Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Platforma Laborator Incercarea Materialelor


Anunt de participare numarul 59706/24.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea Stefan cel Mare Suceava
Adresa postala: str. Universitatii, nr. 13, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720229, Romania, Punct(e) de contact: Eugenia Munteanu, Tel.0330103703, Email: [email protected], Fax: 0330103703, Adresa internet (URL): www.usv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Universitatea Stefan cel Mare Suceava Biroul Achizitii
Adresa postala: str. Universitatii nr.13 (Corp F), ,Localitatea: Suceava, Cod postal: 720229, Romania, Tel.0230 216 147 int. 424
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Universitatea Stefan cel Mare Suceava Registratura
Adresa postala: str. Universitatii nr.13 (Corp A), ,Localitatea: Suceava, Cod postal: 720229, Romania, Tel.0230 216 147
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de Invatamant Superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Platforma Laborator Incercarea Materialelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Universitatii Stefan cel Mare Suceava, str. Universitatii nr.13
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unui aparat pentru determinarea grosimii de strat si a unui defectoscop cu ultrasunete
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33253400-2 - Analizoare (Rev.1)
33124120-2-Aparate de diagnosticare cu ultrasunete (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 63, 588.23RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita depozite valorice si garantii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget MEDCT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Pentru asociati vor depune un precontract la ofertare si legalizat, iar subcontractanti vor completa Formularele 12 C si 12G
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale despre furnizor F.20; b)Declaratie privind eligibilitatea F.12A; c)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 F.12B; d)Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa Tribunalul localitatii unde are sediul firma ( va fi specificat unul din codurile CAEN 5118, 5119, 5181, 5155, 5156, 5190, 5212 sau 4618, 4619, 4662, 4676, 4690, 4719) in original, in termen de valabilitate;
e)Declaratie privind calitatea de participant la procedura F.12C; f)Formular tip pentru contract de furnizare, insusit prin semnare si stampilare -F.3; g)Formularul de oferta pentru furnizare de produse F.10A;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificare ISO 9001 sau echivalent atat pentru producator cat si pentru furnizor; b)Prezentarea unei liste cu firmele si institutiile la care ofertantul a livrat aparate si echipamente de laborator
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2381
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.08.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2008 14:30
Locul: Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Sala de Sedinte din Corp F, str. Universitatii, nr.13.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa delegati ai ofertantilor cu imputernicire scrisa in original si BI/CI.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41 ,
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel, Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.+ 40 (0)230 216 321
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la primirea comunicarii de atribuire
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Universitatii Stefan cel Mare
Adresa postala: str. Universitatii, nr. 13, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720229, Romania, Tel.+40 230 520 081
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2008 21:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer