Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pietruire si balastare drum comunal DC 116 : Zolt - Luncanii de Sus, km 0+000 - 4+820, L=4,82 km


Anunt de participare numarul 22559/06.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FIRDEA (PRIMARIA FARDEA)
Adresa postala: FIRDEA, Localitatea: Fardea, Cod postal: 307165, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS IZGHEREAN, Tel.0256320793, Email: [email protected], Fax: 0256320793
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publiceAltele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Pietruire si balastare drum comunal DC 116 : Zolt - Luncanii de Sus, km 0+000 - 4+820, L=4, 82 km
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drum comunal DC 116 : Zolt - Luncanii de Sus, km 0+000 - 4+820 .
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pietruire si balastare drum comunal, pe 4, 82 km, conform specificatiilor prevazute in documentatia tehnica de executie (P.Th., C.S., D.E.) .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233160-8 - Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pietruire si balastare drum comunal, pe 4, 82 km, conform specificatiilor prevazute in documentatia tehnica de executie (P.Th., C.S., D.E.) .
Valoarea estimata fara TVA: intre 400, 000 si 500, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare va fi in cuantum de 20.000, 00 lei si va fi achitata prin scrisoare de garantie bancara .Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea contractului .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se realizeaza din Bugetul propriu al Comunei Firdea. Platile se vor efectua conform facturilor emise in baza situatiilor de lucrari confirmate de autoritatea contractanta .
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare - Conform art.44 si 45/OUG 34/2006 .
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in prevederile art.180 si 181 din O.U.G. 34/2006, prezentarea Certificatului de inregistrare fiscala si a certificatelor constatatoare (tip)privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat (inclusiv locale), precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei globale de afaceri din ultimii 3 ani, sa fie de pana la 3 ori mai mare decat valoarea estimata a contractului (sa fie maxim echivalentul in lei a 1500000 Euro). Obligatii contractuale in desfasurare .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind efectivele medii anuale (ultimii 3 ani) ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, insotita de CV-urile personalului de conducere si ale persoanelor responsabile cu executia .Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune executantul .Certificari privind sistemul de asigurare al calitatii .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.08.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar sau prin ordin de plata .
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.08.2007 12:00
Locul: Lasediul autoritatii contractante (pct. 10)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant, conform art.33, alin.2 din HG 925/2006 .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor .
Adresa postala: str. Stravropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia(calea administrativ-jurisdictionala) - se depune in maxim 10 zile de la luarea la cunostinta despre un act al autoritatii contractante . Calea actiunii in justitie (in conditiile Legii 554/2004).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Primariei Comunei Firdea
Adresa postala: Primaria Firdea, nr.107, Localitatea: Firdea, Cod postal: 307165, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2007 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer