Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Planetariu-sistem de proiectie digital si ecran de proiectie


Anunt de participare numarul 76301/28.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUZEULVASILEPARVANBARLAD
Adresa postala: BARLAD, STR.VASILE PARVAN NR.1, Localitatea: Barlad, Cod postal: 731003, Romania, Punct(e) de contact: SORIN DUMITRASC, Tel.0741065214, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0235422211, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie de cultura
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Planetariu-sistem de proiectie digital si ecran de proiectie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania, Loc. Barlad, str. Vasile Parvan, nr. 1, jud. Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare sistem de proiectie digital pentru spectacole de planetariu si ecran de proiectie planetariu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32321100-0 - Aparatura video si cinematografica (Rev.2)
38653400-1-Ecrane pentru proiectii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 sistem de proiectie digital-planetariu;
1 ecran de proiectie
Valoarea estimata fara TVA: intre 200, 000 si 300, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
nu au fost solicitate
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
contract PHARE CBC 2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
persoana fizica/juridica romana sau straina; asociere de operatori economici; posibilitate de subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratii privind eligibilitatea: prezentarea formularului 1A, care demonstreaza neincadrarea in situatia prev. la art. 180 din O.U.G 34/2006;prezentarea formularului 1B, care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006; prezentarea formularului 1C, declaratie privind calitatea de participant la procedura;
-cazier fiscal sau certificat echivalent- formular tip emis de organismele competente cu valabilitate la data deschiderii ofertelor;
-pentru persoanele fizice/juridice romane - cerificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului( cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor); certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in copie;
- pentru persoanele fizice/ juridice straine-documente edificatoare prin care sa se dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica (documentele vor fi preze3ntate in traducere legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-informatii privind capacitatea economico-financiara: fisa de informatii generale- formularul 2; cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani-fisa de informatii generale;
-situatia financiara anuala, valabila la 31.12.2008
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-informatii privind capacitatea tehnica-fisa de experienta similara-formularul 4-pentru un contract incheiat in ultimii 3 ani, cu o valoare egala sau mai mare de 250.000 lei si prezentarea copiei dupa contract; lista principalelor contracte incheiate si executate in ultimii 5 ani- formularul nr.6- insotita de recomandari din partea altor beneficiari;
-declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului-se completeaza formularul 5; se vor prezenta c.v-urile personalului de specialitate;
-standarde de asigurare a calitatii-certificate emise de organisme independente care sa ateste respectarea standardelor de asigurare a calitaii- ISO 9001/2000 sau echivalent;
-documente de provenienta- o declaratie pe propria raspundere si/sau documente din care sa rezulte provenienta produselor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.06.2009 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.06.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.06.2009 10:00
Locul: Muzeul , ,Vasile Parvan" Barlad, str. Vasile Parvan, nr. 1, jud. Vaslui, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
-orice ofertant are dreptul sa participe la deschiderea ofertelor, prin persoane desemnate, pe baza unei imputerniciri scrise
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiect PHARE CBC 2006
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Cuirtea de Apel
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260600, Email: [email protected], Fax: 0232/255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Muzeul , ,Vasile Parvan"
Adresa postala: str. Vasile Parvan, nr. 1, jud. Vaslui, Localitatea: Barlad, Cod postal: 800119, Romania, Tel.0235/421691, Email: [email protected], Fax: 0235/422211, Adresa internet (URL): muzeuvp_muzeuparvan.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.04.2009 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer