Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIESE SCHIMB COMPRESOARE DE GAZ


Anunt de participare (utilitati) numarul 147143/11.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: STR. GHE . GR. CANTACUZINO , NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: SISGN PLOIESTI ? SERVICIUL CONTRACTE, Tel. +40 244503720, In atentia: Madalina Moise, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PIESE SCHIMB COMPRESOARE DE GAZ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea se va face la:
- Butimanu, com. Butimanu, jud. Dambovita;
- Sarmasel, JUD. MURES
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare "PIESE SCHIMB COMPRESOARE DE GAZ"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42124340-9 - Piese pentru compresoare de gaz (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini publicat pe SEAP.
Valoarea estimata fara TVA2.152.251, 32LEI
Valoarea estimata fara TVA: 2, 152, 251.32RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 21.591, 00 lei.Garantiile pentru fiecare lot in parte se regasesc in ANEXA B a fisei de date.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO 74RNCB0205044860130001deschis la BCR PLOIESTI , Beneficiar: SISGN PLOIESTI;
- se prezinta O.P. confirmat debanca emitenta - copia documentului, sau - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Se va completa Formularul 1.Conversia valorilor se va face la cursul lei/alta valutacursul lei/alta valuta comunicat deBNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Nota: Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va depune in acest sens o adresa de solicitareprivind restituirea acesteia, insotita de o copie a documentului de constituire. In masura in care Consiliul respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare o suma calculataconform art. 278¹ din O.U.G. 34/200 si prezentata pentru fiecare lot in parte in ANEXAB a fisei de date.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana. Gar. de buna exec.a contr. se constit.de catre contractant in scopul asigurarii AC de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizarereprezinta 5% din valoarea contractului, fara T.V.A.Modul de constituire a garantiei de buna executie este sub forma: unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.90 aliniat (1) din HG 925/2006 cutoate modificarile si completarile ulterioare sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Contractantul are oblig.de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul creat nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, al. 3 din H.G. 925/2006 cu modificarile si copletarile ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.AC are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, conf. art 91 din H.G. 925/2006 cu modificarile si copletarile ulterioare. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate. Modalitatea de restituire a garantiei de buna executie: Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile art. 92 aliniat (1) din HG.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 2.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
2) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 3.;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
3) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Persoane cu functie de decizie din cadrul institutiei implicati in procedura de achizitie:
- dl. Virgil Marius Metea- director general SNGN Romgaz SA;
- dl. Lucian Birsan- director departament tehnic achizitii SNGN Romgaz SA;
-dl. Vasile Carstea - director SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Elena Stanciu ? director economic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti -responsabil aprobare buget;
- dl. Scarlatescu Virgil ?presedinte comisie evaluare- director comercial SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dl. Zamfirescu Marin _ membru comisie de evaluare- director tehnic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Moise Madalina ? membru comisie de evaluare - sef serviciu contracte SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Vutescu Sanda?inginerserviciu contracte SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;?dl. Soptea Nicolae ? membru comisie de evaluare- sef serviciu mecanic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dl. Adrian Avram - membru comisie de evaluare- consilier juridic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Daniela Panait - membru comisie de evaluare - economist SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti Se va completa Formularul 4 ;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator
4) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ) Din certificatul mentionat la punctul 4) trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
5) Declaratie pe propria raspundere, conform Ordin nr. 314 din 12 octombrie 2010, publicatin Monitorul Oficialnr. 701 din 20 octombrie 2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cuoferta independentaFiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Se va completa Formularul 5: ??Certificat de participare la procedura cu oferta independenta?.
6) Fisa de informatii generaleSe va completa Formularul 6 - Fisa de informatii generale ;
Operatorul economic va prezenta documente pentru sustinerea indeplinirii cerintei de calificare
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
Nu se solicita cifra de afaceri. 1)Persoane juridice /fizice romaneCerinte obligatorii: ? Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC in baza Legii nr.26/1990, (doc. in original sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata), din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta certificatul ONRC in original sau copie legalizata2)Persoane juridice /fizice straine? Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Fisa de experienta similara.Se impune ca cerinta pentru experienta similara in ultimii 3 anilivrarile de produse care se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar a caror valoare insumata sa fie de :
-min.69.000 lei pentru Lot A1, min. 157.340 lei pentru Lot A2, min.35.290 lei pentru Lot A3, min. 257.462 lei pentru Lot A4, min.14.000 lei pentru Lot A5, min. 80.000 lei pentru Lot A6, min. 21.800 lei pentru Lot A7, min. 401.200 lei pentru Lot A8, min. 70.500 lei pentru Lot A9, min. 213.000 lei pentru Lot A10, min. 11.286 lei pentru Lot A11, min. 50.080 lei pentru Lot A12, min. 1.100 lei pentru Lot A13, min. 13.250 lei pentru Lot A14, min. 89.500 lei pentru Lot A15, min. 62.735 lei pentru Lot A16, min. 188.160 lei pentru Lot A17, min. 787 pentru Lot A18,
min. 24.000 lei pentru Lot A19, min. 44.700 lei pentru Lot A20, min. 135.600 lei pentru Lot B1, min. 90.000 lei pentru Lot B2,
min. 32.000 lei pentru Lot B3,
min. 42.660 lei pentru Lot B4,
min. 46.800 lei pentru Lot B5
Pentru echivalenta leu/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR .
Pentru alte monede decat euro, valorile experientei similare se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/ alta valuta, comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Seva completa Formularul 7.
. Informatii privind Angajamentul ferm al tertului sustinator - In cazul in care pentru indeplinirea contractului ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unei alte persoane (indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate . In acest caz persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si 181-lit. a, c¹ si d din OUG 34/2006, si Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederi art. 69^1 conformlegii 279/2011-art 19, 20 mai sus mentionata.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 8.
Documentele emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelorOfertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, conform ISO 9001 valabil la data limita de depunere a ofertelor - se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, conform ISO 9001 valabil la data limita de depunere a ofertelor - se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica va fi organizata prin intermediul SEAP, intr-o singura runda cu durata de o zi ( 24 ore ). Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul . Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice sunt : - ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: NU - ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: NU. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc in urma licitatiei electronice au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Daca in urma procedurii de licitatie electronica ofertele rezultate se incadreaza la prevederile art.202, din OUG 34/2006 autoritatea contractanta poate accepta sau respinge acele oferte doar in conformitate cu art. 36 punct ( f ) din H.G. 925/2006
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.11.2013 10:00
Locul: SNGN ROMGAZ SA -SISGN PLOIESTI, STR. GHE. GR. CANTACUZINO, NR. 184
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRI COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI PARTICIPANTI LA PROCEDURA
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0244/545230. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.In cazul in care in urma licitatiei electronice vor fi mai multe oferte cu acelasi pret (cel mai scazut) autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru departajarea ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 al. 2din O.U.G. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC din cadrul S.I.S.G.N. PLOIESTI
Adresa postala: STR.GHE.GR.CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100492, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 08:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer