Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Placi ofset termale si solutii chimice necesare procesarii acestora


Anunt de participare numarul 100919/28.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIAAUTONOMA MONITORUL OFICIAL
Adresa postala:  Str. Parcului, nr. 65, sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  012329, Romania, Punct(e) de contact:  Simona Roxana Crimu, Tel. 318.51.20, Email:  [email protected], Fax:  318.51.09, Adresa internet (URL):  www.monitoruloficial.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Tipografie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Placi ofset termale si solutii chimice necesare procesarii acestora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul RAMO, str Parcului, nr 65, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 260, 600EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar in fucntie de comenzile clientilorRAMO
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Placi ofset termale si solutii chimice necesare procesarii acestora
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22510000-8 - Placi offset (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Placi ofset termale min 5000 buc - max 51500 buc si solutii chimice necesare procesarii acestora min 1020 l - max 7200 l
Valoarea estimata fara TVA: 260, 600EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Da GP, instrument de garantare emis in conditiile legii, 2% din val totala, 5212 EUR echiv 21826, 81. Termenul de valabilitate 90 de zile de la deschiderea oferteor
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociati/subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea
Declaratia privind neincadrarea la art 181 din OUG 34/2006
Certificat de atestare fiscala conform documentatie de atribuire
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala conform documentatie de atribuire
Certficat constatator emis de ORC
Cazier fiscal valabil si in termen
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor furnizari de bunuri similare pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009)
Autorizatie de comercializare a produselor ofertate
Mostre pentru testare
Certificatul de implementare a sistemului de management al calitatii si protectiei mediului ISO 9001 si ISO 14001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
in 2 etape conform documetatie de atribuire
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
21, 10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2010 10:00
Locul: La sediul RAMO, str Parcului, nr 65, sector 1 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si persoane imputernicite din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala:  Str Splaiul Independentei, nr 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CNSC
Adresa postala:  Str Stavropoleos. nr 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310, 46, 41, Fax:  021/310, 4642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care il considera nelegal cf art 256^2/OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RAMO
Adresa postala:  Str Parcului, nr 65, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  012329, Romania, Tel. 021/318.51.20, Fax:  021/318.51.09, Adresa internet (URL):  www.monitoruloficial.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.05.2010 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer