Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECTIA SI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMES TISA


Anunt de participare numarul 148949/21.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Alina PIRVU, Tel. +40 214089612, In atentia: Cristina DUMITRESCU, Email: [email protected], Fax: +40 214089612, Adresa internet (URL): www.mediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECTIA SI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMES TISA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare : la sediul prestatorului si in teren inbazinul hidrografic al raului Somes Tisa, pentru cursurile de apa cu potentiale zone de risc.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de elaborare studiide: Lotul 1 - Scenarii de amenajare pentru intreg bazinul hidrografic Somes Tisa si Prioritizare masuri in vederea atingerii obiectivului de management al riscului la inundatii
Lotul 2 - Evaluare de mediu SEAPentru obiectivul de investitii :
PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECTIA SI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMES TISA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
? LOTUL 1 - Elaborarea scenariilor de amenajare la nivelul intregului bazin aflat in administrarea A.B.A. Some? Tisa si Prioritizarea masurilor de management al riscului la inundatii care sa fie finalizate in urma parcurgerii procedurii S.E.A. si a analizei socio-economice realizata cu consultarea administratiilor locale si centrale si a utilizatorilor de apa din bazin- 1.350.000 lei
? LOTUL 2 -Evaluare de mediu SEA - 298.452 lei
Valoarea estimata fara TVA: 1, 648, 452RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lotul 1- 27.000 lei;Lotul 2- 5.000 lei; Per devalabaGP ? 90dezile de la data limita stab pentru depunerea ofertelor.Cuantumul acesteia a fost stabilit in baza art. Art. 85 lit. a)dinHG 925/2006. GP se constituie in conf cu art. 86 alin. (1) din HG 925/2006 siart. 18 din H.G. nr. 1660/2006, cu modif si complet ulterioare, respectiv: - Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantii de participare, RO56TREZ7005005XXX000223, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, beneficiar Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, CIF 16335444, cu cond confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana ladata limita stab pentru depunerea ofertelor, in original sau copie legalizata sau conform cu originalul, - Virament bancar sau Instr de garantare emis in cond legii de o soc bancara - scrisoare de garantie bancara ( F 2) sau de o societate de asigurari, in original.Documentul care atesta const GP va fi transmis in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura electronica, in baza art. 36 coroborat cu art. 17, alin 3) din HG 1660/2006.In orice situatie, dovada constituirii GP va fi postata in SEAP cu semnatura electronica pana la data limita stab pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata in original si la sediul autoritatii contractante din Bucuresti, Bld Libertatii nr. 12.In cazul in care GP se va const in alta valuta, valoarea se va determina prin echivalenta leu/alta valuta, la cursul anuntat de B.N.R. in data publicarii anuntului de participare in SEAP.Garantia trebuie sa fie irevocabila;GP se va restitui in conf cu prev art. 88 din H.G. 925/2006. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat sau conditionat. Retinerea GPse va face in conf cuprevederile legaleindomeniul achizitiilor publice si art. 278 1 din O.U.G 34/2006, contestatorului caruia i-afost respinsa contestatia ca nefondatade catre CNSC, i se va retine suma aferenta lotului respectiv conf Anexei B 10% din valoarea contractului(fara TVA).Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu art. 90 alin. (1)-(3) din HG 925/2006: prin retineri succesive din valoarea facturilor emise, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului (suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului) sau Scrisoare de garantie bancara in favoarea Administratiei Bazinale de Apa Somes Tisa prezentata in original sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila; Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat sau conditionat.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Ofertantul care solicita reducerea conform art. 16 (2) din Legea nr. 346/2004 va prezenta, declaratia conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de Coeziune, Contract de finantare nr. 120598 din 19.01.2011, Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 5 ? Domeniul Major de interventie 1 si co-finantat de la Bugetul de Stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratiiprivindeligibilitatea conform art.180 din OUG 34/2006 semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului -prezentareFormular3
2.Certificat de Cazier Fiscal emis de Ministerul Finantelor Publice pentru ofertant
3.Declaratieprivindneincadrareain prevederileart. 181 dinO.U.G. 34 / 2006 semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului - prezentareFormular44. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilorexigibiledeplataa impozitelorsi taxelorcatrestat, inclusivcelelocale, precumsia contributieipentruasigurarilesocialede stat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului (formularetipeliberatedeautoritatilecompetente dintara incare ofertantuleste rezident)
NOTA: Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv celelocale, constituie conditie de calificare. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca nu exista datorii scadente la nivelul lunii celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Sunt considerateca fiind indeplinite in masura in careoperatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobatede catre organele competente in domeniu.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului - prezentare Formular 56.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului in baza Ordinului nr. 314/12.10.2010, emis de ANRMAP - prezentare Formular 6
7.Declarate privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului - prezentare Formular 7Persoanele cu functie de decizie din cadrul: Din cadrulMMSC:
Ministru - Rovana PLUMB, Secretar General - Marius NICA, Secretar General Adjunct ? Dragos Ionut BANESCU, Director - Speranta Georgeta IONESCU, Director ? Loredana HRISTODORESCU, Director ? Carmen Florentina TINTA, Sef serviciu ? Sebastian TANASE, Consilier superior- Gheorghe TULUC, Consilier superior- Cristina Elena DUMITRESCUANAR: Director General -Vasile PINTILIE, Director General Adjunct- Ovidiu GABOR, Director General Adjunct -Ioan OPREAN, Director Departament Planuri de Management- Elena TUCHIU, Director Departament Dezvoltare Investitii- Cristina PERSINARU, Director Departament economic ? financiar -Florin COJOCARU, Sef Birou juridic ? contencios- Catalin CALUIAN, Manager UMP ? Laurentiu CAZAN, Beneficiarului: Director - Danut CANTA; Director economic - Aurel FILIP; Director Tehnic D.I. - Marius MINZAT; Director Tehnic DRAPM - Ioan ROSU.NOTA: Toate documentele, vor fi transmise in SEAP in format electronic, vor fi semnate cu semnatura electronica, conform art. 16 si 17 din Hotararea de Guvern nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare. -Persoanejuridice/ fiziceromane- Certificatconstatatoreliberatde OficiulRegistruluiComertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, din care sa rezulte adresa actuala si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, sa prezinte documentele solicitate mai sus in original sau copie legalizata in situatia in care acestea au fost prezentate in copie conform cu originalul- Persoanejuridice/ fizicestraine - Documentecaredovedesco formadeinregistrare / atestareoriapartenentadin punctdevedere profesional, dincaresarezulteobiectulactivitatii. ( In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o va realiza) Informatiile cuprinse trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor, vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.- Se solicita ca ofertantul sa fie autorizat de catre O.N.C.G.C., conform Ordinului nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei sau de catre A.N.C.P.I., conform Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1671/2007, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, sau sa aiba angajata, cel putin o persoana autorizata conform ordinelor mai-sus mentionate, pentru domeniile: persoane fizice: categoria B sau C; persoane juridice: clasaa III-a.- Se solicita ca ofertantul sa fie atestat de catre Ministerul Mediului, conform Ordinului ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1613 din 28/06/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, pentru domeniile:
- intocmirea studiilor hidrologice;
- intocmirea studiilor hidrogeologice;
- intocmirea studiilor de gospodarire a apelor;
- elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor.NOTA: Toate documentele, vor fi transmise in SEAP in format electronic, vor fi semnate cu semnatura electronica, conform art. 16 si 17 din Hotararea de Guvern nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatiigenerale cu privire la cifra de afaceri media globala pe ultimii 3 ani ( 2011, 2012, 2013 )a operatorului economic.Cifra de afaceri medie globala va fi de minim:
Total valoare estimata Lot 1 la 2.700.000 lei
Total valoare estimata Lot 2 la 590.000 lei
-Bilanturile sau documentele edificatoare (pentru ultimii 3 ani 2011, 2012, 2013) pentru demonstrarea situatiei economice si financiare.
In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.
Angajament privind sustinerea financiara a ofertantuluide un tert sustinator (numai daca este cazul)
Prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilorart. 69^1 si art. 180 si 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formularul 8Pentru calculul echivalentei valorii in alta valuta se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.-Pentru demonstrarea situatiei economice si financiare se vor prezenta Bilanturile sau documentele edificatoare (pentru ultimii 3 ani 2011, 2012, 2013) in original sau copie, semnata de reprezentantul legal si stampilata pe fiecare pagina si avand mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor detinute de toti asociatii.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o realizeaza;Valoarea in alta valuta se va determina aplicand cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.PrezentareFormularul 15 ?Formularul 3 , Formularul 4 si Formularul 7
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.In vederea sustinerii experientei similare, se solicita lista principalelor servicii similare prestatein ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Cerinta minima de calificare: in ultimii 3 ani (cei 3 ani se vor calcula pana la data limita de depunere a ofertelor) ofertantul a dus la bun sfarsit cel putin un contract de prestari servicii similare, respectiv: servicii de elaborare studii si planuri bazinale in domeniul prevenirii, protectiei si diminuarii efectelor inundatiilor.
2.Prezentarea de certificate /documente/recomandari/alte documente emise sau contrasemnate de catre beneficiarii/clientii ofertantului, pentru prestarea serviciilor similare ? servicii de elaborare studii si planuri bazinale in domeniul prevenirii, protectiei si diminuarii efectelor inundatiilor, prezentate pentru dovedirea experientei similare
3.Informatii referitoare la personalul desemnat pentru indeplinirea contractului de servicii;
Se solicita ca cerinta minima, desemnarea de catre ofertant ca Manager de proiect, care va reprezenta ofertantul in relatiile cu beneficiarul, persoana cu studii superioare, cu experienta in proiectare de cel putin 3 ani.Se solicita Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor de proiectare; se vor prezenta documente (diplome, atestate, etc.) pentru personalul implicat in echipa de proiect.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui persoanele nominalizate in oferta pentru indeplinirea contractului de servicii, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora (in cazuri temeinic motivate si probate), nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
4.Declaratiereferitoarelautilaje, instalatii, echipamentetehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Se solicita, ca cerinta minima obligatorie, asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere ferme sau orice alta forma de dispunere) cu echipamente tehnice pentru masuratori topografice, echipament informatic si de comunicare, mijloace de transport si alte dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii, in conformitate cu solicitarile formulate in Caietul de Sarcini
5.Angajament privind sustinerea tehnica si profesionalaa ofertantuluide un tert sustinator (numai daca este cazul)
In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.
6.Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ? echipamente, utilaje (numai daca este cazul)
7.Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ? personal (numai daca este cazul)
Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru sistemul de management alcalitatii; In cazul unei asocieri prezentarea certificatului este obligatorie pentru fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formularul 10Prestarile de servicii mentionate in lista se confirma prin prezentarea unor certificate/documente/ procese verbale receptie emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta respectiva sau de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Se vor prezenta serviciile respective (in original, fotocopie legalizata sau copie conform cu originalul dupa informatiile relevante din contractul respectiv).Prezentarea deminim un certificat /document/recomandare/alt document, de catre beneficiarii/clientii ofertantului, pentru prestarea serviciilor similare ? servicii de elaborare studii si planuri bazinale precum si proiectare in domeniul prevenirii, protectiei si diminuarii efectelor inundatiilor, acte/documente constatatoare, in sensul art. 213, alin.1 lit. p din OUG nr. 34/2006Prezentare Formularul 11 ?Formularul vafiinsotitde CV - ulpersoanelorresponsabiledirectcu indeplinireacontractului- Se permite, pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoane de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, si prezentarea deangajamente.Prezentare - Formularul 12.5. In acest caz se va Prezenta ? Formularul 16 siFormularul 7Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica6. In acest caz se vaPrezenta - Formularul 17siFormularul 77.In acest caz se vaPrezenta - Formularul 18
siFormularul 7Se va prezenta certificatul a carei valabilitate se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Nu se accepta adeverinte din care rezulta ca operatorul economic este in curs de certificare. Se accepta un document, emis de organismul de certificare, in care se precizeaza ca operatorul economic a finalizat auditul de certificare, urmand sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.02.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul : Planul pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Somes Tisa
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia de participare si de garantia de buna executie. Societatile ofertante care se incadreaza in categoria IMM conform Lg 346/2004 vor prezenta o declaratie conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conformitate cu art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul isi poate demonstra situatia economica si/sau financiara si situatia tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In acest sens se va prezenta un angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau financiara, va completa Formularul nr.3 (prev. art. 180) , Formularul nr.4 (art. 181 lit. a, c^1, d) si Formularul nr. 7 (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1).Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal: In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara pe care o vor depune in SEAP. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.In cazul depunerii unei oferte comune, daca aceasta este declarata castigatoare, se va prezenta Acordul de asociere legalizat inainte de semnarea contractului.Modul de restituire a garantiei pentru participare: conform art. 88 din HG 925/2006 modificata de HG 834/2009 (formularul nr. 14);Modul de restituire a garantiei de buna executie: conform art. 92 alin. 3 din HG 925/2006 modificata de HG 834/2009;In situatia in care uzeaza de prevederile art. 11 alin. 4 din HG 925/2006 si prezinta o declaratie pe proprie raspundereprin care confirma ca indeplineste cerintele de calificaresolicitate, aceasta Declaratie va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea ? formularul 19 cu Anexa 1
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- Contestatia depusa in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
Adresa postala: Bulevardul Libertatii nr. 12, sector 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 040129, Romania, Tel. +40 214089612, Email: [email protected], Fax: +40 214089612, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2014 15:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer