3 ani, a carui valoare sa fie de 1.000.000 lei, fara TVA.Se va completa Formularul nr. 9. Ofertantii vor prezenta pentru Lot 1 si Lot 2(pentru lotul ofertat) cate o recomandare ce va cuprinde cel putin: modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe perioada contractului, neconformitatile care s-au inregistrat pe perioada contractului, cazurile de incidente/accidente tehnice inregistrate din vina exclusiva a furnizorului
Atunci cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda, va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
Modalitatea de indeplinire
Lot 1: Candidatultrebuie sa faca dovada derularii a minim 1 contract de complexitate similara, efectuat in ultimii 3 ani, a carui valoare sa fie de 600.000 lei, fara TVA.
Lot 2: Candidatultrebuie sa faca dovada derularii a minim 1 contract de complexitate similara, efectuat in ultimii 3 ani, a carui valoare sa fie de 1.000.000 lei, fara TVA.Se va completa Formularul nr. 9. Ofertantii vor prezenta pentru Lot 1 si Lot 2(pentru lotul ofertat) cate o recomandare ce va cuprinde cel putin: modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe perioada contractului, neconformitatile care s-au inregistrat pe perioada contractului, cazurile de incidente/accidente tehnice inregistrate din vina exclusiva a furnizorului
Atunci cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda, va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
Candidatii trebuie sa detina certificate ISO 9001/2008 sau echivalente, pentru domeniile de activitate care fac obiectul Lot 1 si Lot 2. Certificatele trebuie emise de organisme independente care respecta standarde europene de certificare, valabile in orice tara UE, traduse in limba romana si valabile la data limita de depunere a ofertei.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa detina certificate ISO 9001, sau echivalente.Nota: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate/mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii/protectiei mediului.
Modalitatea de indeplinire
Candidatii trebuie sa detina certificate ISO 9001/2008 sau echivalente, pentru domeniile de activitate care fac obiectul Lot 1 si Lot 2. Certificatele trebuie emise de organisme independente care respecta standarde europene de certificare, valabile in orice tara UE, traduse in limba romana si valabile la data limita de depunere a ofertei.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa detina certificate ISO 9001, sau echivalente.Nota: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate/mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii/protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.11.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2013 10:30
Locul: APA NOVA BUCURESTI - COMPARTIMENT OPERATIONAL CONTRACTARI - Str Academiei 39-41 et 4 sec 1 Bucure
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate din partea operatorilor/cadidatilor si persoane autorizate din partea Autoritatii Contractante desemnate prin Decizia Directorului General.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 100 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor(a se corela cu perioada de valabilitate a garantiei de participare)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art. 256 indice 2 alin. (1) lit. b) din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Str. Banului nr. 3A, etaj 2, Ap. 7, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 213155241, Fax: +40 213155241
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2013 10:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer