Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese si accesori auto


Anunt de participare numarul 35722/10.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV
Adresa postala: DN 1B - Bucov, Localitatea: Bucov, Cod postal: 107110, Romania, Punct(e) de contact: Popescu Andrei, Tel.0244-275588, In atentia: Compartimentului Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0244-275588
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Piese si accesori auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul U.M. 01394 Bucov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de piese si accesorii auto pentru autovehicole tip ARO, RABA-DAC, SAVIEM, RD-111, TATRA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31610000-5 - Echipament electric pentru motoare si vehicule (Rev.1)
34310000-3-Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.1)
34320000-6-Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionarea unui numar 112 repere, in cantitatile mentionate in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 168, 449.4 si 222, 690RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 30.11.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare maxima de 3368.99 si garantie de buna executie de 10 % din valoarea contractului fara T.V.A. Detalii in documentatia anexata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat prin dechideri lunare de credite.Plata se face prin ordin de plata prin trezorerie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente obligatorii: declaratie privind eligibilitatea (formular 1 din sectiunea 2), declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 (formular 2 din sectiunea 2 ), certificat de atestare fiscala cu privire la taxele si impozitele la bugetul general consolidat, certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente obligatorii: fisa de informatii generale (formular 3 din sectiunea 2), declaratie pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate incadrarii in categoria interprinderilor mici si mijlocii( formuralele 4 si 5 din sectiunea 2)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri globala pe ultimi 3 ani trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea de 150000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente obligatorii: declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (formular 6 din sectiunea 2), autorizarea pentru livrarea produselor eliberata de catre producator sau de catre un dealer autorizat al producatorului, depusa in original sau copie legalizata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatori economici au indeplinit si finalizat in ultimi 3 ani unul sau mai multe contracte care au avut ca obiect furnizarea de produse similare si a carei suma totala este egala sau mai mare decat valoarea de 150000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.11.2007 15:30
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Chitanta fiscala emisa la casieria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2007 10:00
Locul: Sediul U.M. 01394 Bucov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali (delegati) imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Conform documentatiei anexate
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleus, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Str. Emil Zola, nr. 4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Fax: 0244522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic U.M. 01394 Bucov
Adresa postala: Soseaua Ploiesti-Buzau, nr. 2, judetul Prahova, Localitatea: Bucov, Cod postal: 107110, Romania, Tel.0244275588, Email: [email protected], Fax: 0244257588
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2007 16:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer