Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIESE SI ACCESORII AUTO


Anunt de participare numarul 28517/17.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 01575 BUCURESTI
Adresa postala: DRUMUL TABEREI NR.9-11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Punct(e) de contact: CRINA BARCAN, Tel.021/3185390, Email: [email protected], Fax: 021/3185386
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PIESE SI ACCESORII AUTO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 01575 Tunari, str. Horea, Closca si Crisan (Soseaua decentura), nr. 5 7, sector 6.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE PIESE SI ACCESORII AUTO
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29231240-1 - Dispozitive de climatizare pentru vehicule (Rev.1)
29141120-6-Arbori cu came (Rev.1)
29141130-9-Vilbrocheni (Rev.1)
29142200-8-Piese pentru elemente de antrenare (Rev.1)
29231110-1-Schimbatoare de caldura (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATILE SI TIPURILE DE PRODUSE SE REGASESC IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA LA PREZENTUL ANUNT.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1 si 230, 721.89RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 09.10.2007 pana la 21.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui sub forma de scrisoare de garantie bancara in valoare totala de 2.307, 22 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Situatia personala a candidatului sau a ofertantului criteriul de calificare impus: vor fi calificati ofertantii care nu se incadreaza in prevederile art. 180 si 181 din O.u.G. 34/2006.
b.Capacitatea de exercitarea activitatii profesionale: criteriul de calificare impus vor fi calificati ofertantii care dovedesc o forma de inregistrare conform prevederilor legale si au in domeniul de activitate fabricarea si/sau comercializarea produselor care fac obiectul procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerintele minime sunt prezentarea urmatorului document: fisa de informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima impusa este prezentarea urmatorului document -autorizarea pentru livrarea produselor (original sau copie legalizata);
Standarde de asigurare a calitatii: criteriul de calificare impus vor fi calificati ofertantii care dovedesc ca au implementat un sistem al calitatii conform cu cerintele din standardul SR-EN-ISO-9001:2001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2007 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.09.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2007 12:30
Locul: Unitatea Militara 01575 cu sediul in Bucuresti, Str. Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti, imputerniciti ai persoanelor juridice care au depus oferte;
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos, nr. 6, sector 3., Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC AL U.M. 01575
Adresa postala: Unitatea Militara 01575 cu sediul in Bucuresti, Str. Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6., Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 10768686, Romania, Tel.021-318.53.90, Email: [email protected], Fax: 021-318.53.86
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2007 08:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer