Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule


Anunt de participare (utilitati) numarul 133450/28.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: str. Mihail Costachescu nr. 6, Tel. +4 0332413257, In atentia: Ovidiu Azoicai, Email: [email protected], Fax: +40 0332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. APAVITAL S.A.
Adresa postala: Adresa postala: Str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +4 0332-413257, In atentia: d-lui Ovidiu Azoicai, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni, apartinand unit. administrativ-teritoriale care desfasoara activ. relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale.
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul S.C. APAVITAL S.A. Iasi, situat in str. Aurel Vlaicu nr. 78A, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piese auto conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Piese auto conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 15.000 lei. Forma de constituire a gar. de part. care va fi acceptata: -virament bancar: cont RO81ABNA2400264100189525 deschis la Cont RBS Bank Iasi -instrument de garantare emis in conditiile legii de societate bancara (scrisoare de garantie bancara - Formularul 8) ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original; -ordin de plata sau fila CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Gar. de part. va fi prezentata doar in original cel mai tarziu la data si ora limita de deschiderie a ofertelor. In cazul in care un operator economic depunde contestatie la CNSC, iar contestatia este respinsa, aut. contr. va retinde contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 4.680 lei, in conformitate cu prevederile art. 278ยน din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de const. a gar. de buna executie: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara(scrisoare de gar.bancara - Form. 9) sau de o soc. de asigurari, in favoarea aut. contr.S.C. APAVITAL S.A.; - retineri succesive din val. lunara a fact. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la disp. aut. contr. Deoarece aut. contr. este operator economic cu capital integral de stat, contr. are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante (Hotararea 1045/19.10.2011). Prima depunere va fi de minim 0, 5% din valoarea totala a contractului si precede acestuia. Ofertantul va opta pentru una din modalitati in oferta financiara. NOTA: Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale S.C. APAVITAL S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.Declaratie privind eligibilitatea - Formularul nr. 1 ; Declaratie privind neincadrarea insituatiile prevazute la art. 181 OUG nr. 34/2006 - Formularul nr. 2; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 - Formularul nr. 3(pesoanele care detin functii de conducere in cadru S.C. APAVITAL S.A. pentru aceasta procedura sunt mentionate in formular) ;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul nr. 4. Forma de inregistrare a persoanelor juridice romane: Certificat Constatator eliberat de Oficiul National Registrul Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic. obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul Constator.Nota: Ofertantul ce va fi clasat pe primul loc, va prezenta inainte de comunicarea rezultatului procedurii pentru conformitate (la cererea autoritatii contractante), certificatul constatator in original sau copie legalizata.Forma de inregistrare a persoanelor juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident (Statut, Act Constitutiv, etc).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind cifra de afaceri, pe ultimii 3 ani ? media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu 1.800.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subconttracteze (daca este cazul)
Certificatul ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Element reofertare- pret; runde- 1; durata-1 zi lucr.si va incepe la min.2 zile lucrat.de la tr. invitatiei. Ofertantii nu pot decat sa imb. ofertele depuse anterior org. acestei faze. Se vor comunica informatii priv. nr. part. sic ea mai buna oferta. In cazul in care doi sau mai multi op ec au acelasi pret, pentru departaj, se va solicita dep unei noi oferte intr-un plic inchis, la o data care va fi anuntata
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.03.2012 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nota!!! Dupa incheierea rundei de reofertare, ofertantul declarat castigator are obligatia sa transmita autoritatii contractante in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii comunicarii, formularul de oferta nr. 6 si centralizatorul de preturi ? formularul nr. 7 , completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APAVITAL S.A. - Biroul Juridic-Actionariat
Adresa postala: Str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2012 10:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer