Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIESE SCHIMB GRATAR POSTARDERE SI CONCASORI DE ZGURA


Anunt de participare (utilitati) numarul 138697/06.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , Str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556, In atentia: inginer GROZA AURELIAN, Email: [email protected], Fax: +40 253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: Str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PIESE SCHIMB GRATAR POSTARDERE SI CONCASORI DE ZGURA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ? SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, DEPOZITUL CENTRAL AL TERMOCENTRALEI.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PIESE SCHIMB GRATAR POSTARDERE SI CONCASORI DE ZGURA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42163000-9 - Generatoare de aburi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nu este obligatorie ofertarea tuturor loturilor, fiind obligatorie ofertarea tuturor tipodimensiunilor si cantitatilor din fiecare lot ofertat conform Anexei nr. 1.
lotul I = 219.778, 42 LEI si lotul II = 62.000, 00 LEI
Valoarea estimata fara TVA: 281, 778.42RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul total al garantiei de participare: 4.230 lei.Cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot: conform Anexa B.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul constituirii prin instrument de garantare, banca sau societatea de asigurari emitenta, va inserain mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 2781 din O.U.G. 34/2006, in caz contrar, oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din H.G. 925/2006. NOTA: prevederile art. 278^1 din O.U.G. 34/2006, se aplica doar pentru lotul 1, deoarece are valoarea estimata mai mare de 63.000 lei.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare se restituie de catre autoritatea contractanta conform art. 88 din H.G. 925/2006.Completare model prezentat in FORMULARE. Garantia de buna executie = 5% din valoarea contractului , fara TVA. Modul de constituire a G.B.E., conform H.G. 925/2006 in vigoare, art. 90 si Hotararea 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, conform H.G. 925/2006 (cu modificarile ulterioare), art.92.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea
Prezentarea declaratiei conform Formular A (se va prezenta inclusiv de terti si sustinatori). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Prezentarea declaratiei conform Formular B (se va prezenta inclusiv de terti si sustinatori). Incadrarea in una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
NOTA: In cazul tertului sustinator sunt aplicabile numai punctele a, c1 si d, art. 181 din O.U.G. 34/2006.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 691 din O.U.G. 34/2006.
Aceasta declaratie se va prezenta, pe langa ofertant, atat de subcontractant cat si de tertul sustinator.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica ? formular C.
Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Director S.E. ROVINARI: ing. Ciurel Laurentiu Dan
- Director Economic: ec. Scurtu Maria
- Director Achiztii: ing. Chirca Delia
Persoane care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie: Ing. Chirca Iosif, Ing. Teodorescu Raducu, ec. Valceanu Mirela; ing. Bujor Cristina; ing. Teiu Sorin; ing. Grigorescu Ion; ing. Groza Aurelian; sing. Lumezeanu Nicolae; ing. Dumitrescu Filimon; cons. jr. Popescu Marius.
4. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independentaCompletare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - formularul D.
Prezentarea Formularului Ā»CERTIFICATĀ«de participare la procedura cu oferta independenta din Ordinul ANRMAP nr. 314/12.10.2010
5. Informatii generalePrezentarea Formularului E (informatii generale despre ofertant) 1. Persoane juridice/fizice romane ? Certificat constatator in original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului emis cu maxim 45 zile inainte de data de depunere a ofertelor, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. In etapa de evaluare, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc Certificat constatator in original, daca acesta nu l-a prezentat la deschiderea ofertelor.
2. Persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular E - Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie de cel putin:
-378.000 lei pentru ofertantii lotului nr.1;
-107.000 lei pentru ofertantii lotului nr.2;
Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de B.N.R. pentru anii respectivi
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul F
Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 aniPrezentarea cel putin a unui document/contract prin care sa confirme livrarea de produsesimilare, a caror valoare cumulata sa fie de cel putin:
-159.000 lei pentru ofertantii lotului nr. 1;
-45.000 lei pentru ofertantii lotului nr. 2;
Formularul G
Informatii referitoare la echipamentele tehniceIn cazul in care ofertantul nu este producator, formularul G si formularul 4, vor fi completate cu datele producatorului.
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice.
Avand in vedere complexitatea si importanta produselorautoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii .
Declaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
Formular 5
Certificate sau alte documente emise de beneficiari ai produselor ofertate - cel putin de exemplu: un certificat, o recomandare (formular 5), o copie dupa un document constatator (conf. art. 97^1 , H.G. 925/2006) sau alt document emis dinpartea unor beneficiari/clienti, din care sa rezulte livrarea produselor ofertate sau similare si informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale.
Certificatele/documentele trebuie sa se refere la produsele ofertate sau similare.
Conditia minima stabilita pentru calificarea ofertantului este prezentarea a cel putin de exemplu: un certificat, o recomandare (formular 5) , o copie dupa un document constatator (conf. art. 971 , H.G. 925/2006) sau alt document emis dinpartea unor beneficiari/clienti, din care sa rezulte livrarea produselor ofertate sau similare si informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale.
Certificarea sistemului calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008 sau echivalent.
Furnizorul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate custandardulSR-EN ISO 9001 editia2008, sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare.
In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2012 10:00
Locul: Sediul: Sucursala Electrocentrale Rovinari, str Energeticianului nr 25, Loc. Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1Ofertantii care fac dovada ca sunt intrepr mici si mijlocii benef de reduceri cu 50% pentru criterii legate de cifra de afaceri si garantii solicitate, conf Legii nr. 346/2004, art16, alin2..2Ofertantul este obligat sa prezinte eventuale obiectiuni asupra proiect de contract si alte clarif pentru elab ofertei, in conditiile prevaz. in OUG nr34/2006 si HG925/2006.Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertant poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor contractuale din proiect de contract, dar comisia inainte de a lua o hotarare are oblig. de a incerca negocierea acestora.3Toate doc minime de calificare solicitate prin F.D.A, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa (exceptie cand ofertantul prezinta o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art11, alin4 din HG925/2006.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofert trebuie sa mentioneze succint si precis modul concret de indeplinire a respect. cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, valori, cant. sau altele (art11, alin4 si 5 din HG.925/2006).Se va preciza in mod obligatoriu perioada de valab. a ofertei, termen de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a G.B.E a contr.Doc din plic vor fi certificate de o pers autorizata din cadrul soc. ofertante care va mentiona: prezentul este conform cu originalul, semnat si stampilat.4.In cazul ofertanti ce prezinta oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind sit. personala, cap. de executare a activ. prof.Sit. ec si fin, se aplica conf Anexa 2 din Ordin 509/2011 al ANRMAP pub.in MO partea I nr687/28.09.2011.5.In cazul ofertelor admisibile si potential castig. clasate pe 1 loc, care au acelas pret se va solicita o noua oferta fin, in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, pana la stab ofertei castig.NU SE ADMITE COMPLETAREA ULTERIOARA CU DOC CARE NU S-AU REGASIT IN OFERTE DUPA INCEPEREA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile O.U.G. 34/2006 cu modificarile ulterioare, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul JURIDIC
Adresa postala: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. societate administrata in sistem dualist, prin SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, Str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2012 14:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer