Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese pentru motofierastraie cu lant tip Husqvarna


Anunt de participare numarul 144415/18.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str IancuJianu nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Punct(e) de contact: compartiment mecanizare si achizitii, Tel. +40 251421363
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP si Directia Silvica Dolj
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: -, Cod postal: -, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 251421363
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str IancuJianu nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Punct(e) de contact: Secretariatul Directiei Silvice Dolj, Tel. +40 251421363, In atentia: d-lui Presedinte Comisie de Evaluare
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Piese pentru motofierastraie cu lant tip Husqvarna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediile ocoalelor silvice din subordinea DS Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 000 si 50, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 2 contracte subsecvente cu durata de 1 an
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de piese de schimb pentru motofierastraie Husqvarna 575 XP si 572 Xp aflate in dotarea subunitatilor Directiei Silvice Dolj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16800000-3 - Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Vor fi incheiate 2 contractesubsecvente pe o perioada de 1 an fiecare , cu o valoareestimata minima de 10000 lei calculata pentru cantitate minima de 140 buc pieselei si valoarea estimata maxima de 25000 lei/ cantitate maxima de 366 buc piesepentru fiecare contract subsecvent.Valoarea estimata maxima pentru un contract subsecvent -25000 leiValori si cantitati estimate pentru toata durata acordului cadru:
valoarea minima a acordului cadru =20000 lei/ cantitate minima de 280 buc piesevaloarea maxima a acordului cadru =50000 lei/ cantitate maxima de 732 piese
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 000 si 50, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
500 lei . Data la care se va face echivalenta leu/valuta, pentru situatia in care se va depune garantia de participare in valuta este data publicarii anuntului de participare(curs BNR). Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor in urmatoarul cont: RO24RZBR0000060002216605 deschis la Raiffeisen Bank Agentia N.Titulescu, Craiova sau - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari sau prin depunere la casieria Directiei silvice Dolj. In cazul in care garantia de participare nu este prezentata pana cel mai tarziu la deschiderea ofertelor precum si in cazul in care nu este constituita in conditiile prezentate mai sus, in cuantumul stabilit in prezenta documentatie, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa.Perioada de valabilitate a garantiei va fi de 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a incasa in nume propriu garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prevazute de art. 87 din H.G.925/2006. Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii depuse in original, de catre ofertant, la sediul autoritatii contractante ( formularul ?Cerere de restituire a garantiei de participare? - formulare), cu precizarea valorii de restituit. Restituirea garantiei de participare se face conform art. 88 din H.G.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)INFORMATII GENERALE- completarea formularului, ,informatii generale, , din sectiunea FORMULARE2)DECLARATIE PV. ELIGIBILITATEA- completarea formularului, ,declaratie pv. eligibilitatea, , din sectiunea FORMULARE3)DECLARATIE PV. NEINCADRAREA IN PREV. ART 181 DIN OUG 34/2006 -completarea formularului, ,declaratie pv. neincadrarea in prev. art 181 din OUG 34/2006, , din sectiunea FORMULARE4)DECLARATIE PV. NEINCADRAREA IN PREV. ART.69 IND.1 DIN OUG 34/2006-completarea formularului, declaratie pv. neincadrarea in prev. art.69 ind.1 din OUG 34/2006, , din sectiunea FORMULARE. Persoanele cu putere de decizie in ceea ce priveste organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt: ing. Eugen GIOANCA ?director ,
director tehnic Dragos IGNAT -presedinte comisie evaluare
ec. Cristina BELETU ?director economic
ec. Nicoleta TOMA ? membru comisie
cons juridic Stefan Alin Velea - membru comisie
ing. Marian STOENESCU-membru comisieing.Elena ANDREI ? membru comisie, ing Gheorghe FOLEA ?membru de rezerva comisieing.Nicolae PARVU?membru de rezerva comisie, ec. CorneliaSTANESCU- membru de rezerva comisie5)DECLARATIA PV. CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA-completarea formularului, ,declaratie pv. calitatea de participant la procedura, , din sectiunea FORMULARE6)CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA-completarea formularului, ,certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, , din sectiunea FORMULARE7)ACORD DE ASOCIERE-se depunenumai daca este cazul
8)Certificat de atestare fiscala privind plata taxelor la bugetul consolidat Certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Pentru persoane juridice straine : Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ( certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCERTIFICAT CONSTATATOR eliberat de O.R.C. de pe langa instanta competenta, in original sau copie legalizata sau xerocopie certificata pt.conformitate cu originalul cu semnatura si stampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al ofertantului.Informatiile cuprinse in acestea sa fiereale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta obligatorie: Pentru candidatii din alta taradocumentele sus mentionatevor fi traduse silegalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experientasimilara ? se va prezenta o declaratie privind principalele livrari (contracte)de produse similare din ultimii trei ani. Achizitorul are dreptul de a solicita informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale (document constatator al indeplinirii obligatiilor contractuale) de la oricare dintre beneficiariimentionati in lista. Existenta a cel putin un document constatator care atesta neindeplinirea corespunzatoare a obligatiilor contractuale, poate atrage dupa sinenecalificarea ofertantului.
ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experientasimilara ? se va prezenta o declaratie privind principalele livrari (contracte)de produse similare din ultimii trei ani. Achizitorul are dreptul de a solicita informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale (document constatator al indeplinirii obligatiilor contractuale) de la oricare dintre beneficiariimentionati in lista. Existenta a cel putin un document constatator care atesta neindeplinirea corespunzatoare a obligatiilor contractuale, poate atrage dupa sinenecalificarea ofertantului.Se vor prezenta copii dupa certificatul care atesta implementarea sistemului de calitate ISO 9001, sau echivalent de la ofertant ? in copie legalizata conforma cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2013 12:00
Locul: Secretariatul Directiei Silvice Dolj, str Iancu Jianu, 19, ,Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii ofertantilor si membrii Comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final, conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie depunerea unei noi oferte de pret, in plic inchis.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare , ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.Lipsa unui document privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, solicitate prin documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei, daca nu au depus declaratia initiala prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Sunt prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Al Directiei Silvice Dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu, 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Tel. +40 251421363
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2013 14:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer