Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIESE PENTRU TRANSPORTOARE CU BENZI


Anunt de participare (utilitati) numarul 141244/20.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: NICOLAE RADOI, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PIESE PENTRU TRANSPORTOARE CU BENZI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. C.E. OLTENIA - SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI, STR. UZINEI, NR. 1, JUD. GORJ
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE PIESE PENTRU TRANSPORTOARE CU BENZI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42419810-7 - Piese pentru transportoare cu benzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot1 - Piese pentru transportoare cu benzi ? diverse:
Placute frictiune=900 buc;
Ghidaje(riglete placi frictiune) L = 1, 8 ml=234 buc;
Placa cauciuc razuri 1800x300x40 mm=4 buc;
Usi vizitare 500x500 mm=4 buc;
Razuri cu contragreutati, 1600 mm=20 buc;
Lot 2 - Lant de uz general:
Lant de uz general 12A/1, 4 ml=25 kg;
Lant de uz general 20A/2, 8 ml=100 kg;
Lot 3 - Roata lant:
Roata lant z=38 fi 200 mm=4 buc;
Roata lant z=29 fi 100 mm=4 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 122, 632.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gp=2452 lei, din care: Lot1=2108 lei; Lot2=56lei; Lot3=288lei. Echivalenta pentru Gp depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a Gp, care va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, este 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Forma de constituire a Gp care va fi acceptata este conform prevederilor art.86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006, respectiv: prin virament bancar (inclusiv O.P.), in contul autoritatii contractante (S.C.C.E.Oltenia S.A.-Sucursala Electrocentrale Turceni, cu sediul in Turceni, str. Uzinei nr.1, judetul Gorj, cod postal 217520, avand C.U.I 30310453, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Gorj, sub numarul J18/338/2012, cont virament RO86RZBR0000060014677273, deschis la Raiffeisen Bank?Agentia Tg ? Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor ; printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, conf.formular nr.13, sau lichiditati depuse la casieria aut. contractante (suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi de catre ofertanti este de 5000 lei). Gp se va returna de catre autoritatea contractanta conf. cu prevederile art.88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278`1 alin.(2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, IMM constituie Gp in cuantum de 50% din cuantumul Gp.In cazul depunerii unei contestatii pentru Lot1(val. est.=105.420, 00 lei) si daca CNSC respinge contestatia ca neconforma, autoritatea contractanta aplica art. 278 indice 1, alin. (1), lit. a) din OUGnr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (retinere de 1% din V.est. Lot 1 = 1054, 20 lei din G.p). Cuantumul garantiei de buna executie este in procent de 6 % din valoarea contractului, fara T.V.A. Modul de constituire a garantiei de buna executie este prin: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; - retineri succesive din valoarea facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului; Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie, din modelul de contract, parte a documentatiei de atribuire. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: surse proprii Modalitati de plata: prin ordin de plata sau alte modalitati de plata legale, in termen de 60 de zile de la acceptarea la plata a facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitatea conform art 180 din OUG nr.34/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare), inclusiv de tertul sustinator, daca este cazul.Completarea formularului nr.12 A, anexat;Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, lit. a), lit. c1) si lit. d), conform art. 186-alin.(2) din art. 190 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, inclusiv de tertul sustinator, daca este cazul.NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Completarea formularului nr.12 B, anexat;Cerinta nr. 3
Documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a celor locale.
Prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formulare tip eliberate de autoritatile competente), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 4Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie.Completarea formularului nr.12 C, anexat;Cerinta nr. 5Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta- conf.Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010. Completarea formularului tip, anexat;Cerinta nr.6Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, care se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator, conform Ordin ANRMAP nr.170/2012.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, sunt: Director ? ing. Gheorghe VADUVA; Director economic-ec. Octavian Laurentiu GRAURE; Director Directia Tehnica ? ing. Ionel LEU; Director Adj. Tehnic ? ing. Ion Galceava; Director Adj. Comercial ? ing. Ion VITEJANU; Sef Serviciu Achizitii Produse- ing. Nicolae RADOI . Completarea formularului tip, anexat. Cerinta nr. 1Persoane fizice/juridice romanePrezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/ alte documente echivalente, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa reiese ca are in domeniul de activitate, furnizarea de produse, din categoria celor ce fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN). Certificatul constatator se va prezenta, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Atentie: La solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc care a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata.Prezentarea certificatului constatator ;Cerinta nr. 2Persoane fizice/juridice straine.Pentru persoane juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata.Se vor prezenta documentele edificatoare .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri. Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularului B2. Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv media cifrei de afaceri globala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind experienta similara
Prezentarea listei principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani. Se va completa formularul 12 F, continand valori, perioada si locul furnizarii, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc. Se vor prezenta in copiecertificate/documente emise de beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse similare.
Cerinta nr. 1 Ofertantul produselor va trebui sa aiba certificat un sistem propriu de conducere si de asigurare a calitatii , certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent , certificat emis de un organism acreditat. - se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Aceste documentele se pot prezenta si in copie, fara traducere, daca sunt editate intr-o limba de circulatie europeana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2013 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2013 11:00
Locul: S.C. C.E. OLTENIA - SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI , STR. UZINEI, NR.1- DIR. COMERCIALA-ET.3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor, conf. art. 33, alin. 2 din H.G. nr. 925/2006.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: -in situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare. -Pentru operatorii economici: inregistrati ca IMM-uri: Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, atunci asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform 256 2 alin (1) lit b si alin (2) din OUG 34/2006, respectiv in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OG34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI, DIRECTIA COMERCIALA, ET. 3.
Adresa postala: STR. UZINEI, NR. 1, JUD. GORJ, Localitatea: TURCENI, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253334263, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2012 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer