Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PLAN PENTRU PREVENIREA, PROTECTIA SI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDATIILOR IN SPATIUL HIDROGRAFIC PRUT BARLAD


Anunt de participare numarul 66962/23.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: VALERIU ANDREESCU, Tel.0232218192, Email: [email protected], Fax: 0232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PLAN PENTRU PREVENIREA, PROTECTIA SI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDATIILOR IN SPATIUL HIDROGRAFIC PRUT BARLAD
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: SPATIUL HIDROGRAFIC PRUT -BARLAD
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
model digital al terenului (metoda lidar pt. SH Prut Barlad); model hidrologic si hidraulic, harti de hazard la inundatii; harti de risc la inundatii; plan de masuri pt. prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71350000-6 - Servicii stiintifice si tehnice in inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII STIINTIFICE SI TEHNICE IN INGINERIE
Valoarea estimata fara TVA: 5, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
75000 euro
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata la data atribuirii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratiiprivindeligibilitatea, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilorexigibiledeplataa impozitelorsi taxelorcatrestat, inclusivcelelocale, precumsia contributieipentruasigurarilesocialede stat, Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului,
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta dpdv profesional
Fisadeinformatiigenerale, Declaratieprivindneincadrareain prevederileart. 181
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
obligatiicontractualeindesfasurarefatadealtibeneficiari. informatiigeneralealeoperatorului economic. bilantuleconomicaprobatsiinregistrat la 31.12.2007. declarareacifreideafaceripeultimii3ani,
asigurarearisculuiprofesional (audit sau scrisoare bancara de bonitate, echivalent).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisadeexperientasimilaraaofertantului: olistaaserviciilor prestateinultimii3 ani, O recomandare din parteaaltorbeneficiari / clienti, informatiiprivindpersonalultehnicdespecialitateresponsabilpentruprestarea serviciilor. CV - uriale persoanelorresponsabiledirectcuindeplinireacontractului,
efectivelemediianualealepersoanelorangajate.
declaratiereferitoarelautilaje, instalatii, echipamentetehnice. informatiiprivindsubcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cel putin un contract similar in valoare de 1000000 euro finalizat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S197-260361 din 10.10.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.11.2008 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: solicitare scrisa cu datele de identificare (art.77 (2) OUG 34/2006); Plata prin ordin de plata sau direct la casieria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.12.2008 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
-
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.12.2008 13:00
Locul: LA SEDIUL DIRECTIEI APELOR PRUT
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
nu este cazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: BD. A. PANU, NR.25, ,Localitatea: IASI, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232217808, Fax: 0232217808, Adresa internet (URL): -
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: STR. TH. VASCAUTEANU, NR.10, Localitatea: IASI, Cod postal: 700462, Romania, Tel.0232218192, Fax: 0232213884, Adresa internet (URL): -
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2008 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer