Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Plan Urbanistic Zonal Manastirea Maxineni


Anunt de participare numarul 85505/28.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp Achizitii Publice cam 132, Tel.0239.619.600 int 249, In atentia: Moisiu Nicolae, Popescu Ionica, Email: [email protected], Fax: 0239.619.044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: BRAILA, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp Achizitii Publice cam 132, Tel.0239.619.600 int 249, In atentia: Moisiu Nicolae, Popescu Ionica, Email: [email protected], Fax: 0239/619044;, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: BRAILA, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp Ach Pub cam 132 Institutia Arhitectului Sef cam 107, 412, Tel.0239/619600 int 249 242, In atentia: Moisiu Nicolae, Vladimir Lupoaie, Email: [email protected], Fax: 0239/619044; 0239/619196, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: BRAILA, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: SEAP www.e-licitatie.ro, Tel.0239619600, Fax: 0239619044
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Plan Urbanistic Zonal Manastirea Maxineni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Analizand potentialul cultural si natural al judetului, Strategia de dezvoltare a judetuluipe termen mediu identifica revigorarea turismului ca promotor al dezvoltarii economice sisociale a judetului, totodata dand curs si propunerii de traseu cultural din Studiul Istoric, elaborat de Muzeul Brailei, aprobat prin HCJ nr.185/27.11.2008.In acest context, planul urbanistic zonal propus vizeaza generarea unui pol de dezvoltare a turismului ecumenic in zona prin valorificarea potentialului cultural al Ruinelor bisericii Nasterea Sf. Ioan Botezatorul al fostei Manastiri Maxineni, a intregului ansamblu monahal, precum si a peisajului natural oferit de confluienta Buzaului cu Siretul.Zona propusa spre studiu este zona protejata din punct de vedere istoric, arheologic si arhitectural.Ruinele bisericii Nasterea Sf. Ioan Botezatorulal fostei Manastiri Maxineni suntnominalizate pe Lista Monumentelor Istorice-2004 sub codul BR-II-m-A-02136, la pozitia 117.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Planul Urbanistic Zonal Manastirea Maxineni va cuprinde piese scrise si desenate conform Caietului de Sarcini
Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a se inscrie in procedura si a depune oferta, care consta in furnizarea ofertei de pret si completarea sectiunilor criterii de calificare, factorii de evaluare si documente de calificare si propunerea tehnica, numai in SEAP in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare.Toate documentele vor fi semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului
Valoarea estimata fara TVA: 58, 832.53RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie participare = 600 perioada valabilitate = 90 zile Garantia buna executie 5 % din valoare contract achizitie publica
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul Consiliului Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza la notar asocierea printr-un contract scris, semnat de partile asociate care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declar eligibilit si privind neincadrarea in preved art 181 OUG 34/2006 Formular 12A si 12BCertificate plata obligatii buget general consolidat de stat eliberat de DGFP si obligatii buget local eliberat PrimariiCertificat constatator si inregistrare emis ORC Obiectul de activitate al ofertantului sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului.Document edificator dovedire eligibilitate - eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata buget stat si local Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata in limba romana.Documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. Pt demonstrare indeplin criterii calificare of are dreptul de a prezenta o Declaratie pe propria raspundere + anexa in care sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale Formular 3.Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, sa fie de cel putin 100.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 aniForm 12E
Indeplinire a cel putin 1 contract similar in val de 50000 leiFisa exp simil pt contract simil Form 12 insotita de copie contract recomandare benef si copia procesului verbal la terminarea prestarii serv care fac obiect respectiv contract
Dotarea tehn Form 12H
Statii grafice (PC) = 3 buc
Licente software GIS/CAD = 1 buc
Imprimanta A3/A4 = 1 buc
Plotter color A0 = 1 buc
Scanner A0 = 1 buc
Copiator A3/A4 = 1 buc
Informatii privind personalul tehnic de specialitate conform cerintelor privind personalul din CS
Inf gen angajatii op ec - se va completa Form12I
Nominalizare pers cu rol important in realizare contract si copii dupa orice atestat/calificare/autorizatie care sa dovedeasca pregatirea prof
Pentru calificare, ofertantul trebuie sa aiba experti cheie care intrunesc cerintele din CS Form nr. 4
Informatii privind personalul tehnic de specialitate conform cerintelor privind personalul din Caietul de Sarcini
Se vor nominaliza persoanele cu rol important in realizarea contractului si copii dupa orice atestat/calificare/autorizatie care sa dovedeasca pregatirea profesionala a acestora.
Pentru calificare, ofertantul trebuie sa aiba experti cheie care intrunesc cerintele din Caietul de Sarcini- expertul cheie nr. 1 -liderul de echipa-expert coordonator tehnic in elaborare PUZ si RLU - in sectorul amenajarea teritoriului urbanism si peisagistica.
- expertul cheie nr. 2 - expert in sectorul protectia si economia mediului- expertul cheie nr. 3 - expert in sectorul geodezie/cadastru- expertul cheie nr. 4- expert in sectorul istorie si arheologie
Se vor prezenta conform CS: Declaratia de disponibilitate - Form 6 daca persoana din echipa nu este angajat pemanent
CVpers angajat in contract -Form 5
Portofoliu lucrari similare insotitede recomandaribeneficiari
Docvor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Of va face dovada : - atest prof a pers conform Lg nr. 350/2001 privind amenaj terit si urban modif complet prin OUG nr. 27/2008, a Hot Cons Sup RUR nr. 26/2006 pt aprob Regulam privind drept semnatura pt doc de amenaj terit si de urban prin prez certificat atestare elib RUR- atestarii MCCPN in dom act asupra monumente istorice prin prez certificat atestarePt of straini se vor prezenta doc atestare prof echivalent specifica tarii in care of este rezident
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pret oferta
70%
70
Descriere:
2.
Calitatea descrierii rationamentului
10%
10
Descriere:
3.
Calitatea strategiei
10%
10
Descriere:
4.
Fezabilitatea planificarii si a graficului de indeplinire a activitatilor
10%
10
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
Pondere componenta tehnica: 30 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.09.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2009 18:00
Locul: SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Toate documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor de calificare inclusiv dovada constituirii garantiei de participare, se posteaza in SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro la sectiunea Documente de calificare si Propunere tehnica
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR (CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236/460027, Email: [email protected], Fax: 0236/460227
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Orice persoana care se considera vatamata are dreptul de a contesta in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta act respectiv, pe cale adm-jurisd la CNSC sau in justitie, la instanta competenta, in conditiile Legii nr. 554/2004.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila - Compartimentul Juridic
Adresa postala: Piata Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239619600 int 223, Email: [email protected], Fax: 0239/619809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2009 15:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer