Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIESE SCHIMB SI ECHIPAMENTE AUTOMATIZARI


Anunt de participare (utilitati) numarul 148289/02.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-306, In atentia: MIHAESCU GHEORGHE, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253372590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PIESE SCHIMB SI ECHIPAMENTE AUTOMATIZARI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, Depozitul Central alSucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PIESE SCHIMB SI ECHIPAMENTE AUTOMATIZARI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31221000-1 - Relee electrice (Rev.2)
31523000-8-Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)
31620000-8-Aparate de semnalizare acustica sau optica (Rev.2)
31681100-4-Contacte electrice (Rev.2)
31712116-6-Microprocesoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nu este obligatorie ofertarea tuturor loturilor, fiind obligatorie ofertareatuturor tipodimensiunilor si cantitatilor din fiecare lot ofertat conform Anexei la caietele de sarcini.Valoarea estimata este de 470.219, 00 lei, din care: lotul 1 = 92.504, 00 lei; lotul 2 = 13.750, 00 lei; lotul 3 = 14.500, 00 lei; lotul 4 = 9.200, 00 lei; lotul 5 = 14.510, 00 lei; lotul 6 = 21.525, 00 lei; lotul 7 = 29.500, 00 lei; lotul 8 = 177.400, 00 lei; lotul 9 = 29.800, 00 lei; lotul 10 = 12.300, 00 lei; lotul 11 = 23.200, 00 lei; lotul 12 = 650, 00 lei; lotul 13 = 22.850, 00 lei; lotul 14 = 8.530, 00 lei. Cantitatile se regasesc in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 470, 219RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie pentru fiecare lot in cuantumul prezentat in Anexa B, cu valabilitate de minim 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Se va constitui in lei sau echivalentul in valuta la un curs lei/valuta comunicat de B.N.R. cu5 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire conform HG 925/2006 in vigoare, art.86. In instrumentul de garantare emitentul va insera in mod expres cerintele prevazute la art. 86 din H.G. 925/2006 sila art. 278¹ din OUG 34/2006 pentru loturile cu valoarea peste pragul prevazut la art. 19 din OUG nr. 34/2006. Ofertele neinsotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia este irevocabila si se returneaza in conformitate cu prevederile art. 88 din HG 925/2006 corelat cu art.2781 alin.(2) din OUG 34/2006 cumodificarile si completarile ulterioare.Nota: Prevederile art. 2781 din OUG 34/2006, se aplica pentru lotul nr. 8 deoarece acesta are valoarea estimata mai mare decat pragul prevazut la Art. 19 din OUG 34/2006 (30.000 euro).Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006.Garantia se retine in situatiile prevazute la art. 87 din HG 925/2006.Completare model prezentat in FORMULARE. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006.Garantia de participare emisa in alta limba, decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de buna executie = 10% din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituie al G.B.E, conform HG925/2006, art. 90. In cazul constituirii prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui, conform art. 92 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de cel mult 14 zile de la data intocmirii Procesului Verbal de receptie.In cadrul ofertei (formularul 2) se va mentiona obligatoriu modul de constituire a GBE.Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legategarantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitateaPrezentarea declaratiei conform Formular A (inclusiv tert sustinator)Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Prezentarea declaratiei conform Formular B (inclusiv tert sustinator)Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul tertului sustinator declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 se refera doar la lit. a), c1) si d), conform art. 186 alin.(2) si art. 190 alin. (2) din OUG nr.34/2006.
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹.
Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006 , conform Formular C.Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Director S.E. Rovinari: Pisc Ion
Director tehnic: Chirca Iosif
Director Economic: Vilceanu Adriana Mirela
Director Achizitii: Chirca DeliaPersoane care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie: Bujor Cristina, Teiu Sorin, Grigorescu Ion, Bratuianu Preda, Dumitrescu Filimon, Pasareanu Flavia, Condulescu Vasile, Pupazan Adela, Mihaescu Gheorghe.
4.Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta.Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- Formularul D 1. Persoane juridice /fizice romane - Certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
2. Persoane juridice /fizice straine - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ? Completare Fisa de informatii generale - formularE.Formular E - Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie de cel putin : - 170.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 1;
-26.500, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 2;
-28.500, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 3;
-18.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 4;
-28.500, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 5;
-42.500, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 6;
-58.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 7;
- 350.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 8;
-58.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 9;
-24.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 10;
-45.500, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 11;
-1.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 12;
-45.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 13;
-16.500, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 14.Pentru echivalenta lei/valuta ( euro sau orice alta valuta in afara de euro ) se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta(euro sau orice alta valuta in afara de euro)comunicat de BNR pentru anii: 2010; 2011 si 2012.Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele se reduc cu 50%.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza formularul E
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular F - Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 ani.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, din care sa reiese ca a mailivrat produsele solicitate sau similare celor solicitate a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: -80.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 1;
-12.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 2;
-13.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 3;
-8.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 4;
-13.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 5;
-19.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 6;
-25.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 7;
- 150.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 8;
-25.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 9;
-11.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 10;
-21.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 11;
-500, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 12;
-19.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 13;
-7.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 14.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cursul mediu lei/alta valuta comunicat de B.N.R.:
-2010:
-2011: -2012:
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza formularul F.
Se va prezenta in copie certificatul/documentul prin care se confirma livrarea de produse ofertate sau similare celor ofertate.
Certificare ISO ? Sistemul de management al calitatii, in conformitate cu standardul SR - EN ISO 9001/editia 2008 sau echivalent .In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte un document (in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul) emis de un organism acreditat care confirma certificarea sistemului calitatii.Certificarea ISO va fi valabilala data limita stabilita pentru depunerea ofertelor .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2014 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 10:00
Locul: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, STRADA ENERGETICIANULUI NR 25
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI SI PERSOANELE IMPUTERNICITE ALE OPERATORILOR PARTICIPANTI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, si garantiile solicitate, conf. Lg. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul poate prezenta eventualele obiectiuni asupra clauzelor specifice din proiectul de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG 34/2006 si HG 925/2006(cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei, sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise. Pentru clarificari la documentele existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare, de la momentul solicitarii. In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse.3. In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: - daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in anuntul de participare;
- daca a fost constituita garantia de participare.- vor fi deschise ofertele financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate.- lista documentelor depuse(veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).4. La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de la art. 33, alin. 3 din HG 925/2006.5. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.6. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti, pana la stabilirea ofertei castigatoare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile prevazute la art.256² din OG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 09:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer