Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese pentru pompe BT 350


Anunt de participare (utilitati) numarul 149011/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Turceni, Str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: ing. Gheorghe Iriza, Tel. +40 253335045, In atentia: ec. Nardi Alexandru Popescu, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Piese pentru pompe BT 350
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Electrocentrale Turceni str. Uzinei nr.1, loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Rotor BT 350 - clasic - material XCr23Arbore Bt 350 - modernizat - material 42MoCr11
Bucse protectie BT 350 - modernizata - material XCr23
Rotor BT 350 - modernizat - material XCr23
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42124290-3 - Piese pentru pompe centrifuge (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Rotor BT 350 - clasic - material XCr23 = 6 buc
Arbore Bt 350 - modernizat - material 42MoCr11 = 1 buc
Bucse protectie BT 350 - modernizata - material XCr23 = 3 buc
Rotor BT 350 - modernizat - material XCr23 = 2 buc
Valoarea estimata fara TVA: 160, 821RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 3.216, 42 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare, care va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, este de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata este conform prevederilor art.86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006, respectiv: - prin virament bancar (inclusiv ordin de plata ), in contul autoritatii contractante ( Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Achizitii, cu sediul in localitatea Turceni, str. Uzinei nr.1, judetul Gorj, cod postal 217520, avand C.U.I 30310453, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj, sub numarul J18/338/2012, cont virament RO 86 RZBR 0000 0600 1467 7273, deschis la Raiffeisen Bank ? Sucursala Tg ? Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor ; - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, conform formular nr.13, sau - lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante (suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi de catre ofertanti este de 5.000 lei). IMM constituie garantia de participare in cuantum de 50% din cuantumul garantiei de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este in procent de 6 % din valoarea contractului , fara T.V.A. Modul de constituire a garantiei de buna executie este prin: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; - retineri succesive din valoarea facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului; Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie, din modelul de contract, parte a documentatiei de atribuire. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: surse proprii Modalitati de plata: prin virament cu ordin de plata sau compensare cu energie electrica in termen de 60 zile de la acceptarea la plata a facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitatea conform art 180 din OUG nr.34/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare), inclusiv de tertul sustinator, daca este cazul - Completarea formularului nr.12 A, anexat.Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, inclusiv de tertul sustinator (numai lit. a), c¹), d)) daca este cazul.NOTA : In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens - Completarea formularului nr.12 B, anexat.Cerinta nr. 3Documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a celor locale.Prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din acestea sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - Prezentarea certificatelor eliberate de autoritatile competente.Cerinta nr. 4Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie - Completarea formularului nr.12 C, anexat.Cerinta nr. 5Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta- conf.Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010 - Completarea formularului nr.6, anexat.Cerinta nr.6Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, care se va prezenta si de catre tertul sustinator, conform Ordin ANRMAP nr.170/2012, respectivul articol va fi indeplinit si de eventualii subcontractanti.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, sunt: Director ? dr.ing. Corneliu Ditescu; Director Operare Mentenanta- ing. Octavian Barbanta; Director Economic - ec. Adriana Luminita Popescu; Director Conceptie Tehnica si Tehnologie ? ing. Catalin Liviu Stanculescu; Director Achizitii- ing. Cristian Ghigeanu; Sef Birou Proceduri de Achizitii Produse- ing. Gheorghe Iriza; Comp.Juridic- Daniela Onea - Completarea formularului A1, anexat. Cerinta nr. 1Persoane fizice/juridice romanePrezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/ alte documente echivalente, din care sa reiese ca informatiile precizate in acest certificat (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC) sunt reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul constatator se va prezenta, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Atentie: La solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc care a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata - Prezentarea certificatului constatator.Cerinta nr. 2Persoane fizice/juridice straine.Pentru persoane juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata - Se vor prezenta documentele edificatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri.Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularului B2.Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani.
Modalitatea de indeplinire
Completarea formularului B2, anexat.Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii privind experienta similara: Se va prezenta lista principalelor furnizari de produse similare din ultimii 3 ani insotita de prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Se va completa, continand valori, perioada si locul furnizarii, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea informatiilor si a documentelor privind experienta similara- formularul 12 F.
Standarde de asigurare a calitatii: certificat SR EN ISO 9001/2008 sau alte documente echivalente, acordat de catre un organism de certificare acreditata pentru certificare sistemului de asigurare a calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 9001/2008.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.02.2014 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.02.2014 11:00
Locul: Sucursala Electroceantrale Turceni - sala licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membri comisiei de evaluare si persoanele imputernicite ale operatorilor economici participanti la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Valoarea cumulata a procedurilor pentru acest cod CPV 42124290-3 din Planul Anual de Achizitii/2014 ? CEO-SET depaseste cuantumul prevazut la art. 124 lit a) din OUG nr. 34/2006, procedura rezultata fiind , ,licitatie deschisa??.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I contin, in cadrul propunerii financiare, preturi egale, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006 - 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, Compartiment Juridic, localitatea Turceni
Adresa postala: str. Uzinei, nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 09:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer