Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Placi termale din aluminiu pentru tipar ofset


Anunt de participare numarul 149007/25.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MONITORUL OFICIAL R.A.
Adresa postala: Str. Parcului, nr. 65, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Punct(e) de contact: Simona Roxana Crimu, Tel. +40 0213185120, Email: [email protected], Fax: +40 0213185109, Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Tipografie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Placi termale din aluminiu pentru tipar ofset
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul RAMO, str. Parcului, nr. 65, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 262, 959.7EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar, in functie de necesitatile clientilor
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea placilor ofset este necesara in vederea asigurarii formei de tipar pentru imprimarea lucrarilor executate pentru obiectul principal de activitate al regiei si a lucrarilor clientilor terti. Placile ofset care fac obiectul acestei proceduri de achizitie se vor utiliza pe masini de tipar ofset cu alimentare cu hartie in coli si pe masini de tipar ofset cu alimentare cu hartie in rola.
Cantitatea minima si cantitatea maxima pe durata intregului acord-cadru:
- cantitate minima: 2.500 buc
- cantitate maxima: 57.610 buc
Valoarea totala estimata a acordului-cadru:
- valoare minima: 12.050 EUR, echivalent 53.647, 80 lei la cursul BNR din data de 22.11.2013
(1 EUR = 4, 4521 lei)
- valoare maxima: 262.959, 7 EUR, echivalent 1.170.722, 88 lei la cursul BNR din data de 22.11.2013 (1 EUR = 4, 4521 lei)
1. Placi termale, dimensiune 770 x 1030 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max.4.500 buc; pret unitar estimat maxim 5, 71 EUR/buc; cu o valoare estimata de min 2.855 EUR ? max. 25.695 EUR;
2. Placi termale, dimensiune 790 x 1030 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max.23.700 buc; pret unitar estimat maxim 5, 86 EUR/buc;cu o valoare estimata min 2.930 EUR ? max. 138.882 EUR;
3. Placi termale, dimensiune 605 x 745 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max. 27.400buc; pret unitar estimat maxim 3, 25 EUR/buc; cu o valoare estimata min 1.625 EUR ? max. 89.050 EUR;
4. Placi termale, dimensiune 660 x 1020 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max. 1.020buc; pret unitar estimat maxim 4, 85 EUR/buc; cu o valoare estimata min 2.425 EUR ? max. 4.947 EUR;
5. Placi termale, dimensiune 636 x 968 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max. 990buc; pret unitar estimat maxim 4, 43 EUR/buc ; cu o valoare estimata min. 2.215 EUR ? max.4.385, 70 EUR.
Preturile ofertate se mentin ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derularii acordului-cadru.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22510000-8 - Placi offset (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate ale unui singur contract subsecvent:
- cantitate minima estimata: 500 buc
- cantitate maxima estimata: 15.000 buc
Valoarea minima estimata si valoarea maxima estimata a unui singur contract subsecvent:
- valoare minima estimata: 500 buc x 5, 86 EUR/buc =2.930 EUR
- valoare maxima estimata: 15.000 buc x 5, 86 EUR/buc = 87.900 EUR
1. Placi termale, dimensiune 770 x 1030 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max.4.500 buc; pret unitar estimat maxim 5, 71 EUR/buc; cu o valoare estimata de min 2.855 EUR ? max. 25.695 EUR;
2. Placi termale, dimensiune 790 x 1030 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max.23.700 buc; pret unitar estimat maxim 5, 86 EUR/buc cuo valoare estimata min 2.930 EUR ? max. 138.882 EUR;
3. Placi termale, dimensiune 605 x 745 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max. 27.400buc; pret unitar estimat maxim 3, 25 EUR/buc;cu o valoare estimata min 1.625 EUR ? max. 89.050 EUR;
4. Placi termale, dimensiune 660 x 1020 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max. 1.020buc; pret unitar estimat maxim 4, 85 EUR/buc;cu o valoare estimata min 2.425 EUR ? max. 4.947 EUR;
5. Placi termale, dimensiune 636 x 968 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max. 990buc; pret unitar estimat maxim 4, 43 EUR/buc ;cu o valoare estimata min. 2.215 EUR ? max.4.385, 70 EUR.
Valoarea estimata fara TVA: 262, 959.7EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui de catre operatorul economic ofertant potrivit prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare se va constitui in LEI sau in ALTA VALUTA si va fi in cuantum de 2 % din valoarea estimata a contractului, fara TVA. Garantia de participare va avea valoarea echivalentului a 5.259, 19 EUR calculat la cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare in SEAP.Garantia de participare va fi valabila cel putin 120 de zile de la data termenului limita de primire a ofertelor.Este de preferat ca garantia de participare sa fie emisa de o banca din Romania sau care sa aiba corespondent in Romania.Operatorul economic poate face dovada constituirii garantiei de participare inclusiv la data deschiderii ofertelor.In cazul in care garantia de participare se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza modelul din Formularul nr. 11.In cazul in care garantia de participare se va constitui prin virament bancar (ordin de plata), pentru a face dovada constituirii garantiei de participare, ofertantul are obligatia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, prin prezentarea in original a documentului de plata vizat de banca. Plata se va efectua in contul RA Monitorul Oficial, IBAN RO55RNCB0082006711100001 deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Unirea. Garantia de buna executie se va constitui in LEIsau in ALTA VALUTA conform legii, va fi in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent incheiat. Garantia de buna executie se va constitui potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie se va constitui potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata in conformitate cu Formularul 12C din Sectiunea Formulare.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 12C din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 2
Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica (dupa caz), in care trebuie sa se mentioneze faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie / Consortiu sunt obligati sa ramana in Asociatie/Consortiu pe intreaga durata a contractului, daca oferta respectiva a fost declarata castigatoare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 9 din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in art. 691 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul 4 din Sectiunea Formulare.
Persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- Director general Adriana Costescu
- Director economic Violeta Basulescu
- Oficiul Juridic Roxana Vasiliu
- Director tehnic Gheorghe Toma
- Inginer sef Productie Anca Marin
- Expert Achizitii Crimu Simona
- Sef Serviciu Achizitii Bogdan Istudor
- Sef birou Achizitii Bogdan Duta
- Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. Documentul va fi completat si de catre eventualii sustinatori cf prevederilor art.69, alin 1/OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 4 din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 1A din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 5
Declaratie privind eligibilitatea
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 12A din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 6
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 12B din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 7
Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ - teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu are datorii la bugetul local scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratiei pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Declaratia pe propria raspundere se va depune in original semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
sau
Certificate emise de autoritatile competente privind plata impozitelor si taxelor locale catre statul de rezidenta (pentru persoane juridice/fizice straine), prin care se atesta faptul ca ofertantul nu are debite restante, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratiei pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul?semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 8
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu are datorii la bugetul general consolidat scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratiei pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Declaratia pe propria raspundere se va depune in original semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
sau
certificate emise de autoritatile competente privind plata impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat al statului de rezidenta (pentru persoane juridice/fizice straine), prin care se atesta faptul ca ofertantul nu are debite restante, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratiei pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul?semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
Declaratia pe propria raspundere se va depune in original semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Cerinta nr. 1
Pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata.
sau
Pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul?semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cerinta nr. 1
Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, 2011, 2012, 2013 in domeniul de activitate aferent obiectului contractului.
Nota:
1) Pentru calculul echivalentei cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani in alta valuta decat LEI, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
2) In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, cifra de afaceri se va prezenta si se va calcula corespunzator perioadei efective de activitate.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune, in original, Formularul B1 din Sectiunea Formulare, semnata si stampilata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune, in original, Formularul B1 din Sectiunea Formulare, semnata si stampilata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atentie! Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta nr. 1
Declaratie privind lista principalelor furnizari de placi ofset similare efectuate in ultimii 3 ani, continand denumirea bunurilor livrate, codul CPV, beneficiari (indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati), pretul contractului, perioada de derulare a contractului.
Prin ?bunuri similare? se intelege placi ofset.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul 12D din Sectiunea Formulare, inclusiv anexa sa.
Cerinta nr. 2
Se solicita indeplinirea in ultimii 3 ani (calculati fata de data limita de depunere a ofertelor)sa fi livrat /furnizat placi ofset.
Acest lucru se demonstreaza prin prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa:
- partile contractante
- valoarea achizitiei
- obiectul contractului a constat in furnizarea de placi ofset
- certificarea faptului ca livrarea de placi ofset a fost dusa la bun sfarsit
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Atentie! Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Modalitatea de indeplinireSe va completa si depune, in original, Formularul 12D din Sectiunea Formulare, inclusiv anexa sa.Modalitatea de indeplinire: certificatele/documentele vor fi prezentate in copie ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), avand certificat digital valid pentru acces in sistemsi o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din Formularul B1 (Informatii generale) atasat la documentatie.Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: /www.e-licitatie.ro.Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie dotati cu cel putin un calculator electronic conectat la Internet si sa fie inregistrati in SEAP, conform art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 1660/2006. Conform art. 38, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in aceasta situatie, autoritatea contractanta avand dreptul de a retine garantia pentru participare a acestuia. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: - Valoarea totala a ofertei (exprimata in EUR, fara TVA), aferenta cantitatilor maxime ale acordului cadru solicitate.Valoarea totala a ofertei se va exprima in EUR cu maximum 2 zecimale (sistemul electronic de achizitii publice SEAP nu permite introducerea preturilor cu mai mult de 2 zecimale). In cadrul tipodimensiunilor ofertate, preturile unitare se vor exprima in EURO.Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la noile preturi unitare prezentate in cadrul licitatiei electronice, precum si la numarul participantilor la licitatia electronica.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DA, Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: DA, Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: NU , Pasul minim de licitare: NUInformatii relevante privind procesul licitatiei electronice. Licitatia electronica: - va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei;
- va avea o singura runda, avand durata de o zi.Invitatia de participare la faza finala de licitatie electronica se va transmite de catre autoritatea contractanta, pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat.Dupa runda de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in original, in termen de maxim 24 ore, formularul de oferta nr. 10A (inclusiv anexa) cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.03.2014 10:00
Locul: La sediul Ramo, str. Parcului, nr. 65, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti din partea ofertantilor, imputerniciti si membrii Comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin acelasi pret si se afla pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiilor este de cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta conform art. 256.2 din OUG34/2006 de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic, RA Monitorul Oficial
Adresa postala: Str Parcului, nr 65, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Tel. +40 213185131, Fax: +40 213185109, Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 16:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer